งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวประพันธ์ศรี สมจันทร์ฉาย วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวประพันธ์ศรี สมจันทร์ฉาย วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวประพันธ์ศรี สมจันทร์ฉาย วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย ปัญหาการวิจัย จากประสบการณ์ของผู้วิจัยที่สอนภาษาไทย และจากการสัมภาษณ์ พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะ ระหว่างครูภาษาไทยด้วยกัน ทำให้ทราบว่านักศึกษา ส่วนใหญ่มักมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เกี่ยวกับคำ ประพันธ์ค่อนข้างต่ำ และจากการสังเกตของครูผู้สอน นักศึกษาส่วนมากขาดความสนใจที่จะศึกษาความรู้ เกี่ยวกับคำประพันธ์อย่างจริงจัง เช่น นักศึกษามักจะ คุยกัน เล่นกันในเวลาเรียน เหม่อลอย ท้อแท้เบื่อ หน่าย ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ช้า บางส่วนก็ไม่ผ่าน จุดประสงค์ การเรียนรู้และตามเนื้อหาไม่ทัน นอกจากนั้นจากประสบการณ์ของผู้วิจัยที่ได้ทดลอง ให้นักศึกษาแต่งคำประพันธ์อย่างง่าย ๆ ปรากฏว่า ผลงานของนักศึกษาส่วนใหญ่มักบกพร่องเกี่ยวกับ ฉันทลักษณ์เสมอ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าหากนำสื่อการสอนที่ น่าสนใจและทันสมัยมาประกอบการสอนจะทำให้ นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้เร็วขั้นเพราะคอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมาก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้พัฒนารุดหน้าไปอย่าง รวดเร็วมาก และมีการประยุกต์มาใช้งานกับทุกวงการ ตลอดจนนำมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการเรียนการ สอน เรียกว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

3 วัตถุประสงค์ในการวิจัย ตัวแปรที่ศึกษา วัตถุประสงค์ในการวิจัย 1. เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา 2000 – 1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ เรื่อง กาพย์เห่เรือ 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อน เรียนและหลังเรียนรายวิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 โดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนการสอนแบบ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง กาพย์เห่เรือ เป็น บทเรียนที่สร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรม Power point ซึ่งมีลักษณะเป็นสื่อประสม (Multimedia) ประกอบ ด้วยภาพนิ่ง เสียง และตัวอักษร โดยใช้หน่วยการ เรียนรู้ที่ 13 เรื่อง กาพย์เห่เรือ ตัวแปรตาม คือ ผลของการจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยให้ นักศึกษาทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

4 ค่าสถิติที่ใช้ แสดง ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ค่าสถิติที่ใช้ 1. หาค่าเฉลี่ย ( X ) 2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) แสดง ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน จำนวน นักศึกษา คะแนนเต็มค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ก่อนเรียน 804013.24.2557482 หลังเรียน 804035.955.7762061

5 สรุปผลการวิจัย นักศึกษามีคะแนนจากการทำแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนได้ค่าเฉลี่ย 13.2 และ คะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลัง เรียน ได้ค่าเฉลี่ย 35.95 เมื่อนำมาเปรียบเทียบ หา ค่าประสิทธิภาพ ได้เท่ากับ 4.25/5.77 ซึ่งสูงกว่า เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ จากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา พบว่า การกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง กาพย์เห่เรือ นักศึกษา มีความสนใจ ความสนุกสนานไม่น่าเบื่อ เนื้อหาที่ เรียนไม่ยากเกินไป เนื้อหาสามารถเข้าใจและ จดจำเนื้อหาในการเรียนได้ นักศึกษามีความตั้งใจ และกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม และมีความคิด สร้างสรรค์

6 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย ในการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการสร้าง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาอื่นๆ และ ใช้การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ จากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนซึ่งทำให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้และ พัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง

7 ขอจบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt นางสาวประพันธ์ศรี สมจันทร์ฉาย วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google