งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิจัยเรื่อง ศึกษาการใช้สื่อ CAI ในการเขียนแบบ ด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ นักเรียน ปวช. 3 สาขาเครื่องมือกลและ ซ่อมบำรุง ผู้วิจัย นายณรงค์ยศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิจัยเรื่อง ศึกษาการใช้สื่อ CAI ในการเขียนแบบ ด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ นักเรียน ปวช. 3 สาขาเครื่องมือกลและ ซ่อมบำรุง ผู้วิจัย นายณรงค์ยศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิจัยเรื่อง ศึกษาการใช้สื่อ CAI ในการเขียนแบบ ด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ นักเรียน ปวช. 3 สาขาเครื่องมือกลและ ซ่อมบำรุง ผู้วิจัย นายณรงค์ยศ เล็กเปลี่ยน วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกบ้านโป่ง

2 ปัญหา การวิจัย การเรียนด้วยวิธีการสอนแบบเก่าๆ มักจะ มีปัญหากับการสอนกับเด็กที่มีปัญหาเรื่องการ รับรู้ช้าหรือแม้แต่เรื่องการตามงานไม่ทัน จึง ทำให้เกิดเกิดเรียนรู้ตามผู้อื่นไม่ทัน หรือ อาจจะทำให้เสียเวลามากจนทำให้ผู้สอน สอน ความรู้ต่างๆได้น้อยลงหรือไม่ทันตาม กำหนดเวลาต่างๆที่กำหนดไว้ ถึงแม้ว่าการ เรียนการสอนด้วยวิธีเก่าๆนั้นจะมีความ หลากหลายก็ตามที สาเหตุคือเบื่อหน่ายกับ การสอนในรูปแบบเก่าๆ การนำเอา คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเข้ามาช่วยก็จะพบว่า การเรียนสอนในรูปใหม่ๆนี้มีความสามารถที่ หลากหลายและตื่นตาตื่นใจทำให้ผู้เรียนหัน มาสนใจการเรียนมากขึ้น

3 วัตถุประส งค์ 1. เพื่อศึกษาการใช้สื่อโปรแกรม คอมพิวเตอร์กับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียนชั้นปวช. 3 สาขา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง 2. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อ การเรียนวิชาเขียนแบบด้วคอมพิวเตอร์ กับการใช้สื่อ

4 ตัวแปรต้น 1. สารสนเทศ 2. ความแตกต่าง ระหว่างบุคคล 3. การโต้ตอบ 4. การให้ผลป้อนกลับ โดยทันที ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ นักเรียน ปวช. 3 สาขา เครื่องมือกล และ ซ่อมบำรุง กรอบแนวคิดงานวิจัย

5 ประชากร และ กลุ่มตัวอย่าง ประชากร นักเรียนในระดับ ปวช. 3 สาขาเครื่องมือกลและ ซ่อมบำรุง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง จำนวน 84 คน กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนในระดับ ปวช.3 สาขาเครื่องมือกลและ ซ่อมบำรุง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ห้อง 3/1 จำนวน 40 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างในการ ทดลองใช้การสุ่มแบบเจาะจง

6 ผลวิเคราะห์การสอบก่อน / หลังการใช้แบบเรียน สําเร็จรูป ( CAI ) Pretest และ Posttest นักเรียน ปวช. 3/1 สาขาเครื่องมือกล และซ่อมบำรุง จํานวน 40 คนเป็นดังนี้ ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

7 วิเคราะห์ผลสํารวจความคิดเห็น และเจตคติต่อการเรียนวิชา เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยการใช้สื่อ CAI จากเกณฑ์ ทั้งหมด 10 ข้อเป็นดังนี้ มากที่สุด หรือ ระดับ 4 ได้ คะแนน 146 คิดเป็น 35.5% มาก หรือ ระดับ 3 ได้คะแนน 148 คิดเป็น 36.1% ปานกลางหรือ ระดับ 2 ได้ คะแนน 75 คิดเป็น 18.3% น้อย หรือ ระดับ 1 ได้คะแนน 41 คิดเป็น 10 %

8 สรุปผลการวิจัย นักเรียนทุกคนมีผลคะแนนหลังจากใช้สื่อการ เรียนการสอน CAI ดีขึ้นคือ นักเรียนสอบได้ คะแนนเกณฑ์ ดีมาก คือได้คะแนนตั้งแต่ 25-30 คะแนน 17.5% ของนักเรียน 40 คน จากเดิมก่อนการใช้สื่อ CAI ได้แค่ 0% ดี คือได้คะแนนตั้งแต่ 20-24 คะแนน 35% ของนักเรียน 40 คน จากเดิมก่อนการใช้สื่อ CAI ได้แค่ 7.5% พอใช้ คือได้คะแนนตั้งแต่ 15-19 คะแนน 25% ของนักเรียน 40 คน จากเดิมก่อนการใช้สื่อ CAI ได้แค่ 32.5% ปรับปรุง คือได้คะแนนตั้งแต่ 0-14 คะแนน 22.5% ของนักเรียน 40 คน จากเดิมก่อนการใช้สื่อ CAI ได้ แค่ 85%

9 สรุปผลการวิจัย นั่นหมายความว่าการใช้สื่อการสอน CAI ช่วย ในการเรียนการสอนเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนให้ดีมากยิ่งขึ้น สํารวจความคิดเห็น และเจตคติต่อการเรียนวิชา เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์นักเรียน ปวช. 3 สาขาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง จํานวน 40 คน อยู่ในระดับมาก คิดเป็น ร้อยละ 36.1

10 ข้อเสนอแนะในการทำ วิจัย จากผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาการใช้สื่อ CAI ใน การเรียนเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนำ ผลการวิจัยไปใช้ดังนี้ 1. วิทยาลัยหรือครูผู้สอนสามารถนำสื่อนี้ไปใช้เป็น ตัวอย่างในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในวิชาอื่นๆได้ เป็นอย่างดี 2. ครูผู้สอนสามารถที่จะเรียนรู้การใช้งานสื่อการเรียนการ สอนคอมพิวเตอร์นี้ได้ด้วยตนเองและสามารถหา จุดบกพร่องของสื่อ CAI นี้เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดจาก สื่อตัวนี้ต่อไป 3. ผู้วิจัยสามารถหาจุดที่พัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมเพื่อให้ สื่อตัวนี้มีการพัฒนาหรือจุดเด่นให้ดียิ่งขึ้นจากการใช้งาน ของสื่อตัวนี้ได้และนำไปเป็นปัญหาเพื่อทำวิจัยในฉบับ ต่อๆไป


ดาวน์โหลด ppt งานวิจัยเรื่อง ศึกษาการใช้สื่อ CAI ในการเขียนแบบ ด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ นักเรียน ปวช. 3 สาขาเครื่องมือกลและ ซ่อมบำรุง ผู้วิจัย นายณรงค์ยศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google