งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศึกษาการใช้สื่อ CAI ในการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศึกษาการใช้สื่อ CAI ในการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศึกษาการใช้สื่อ CAI ในการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
งานวิจัยเรื่อง ศึกษาการใช้สื่อ CAI ในการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ นักเรียน ปวช. 3 สาขาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผู้วิจัย นายณรงค์ยศ เล็กเปลี่ยน วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกบ้านโป่ง

2 ปัญหาการวิจัย การเรียนด้วยวิธีการสอนแบบเก่าๆ มักจะมีปัญหากับการ สอนกับเด็กที่มีปัญหาเรื่องการรับรู้ช้าหรือแม้แต่เรื่องการตามงานไม่ ทัน จึงทำให้เกิดเกิดเรียนรู้ตามผู้อื่นไม่ทัน หรืออาจจะทำให้เสียเวลา มากจนทำให้ผู้สอน สอนความรู้ต่างๆได้น้อยลงหรือไม่ทันตาม กำหนดเวลาต่างๆที่กำหนดไว้ ถึงแม้ว่าการเรียนการสอนด้วยวิธีเก่าๆ นั้นจะมีความหลากหลายก็ตามที สาเหตุคือเบื่อหน่ายกับการสอนใน รูปแบบเก่าๆ การนำเอาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเข้ามาช่วยก็จะพบว่า การเรียนสอนในรูปใหม่ๆนี้มีความสามารถที่หลากหลายและตื่นตา ตื่นใจทำให้ผู้เรียนหันมาสนใจการเรียนมากขึ้น

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการใช้สื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นปวช. 3 สาขาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาเขียนแบบด้วคอมพิวเตอร์กับการใช้สื่อ

4 ตัวแปรต้น กรอบแนวคิดงานวิจัย ตัวแปรตาม สารสนเทศ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล การโต้ตอบ การให้ผลป้อนกลับโดยทันที ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ นักเรียน ปวช. 3 สาขาเครื่องมือกล และซ่อมบำรุง

5 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนในระดับ ปวช. 3 สาขาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง จำนวน 84 คน กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนในระดับ ปวช.3 สาขาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ห้อง 3/1จำนวน 40 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้การสุ่มแบบเจาะจง

6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลวิเคราะห์การสอบก่อน/หลังการใช้แบบเรียนสําเร็จรูป ( CAI ) Pretest และ Posttest นักเรียน ปวช. 3/1 สาขาเครื่องมือกล และซ่อมบำรุง จํานวน 40 คนเป็นดังนี้

7 วิเคราะห์ผลสํารวจความคิดเห็น และเจตคติต่อการเรียนวิชาเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยการใช้สื่อ CAI จากเกณฑ์ทั้งหมด 10 ข้อเป็นดังนี้ มากที่สุด หรือ ระดับ 4 ได้คะแนน 146 คิดเป็น 35.5% มาก หรือ ระดับ 3 ได้คะแนน 148 คิดเป็น 36.1% ปานกลางหรือระดับ 2 ได้คะแนน 75 คิดเป็น 18.3% น้อย หรือ ระดับ 1 ได้คะแนน 41 คิดเป็น 10 %

8 สรุปผลการวิจัย นักเรียนทุกคนมีผลคะแนนหลังจากใช้สื่อการเรียนการสอน CAI ดีขึ้นคือ นักเรียนสอบได้คะแนนเกณฑ์ ดีมาก คือได้คะแนนตั้งแต่25-30 คะแนน 17.5% ของนักเรียน 40 คน จากเดิมก่อนการใช้สื่อ CAI ได้แค่0% ดี คือได้คะแนนตั้งแต่20-24 คะแนน 35%ของนักเรียน 40 คน จากเดิมก่อนการใช้สื่อ CAI ได้แค่7.5% พอใช้ คือได้คะแนนตั้งแต่15-19 คะแนน 25%ของนักเรียน 40 คน จากเดิมก่อนการใช้สื่อ CAI ได้แค่32.5% ปรับปรุง คือได้คะแนนตั้งแต่0-14 คะแนน 22.5% ของนักเรียน 40 คน จากเดิมก่อนการใช้สื่อ CAI ได้แค่85%

9 สรุปผลการวิจัย นั่นหมายความว่าการใช้สื่อการสอน CAI ช่วยในการเรียนการสอนเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้ดีมากยิ่งขึ้น สํารวจความคิดเห็น และเจตคติต่อการเรียนวิชาเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์นักเรียน ปวช. 3 สาขาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง จํานวน 40คน อยู่ในระดับมาก คิดเป็น ร้อยละ 36.1

10 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัย
จากผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาการใช้สื่อ CAI ในการเรียนเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ดังนี้ 1. วิทยาลัยหรือครูผู้สอนสามารถนำสื่อนี้ไปใช้เป็นตัวอย่างในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในวิชาอื่นๆได้เป็นอย่างดี 2. ครูผู้สอนสามารถที่จะเรียนรู้การใช้งานสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์นี้ได้ด้วยตนเองและสามารถหาจุดบกพร่องของสื่อ CAI นี้เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดจากสื่อตัวนี้ต่อไป 3. ผู้วิจัยสามารถหาจุดที่พัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมเพื่อให้สื่อตัวนี้มีการพัฒนาหรือจุดเด่นให้ดียิ่งขึ้นจากการใช้งานของสื่อตัวนี้ได้และนำไปเป็นปัญหาเพื่อทำวิจัยในฉบับต่อๆไป


ดาวน์โหลด ppt ศึกษาการใช้สื่อ CAI ในการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google