งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานวิจัยเรื่อง โดยนายปรีชา จันทร์ใหม่ “ การพัฒนาทักษะการต่อวงจรการทำงานแบบอัตโนมัติ กระบอกสูบแบบสองทางใน วิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ โดยวิธีการใช้วงจรฝึกปฏิบัติพร้อมแบบประเมินผลของนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานวิจัยเรื่อง โดยนายปรีชา จันทร์ใหม่ “ การพัฒนาทักษะการต่อวงจรการทำงานแบบอัตโนมัติ กระบอกสูบแบบสองทางใน วิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ โดยวิธีการใช้วงจรฝึกปฏิบัติพร้อมแบบประเมินผลของนักเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานวิจัยเรื่อง โดยนายปรีชา จันทร์ใหม่ “ การพัฒนาทักษะการต่อวงจรการทำงานแบบอัตโนมัติ กระบอกสูบแบบสองทางใน วิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ โดยวิธีการใช้วงจรฝึกปฏิบัติพร้อมแบบประเมินผลของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 สาขาเครื่องกลช่าง อุตสาหกรรม โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ปีการศึกษา 2553 ”

2 วัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาทักษะการต่อวงจรการทำงานแบบอัตโนมัติ ของกระบอกสูบสองทางในวิชางานนิวแมติกส์และ ไฮดรอลิกส์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 สาขาเครื่องกลช่างอุตสาหกรรม โรงเรียนเทคโนโลยี ชลบุรี

3 กรอบแนวคิดในการวิจัย การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งพัฒนาทักษะการต่อวงจรการทำงาน แบบอัตโนมัติของกระบอกสูบสองทาง โดยการออกแบบ วงจรแบบต่างเพื่อให้นักเรียนฝึกปฏิบัติต่อวงจร พร้อม เครื่องมือวัดผลการปฏิบัติและใช้ตารางบันทึกการปฏิบัติงาน เมื่อผู้เรียนผ่านการฝึกครบทุกวงจร โดยมีเซ็นชื่อในตาราง บันทึกการต่อวงจรสามารถสอบต่อวงจรแบบอัตโนมัติได้

4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ที่เรียนอยู่ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 คณะช่างอุตสาหกรรม สาขา งานยานยนต์ จำนวน 50 คนที่สอบไม่ผ่านการต่อวงจรการ ทำงานแบบอัตโนมัติ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

5 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ วงจรแบบต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อใช้ฝึกปฏิบัติ พร้อม เครื่องมือประเมินผลและใช้ตารางบันทึกการปฏิบัติงาน

6 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ ตารางเกณฑ์ให้คะแนนปฏิบัติการต่อวงจร ลำดับรายการประเมิน คะแนน เต็มได้ 1บอกชื่อและอธิบายการทำงานของอุปกรณ์ได้ถูกต้อง10 2ติดตั้งอุปกรณ์ตามวงจรที่กำหนดได้ถูกต้อง10 3เช็คลมที่ต่อจากแหล่งจ่ายลมก่อนต่อเข้ารู P ของวาล์วแต่ละตัว10 4ปฏิบัติการต่อวงจรได้ถูกต้องตามแบบและตรงต่อเวลาที่กำหนดให้ ( 5 นาที ) เกิน 2 นาที ตัด 2 0 คะแนน30 5วงจรทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ถูกต้อง10 6เลือกขนาดความยาวของสายต่อลมที่เหมาะสม10 7ปิดวาล์วลมก่อนถอดสายออกจากอุปกรณ์10 8เก็บสายต่อลมเป็นระเบียบเรียบร้อย10 รวม100

7 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ ตารางบันทึกการต่อวงจรการทำงานแบบอัตโนมัติของ กระบอกสูบสองทาง ครั้งที่การควบคุมกระบอกสูบสองทางแบบต่างๆผ่านไม่ผ่านผู้ตรวจ 1.งานควบคุมกระบอกสูบสองทางด้วยวาล์ว 5/2 ทำงาน ด้วยลมและกลับด้วยสปริง  อ. ปรีชา 2งานควบคุมกระบอกสูบสองทางด้วยวาล์ว หน่วงเวลา 3งานควบคุมกระบอกสูบสองทางด้วยวาล์ว 5/2 ทำงาน ด้วยลมและกลับด้วยลม 4งานควบคุมกระบอกสูบสองทางแบบอัตโนมัติ

8 สรุปผลการวิจัย สรุปผลคะแนนหลังจากนักเรียนผ่านการฝึกปฏิบัติต่อวงจร ตามแบบที่กำหนด พบว่าผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่ 70 เปอร์เซ็น จำนวน 8 คน คิดเป็น ร้อยละ 16 ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่ 80 เปอร์เซ็น จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24 ผู้เรียนผ่าน เกณฑ์ที่ 90 เปอร์เซ็น จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 32 และผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่ 100 เปอร์เซ็น จำนวน 16 คน คิด เป็นร้อยละ 36

9 ผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการใช้วงจรฝึกปฏิบัติพร้อมตางรางการประเมิน และ ตารางบันทึกการปฏิบัติงานการต่อวงจร กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน ทั้งหมดมีทักษะการต่อวงจรควบคุมการ ทำงานแบบอัตโนมัติ คือนักเรียนสามารถต่อวงจรได้อย่าง ถูกต้องและเม้นยำภายในเวลาที่กำหนดและมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนคะแนนสะสมอยู่ระหว่าง ร้อยละ 70-100

10 ข้อเสนอแนะการวิจัย การเรียนแบบการฝึกปฏิบัติแบบมีขั้นตอนและมีเครื่องมือ วัดผลการปฏิบัติที่มีมาตรฐาน สามารถใช้เป็นแบบอย่างกับ รายวิชาที่เน้นการปฏิบัติซึ่งผู้สอนต้องออกแบบฝึกให้ สอดคล้องกับรายวิชานั้นๆ ดังนั้นครูผู้สอนจึงมีบทบาท สำคัญในการกำหนด ชี้แจงกรอบของกิจกรรมให้นักเรียนแต่ ละคนเข้าใจวิธีการกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติ และสร้าง บรรยากาศที่เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

11


ดาวน์โหลด ppt ผลงานวิจัยเรื่อง โดยนายปรีชา จันทร์ใหม่ “ การพัฒนาทักษะการต่อวงจรการทำงานแบบอัตโนมัติ กระบอกสูบแบบสองทางใน วิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ โดยวิธีการใช้วงจรฝึกปฏิบัติพร้อมแบบประเมินผลของนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google