งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลเมืองจัง กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
คณะกรรมการศูนย์ฯ รับผิดชอบงานแต่ละด้าน ตามความถนัด ตั้งแต่เรื่องข้อมูลต่างๆ และการถ่ายทอดความรู้ วางแผนการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ ระหว่างศูนย์กับท้องถิ่นโดยส่วนมากคณะกรรมการศูนย์ฯ จะเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละหมู่บ้านและผู้บริหารระดับท้องถิ่น ซึ่งง่ายในการขอสนับสนุนงบประมาณ คณะกรรมการศูนย์ฯ ศึกษาดูงานเป็นประจำทุกปี ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้โดยได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นประจำตำบลเมืองจัง

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง การปรับปรุงคุณภาพไม้ผล ชื่อกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพลิ้นจี่ ตามระบบ GAP สถานที่ตั้ง ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ผลผลิตลิ้นจี่สด ขั้นตอนและวิธีการ นำวิทยากร “การทำสาวลิ้นจี่” มาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพลิ้นจี่ ซึ่งสามารถได้ผลผลิตจากกิ่งหนุ่มกิ่งสาวที่ได้คุณภาพ คือลูกโต ผิวสวย และรสชาติอร่อย และยังสามารถลดต้นทุนในด้านปัจจัยการผลิต ปัญหาด้านแรงงานและแก้ไขปัญหาภาวะตลาด

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง แปลงไร่นาสวนผสม สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองจัง กิ่งอำเภอภูเพียง ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายชูศักดิ์ หาดพรม ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร การใช้ชีวภาพทดแทนพวกสารเคมีต่างๆ

5 การให้บริการความรู้การเกษตร
เป็นสถานที่ที่ใช้ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรของภาครัฐ เช่นโครงการพักชำระหนี้ โครงการปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ โดยจัดทำเป็นแปลงต้นแบบให้เกษตรกรได้เรียนรู้จากตัวเกษตรกรเอง

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงไว้ทุกหมู่บ้าน ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จัดงานลิ้นจี่ของดีเมืองจัง ส่งเสริมการปลูกยางพารา เพื่อทดแทนพื้นที่การปลูกข้าวโพด ปรับปรุงคุณภาพไม้ผล ตามระบบ GAP ส่งเสริมและรณรงค์ ให้เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ลดการใช้สารเคมี

7

8

9


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google