งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง
08/04/60 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง

2 นางปิยรัตน์ เจียรสวัสดิ์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ในรายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ TGT(Teams-Games-Tournaments)ของนักเรียนชั้น ปวช. 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ผู้วิจัย นางปิยรัตน์ เจียรสวัสดิ์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง

3 พัฒนาการเรียน วิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
08/04/60 ความเป็นมา - ขาดทักษะในการคำนวณ - เนื้อหาค่อนข้างยาก - รูปแบบการสอน - ผลสัมฤทธิ์ต่ำ การเรียนการสอนแบบ TGT - ทีม (Teams) - เกมส์ (Games) - การแข่งขัน (Tournament) พัฒนาการเรียน วิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
C วัตถุประสงค์ของการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่2 ก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น โดยใช้วิธีการสอนแบบ TGT 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้น โดยวิธีการสอนแบบ TGT

5 การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ TGT
กรอบแนวคิดการวิจัย ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ TGT 1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 2.ความพึงพอใจของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ชั้นปีที่2 ที่มีต่อการจัดการ เรียนรู้ เรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้น โดยวิธีการสอนแบบ TGT

6 วิธีดำเนินการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ชุด ดังนี้ 1. แผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งผู้ทำวิจัยดำเนินการตามขั้นตอนในการจัดทำ แผนกาเรียนรู้โดยศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2545(ปรับปรุง) พ.ศ.2546 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ผู้วิจัย ดำเนินการสร้างข้อทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนแบบ TGT เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่ ดำเนินการสร้างโดยศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของ ลิเคอร์ท

7 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
แนะนำนักเรียน-นักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอนแบบ TGT โดยใช้แผนการสอนนำเข้าสู่วิธีการสอนแบบ TGT ทดสอบก่อนปฏิบัติการศึกษา (Pre test) ทดสอบหลังปฏิบัติการศึกษา (Post test) ดังนี้ 3.1 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการเรียนการสอนแบบ TGT เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 3.2 สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนแบบ TGT เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

8 สรุปผลการวิจัย 1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนแบบ TGT ปรากฏผลดังนี้ 1.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนแบบ TGT ระหว่างก่อนและหลัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ และหลังจากเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 27.73 1.2ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่2 ก่อนการใช้และหลังการเรียนการสอนแบบ TGT แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .10 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่2 หลังจากการเรียนการสอนแบบ TGT สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม 2. ความคิดเห็นของนักเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่2ที่มีต่อการเรียนการสอนแบบ TGT

9 ประโยชน์ของการวิจัย ควรมีการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ TGT ในรายวิชาอื่นๆ ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนที่เรียนเก่งกับนักเรียนที่เรียนอ่อน จากการจักกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ TGT เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความคงทนต่อการเรียนรู้ของนักเรียนจาก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ TGT ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ TGT เรื่องอื่นๆ และนำมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

10 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google