งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลเมืองจัง กิ่งอำเภอ ภูเพียง จังหวัดน่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลเมืองจัง กิ่งอำเภอ ภูเพียง จังหวัดน่าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลเมืองจัง กิ่งอำเภอ ภูเพียง จังหวัดน่าน

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ คณะกรรมการศูนย์ฯ รับผิดชอบงานแต่ละ ด้าน ตามความถนัด ตั้งแต่เรื่องข้อมูล ต่างๆ และการถ่ายทอดความรู้ คณะกรรมการศูนย์ฯ รับผิดชอบงานแต่ละ ด้าน ตามความถนัด ตั้งแต่เรื่องข้อมูล ต่างๆ และการถ่ายทอดความรู้ วางแผนการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ ระหว่างศูนย์กับท้องถิ่นโดยส่วนมาก คณะกรรมการศูนย์ฯ จะเป็นสมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละหมู่บ้านและ ผู้บริหารระดับท้องถิ่น ซึ่งง่ายในการขอ สนับสนุนงบประมาณ วางแผนการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ ระหว่างศูนย์กับท้องถิ่นโดยส่วนมาก คณะกรรมการศูนย์ฯ จะเป็นสมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละหมู่บ้านและ ผู้บริหารระดับท้องถิ่น ซึ่งง่ายในการขอ สนับสนุนงบประมาณ คณะกรรมการศูนย์ฯ ศึกษาดูงานเป็น ประจำทุกปี ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้ โดยได้รับงบประมาณจากองค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่นประจำตำบลเมืองจัง คณะกรรมการศูนย์ฯ ศึกษาดูงานเป็น ประจำทุกปี ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้ โดยได้รับงบประมาณจากองค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่นประจำตำบลเมืองจัง

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง การปรับปรุงคุณภาพไม้ผล ชื่อกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพลิ้นจี่ ตามระบบ GAP สถานที่ตั้ง - ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ผลผลิตลิ้นจี่ สด ขั้นตอนและวิธีการ นำวิทยากร “ การทำ สาวลิ้นจี่ ” มาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ ลิ้นจี่ ซึ่งสามารถได้ผลผลิตจากกิ่งหนุ่ม กิ่งสาวที่ได้คุณภาพ คือลูกโต ผิวสวย และรสชาติอร่อย และยังสามารถลด ต้นทุนในด้านปัจจัยการผลิต ปัญหาด้าน แรงงานและแก้ไขปัญหาภาวะตลาด

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง แปลงไร่นาสวนผสม สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลเมือง จัง กิ่งอำเภอภูเพียง ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายชู ศักดิ์ หาดพรม ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร การใช้ชีวภาพทดแทน พวกสารเคมีต่างๆ การใช้ชีวภาพทดแทน พวกสารเคมีต่างๆ

5 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร เป็นสถานที่ที่ใช้ฝึกอบรมให้ ความรู้แก่เกษตรกรของภาครัฐ เช่นโครงการพักชำระหนี้ โครงการปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ โดยจัดทำเป็นแปลงต้นแบบให้ เกษตรกรได้เรียนรู้จากตัว เกษตรกรเอง เป็นสถานที่ที่ใช้ฝึกอบรมให้ ความรู้แก่เกษตรกรของภาครัฐ เช่นโครงการพักชำระหนี้ โครงการปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ โดยจัดทำเป็นแปลงต้นแบบให้ เกษตรกรได้เรียนรู้จากตัว เกษตรกรเอง

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงไว้ ทุกหมู่บ้าน จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงไว้ ทุกหมู่บ้าน ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จัดงานลิ้นจี่ของดีเมืองจัง จัดงานลิ้นจี่ของดีเมืองจัง ส่งเสริมการปลูกยางพารา เพื่อ ทดแทนพื้นที่การปลูกข้าวโพด ส่งเสริมการปลูกยางพารา เพื่อ ทดแทนพื้นที่การปลูกข้าวโพด ปรับปรุงคุณภาพไม้ผล ตามระบบ GAP ปรับปรุงคุณภาพไม้ผล ตามระบบ GAP ส่งเสริมและรณรงค์ ให้เกษตรกรหัน มาใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุง บำรุงดิน ลดการใช้สารเคมี ส่งเสริมและรณรงค์ ให้เกษตรกรหัน มาใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุง บำรุงดิน ลดการใช้สารเคมี

7

8

9


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลเมืองจัง กิ่งอำเภอ ภูเพียง จังหวัดน่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google