งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ในรายวิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ด้วยการ จัดการเรียนการสอนแบบ TGT(Teams-Games- Tournaments) ของนักเรียนชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ในรายวิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ด้วยการ จัดการเรียนการสอนแบบ TGT(Teams-Games- Tournaments) ของนักเรียนชั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ในรายวิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ด้วยการ จัดการเรียนการสอนแบบ TGT(Teams-Games- Tournaments) ของนักเรียนชั้น ปวช. 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิค ระยอง นางปิยรัตน์ เจียร สวัสดิ์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาโป ลีเทคนิคระยอง

3 - ขาดทักษะ ในการ คำนวณ - เนื้อหา ค่อนข้างยาก - รูปแบบการ สอน - ผลสัมฤทธิ์ ต่ำ การเรียนการ สอนแบบ TGT - ทีม (Teams) - เกมส์ (Games) - การแข่งขัน (Tournament) พัฒนาการ เรียน วิชา คณิตศาสต ร์ คอมพิวเต อร์

4 C การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น โดยใช้วิธีการสอน แบบ TGT 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้น โดยวิธีการ สอนแบบ TGT

5 ตัวแปร อิสระ ตัวแปรตาม การจัดการ เรียนรู้โดย วิธีการสอนแบบ TGT 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน เรื่อง ตรรกศาสตร์ เบื้องต้น 2. ความพึงพอใจของ นักเรียน ระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 2 ที่มี ต่อการจัดการ เรียนรู้ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น โดยวิธีการสอนแบบ TGT 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน เรื่อง ตรรกศาสตร์ เบื้องต้น 2. ความพึงพอใจของ นักเรียน ระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 2 ที่มี ต่อการจัดการ เรียนรู้ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น โดยวิธีการสอนแบบ TGT

6 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ชุด ดังนี้ 1. แผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งผู้ทำวิจัยดำเนินการตาม ขั้นตอนในการจัดทำ แผนกาเรียนรู้โดย ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ. ศ.2545( ปรับปรุง ) พ. ศ.2546 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ผู้วิจัย ดำเนินการสร้างข้อ ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ การเรียนการสอนแบบ TGT เรื่อง ตรรกศาสตร์ เบื้องต้น สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 2 ดำเนินการสร้างโดย ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม แบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของ ลิเคอร์ท

7 ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 1. แนะนำนักเรียน - นักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอนแบบ TGT โดยใช้แผนการสอนนำเข้าสู่วิธีการสอนแบบ TGT 2. ทดสอบก่อนปฏิบัติการศึกษา (Pre test) 3. ทดสอบหลังปฏิบัติการศึกษา (Post test) ดังนี้ 3.1 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการ เรียนการสอนแบบ TGT เรื่อง ตรรกศาสตร์ เบื้องต้น 3.2 สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ สอนแบบ TGT เรื่อง ตรรกศาสตร์ เบื้องต้น

8 1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อน และหลังการจัดการเรียนการสอนแบบ TGT ปรากฏผลดังนี้ 1.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนแบบ TGT ระหว่างก่อนและหลัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ซึ่งมี คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 18.80 และหลังจากเรียนมี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 27.73 1.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 2 ก่อน การใช้และหลังการเรียนการสอนแบบ TGT แตกต่างกันอย่าง มีนัยสำคัญที่ระดับ.10 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปี ที่ 2 หลังจากการเรียนการสอนแบบ TGT สูงกว่าก่อนการจัด กิจกรรม 2. ความคิดเห็นของนักเรียนของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนการ สอนแบบ TGT

9 1. ควรมีการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ TGT ในรายวิชาอื่นๆ 2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนระหว่างนักเรียนที่เรียนเก่งกับนักเรียนที่ เรียนอ่อน จากการจักกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ TGT เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) 3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความคงทนต่อการเรียนรู้ ของนักเรียนจาก การจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนแบบ TGT 4. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ TGT เรื่องอื่นๆ และนำมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน

10 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ในรายวิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ด้วยการ จัดการเรียนการสอนแบบ TGT(Teams-Games- Tournaments) ของนักเรียนชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google