งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่องวิจัย การศึกษากิจกรรมพิเศษเพื่อ ส่งเสริมแรงจูงใจ ต่อการเรียนวิชา ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่องวิจัย การศึกษากิจกรรมพิเศษเพื่อ ส่งเสริมแรงจูงใจ ต่อการเรียนวิชา ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่องวิจัย การศึกษากิจกรรมพิเศษเพื่อ ส่งเสริมแรงจูงใจ ต่อการเรียนวิชา ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 3 ชื่อผู้วิจัย นางสาวเนตรดาว เจนวิทยาอมร เวช สถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง 108 หมู่ 3 ต. หนองอ้อ อ. บ้าน โป่ง จ. ราชบุรี 70110 ชื่อเรื่องวิจัย การศึกษากิจกรรมพิเศษเพื่อ ส่งเสริมแรงจูงใจ ต่อการเรียนวิชา ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 3 ชื่อผู้วิจัย นางสาวเนตรดาว เจนวิทยาอมร เวช สถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง 108 หมู่ 3 ต. หนองอ้อ อ. บ้าน โป่ง จ. ราชบุรี 70110 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก บ้านโป่ง

2 ปัญหาการวิจัย สภาพการเรียนการสอนที่ผ่านมาของวิชาธุรกิจและ การเป็นผู้ประกอบการ พบว่าผู้เรียน ไม่มีแรงจูงใจในการ เรียน จากการสังเกตการสอนที่ผ่านมา นักเรียนไม่ตั้งใจ เรียน ไม่เอาใจใส่ในการเรียน ไม่พัฒนาเปลี่ยนแปลง ตนเอง ไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมการเรียนกับ เพื่อน และครูผู้สอน ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ ประกอบกับแนวคิดของ เอกรินทร์ สี่มาศาล (2551 : ออนไลน์ ) ที่สร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน โดยการใช้ กิจกรรมพิเศษ ปัญหาการวิจัย สภาพการเรียนการสอนที่ผ่านมาของวิชาธุรกิจและ การเป็นผู้ประกอบการ พบว่าผู้เรียน ไม่มีแรงจูงใจในการ เรียน จากการสังเกตการสอนที่ผ่านมา นักเรียนไม่ตั้งใจ เรียน ไม่เอาใจใส่ในการเรียน ไม่พัฒนาเปลี่ยนแปลง ตนเอง ไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมการเรียนกับ เพื่อน และครูผู้สอน ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ ประกอบกับแนวคิดของ เอกรินทร์ สี่มาศาล (2551 : ออนไลน์ ) ที่สร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน โดยการใช้ กิจกรรมพิเศษ

3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง มี แรงจูงใจในการเรียนวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการที่ ดีขึ้นโดยการใช้กิจกรรมพิเศษ วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง มี แรงจูงใจในการเรียนวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการที่ ดีขึ้นโดยการใช้กิจกรรมพิเศษ

4 กรอบแนวคิดในการทำวิจัย ตัวแปรต้น กิจกรรมพิเศษ ที่ครูให้ ปฏิบัติระหว่าง เรียน ตัวแปร ตาม การส่งเสริม แรงจูงใจต่อการ เรียนของ นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 3

5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเดียวกันคือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2555 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก บ้านโป่ง สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง จำนวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล ใช้แบบตารางบันทึกคะแนนกิจกรรมพิเศษ ( ผลงาน / ชิ้นงาน ) โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Rubric) สถิติที่ใช้ในการวิจัย รวบรวมหาเป็นค่าเฉลี่ย ( ) ของคะแนนกิจกรรม ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเดียวกันคือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2555 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีดอน บอสโก บ้านโป่ง สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง จำนวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล ใช้แบบตารางบันทึกคะแนนกิจกรรมพิเศษ ( ผลงาน / ชิ้นงาน ) โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Rubric) สถิติที่ใช้ในการวิจัย รวบรวมหาเป็นค่าเฉลี่ย ( ) ของคะแนนกิจกรรม

6 การวิเคราะห์ข้อมูล ตารางแสดงค่าเฉลี่ยของคะแนน กิจกรรม พิเศษ ( ผลงาน / ชิ้นงาน ) การวิเคราะห์ข้อมูล ตารางแสดงค่าเฉลี่ยของคะแนน กิจกรรม พิเศษ ( ผลงาน / ชิ้นงาน ) ลำดับ ที่คะแนน ( X ) คะแนนเฉลี่ย ( ) 1164.00 2143.50 3153.75 4154.00 5143.50 6143.50 7164.00 8143.50 9153.75 10143.50 11153.75 12153.50 13153.75 14153.75 15143.50 16 4.00 17164.00 18164.00 19143.50

7 ลำดั บที่คะแนน ( X ) คะแนนเฉลี่ย ( ) 20153.75 21153.75 22153.75 23153.75 24143.50 25153.75 26153.75 27153.75 28143.50 รวม 104 ผลรวมของคะแนนเฉลี่ยสะสม = 104 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของห้อง = 3.71

8 สรุปผลการวิจัย ผลจากศึกษากิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจต่อ การเรียนวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ปรากฏผล ดังนี้ จากกิจกรรมพิเศษที่มอบหมายให้นักเรียนทำผลงาน / ชิ้นงาน โดยการใช้เกณฑ์การประเมินจากองค์ประกอบที่ ประเมินในด้านเนื้อหา ภาษา สื่อ / ตัวอย่าง และเวลา พบว่านักเรียนที่ได้คะแนนสูงที่สุดคือ ระดับคะแนน 3.75 ต่ำสุด คือ ระดับคะแนน 3.50 และจากระดับคะแนนเฉลี่ย ของห้อง อยู่ในระดับคะแนน 3.71 พบว่าผลงาน / ชิ้นงาน อยู่ในระดับดี นักเรียนจึงมีแรงจูงใจต่อการเรียนสูงขึ้นจาก การใช้กิจกรรมพิเศษ สรุปผลการวิจัย ผลจากศึกษากิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจต่อ การเรียนวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ปรากฏผล ดังนี้ จากกิจกรรมพิเศษที่มอบหมายให้นักเรียนทำผลงาน / ชิ้นงาน โดยการใช้เกณฑ์การประเมินจากองค์ประกอบที่ ประเมินในด้านเนื้อหา ภาษา สื่อ / ตัวอย่าง และเวลา พบว่านักเรียนที่ได้คะแนนสูงที่สุดคือ ระดับคะแนน 3.75 ต่ำสุด คือ ระดับคะแนน 3.50 และจากระดับคะแนนเฉลี่ย ของห้อง อยู่ในระดับคะแนน 3.71 พบว่าผลงาน / ชิ้นงาน อยู่ในระดับดี นักเรียนจึงมีแรงจูงใจต่อการเรียนสูงขึ้นจาก การใช้กิจกรรมพิเศษ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่องวิจัย การศึกษากิจกรรมพิเศษเพื่อ ส่งเสริมแรงจูงใจ ต่อการเรียนวิชา ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google