งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า การจัด ระเบียบทางสังคม ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า การจัด ระเบียบทางสังคม ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การจัด ระเบียบทางสังคม ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจการจัดระเบียบทาง สังคมและปฏิบัติตนได้อย่าง เหมาะสม

3 ครูศรีวรรณ ปานสง่า

4

5

6

7

8

9

10

11 การจัดระเบียบทาง สังคม ความหมาย  กฎเกณฑ์และระเบียบแบบ แผนที่เกี่ยวข้อง กับความสัมพันธ์ ระหว่าง บุคคลและกลุ่ม เพื่อการดำรงอยู่ของสังคม

12 ครูศรีวรรณ ปานสง่า กลุ่ม หมายถึง บุคคลตั้งแต่ 2 คน หรือมากกว่านั้น ซึ่งอาจมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ร่วมกัน

13 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 1. บรรทัดฐานหรือ ปทัสถาน (Norms) - วิถีประชา (folkways) - จารีตประเพณี (mores) - กฎหมาย (laws) 2. การควบคุมทางสังคม (Social control) 3. สถานภาพ (Status) องค์ประกอบ

14 ครูศรีวรรณ ปานสง่า  กฎ กติกา มารยาท ระเบียบ แนวทาง การปฏิบัติตนให้ เหมาะสมสำหรับ การอยู่ร่วมกันในสังคม  มาตรฐานที่กำหนดว่า อะไรถูก อะไรผิด ควรกระทำ ไม่ควร กระทำ บรรทัดฐานหรือ ปทัสถาน (Norms)

15 ครูศรีวรรณ ปานสง่า  แนวทางการดำเนิน ชีวิตประจำวัน ของคนในสังคมนั้นที่ปฏิบัติ กันมาจนเคยชิน การจัดระเบียบทาง สังคม

16 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การจัดระเบียบทาง สังคม การแต่งกาย การไหว้

17 ครูศรีวรรณ ปานสง่า จารีตประเพณี  กฏเกณฑ์ข้อห้าม ที่กระทบ ต่อความเชื่อทาง ศีลธรรม

18 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การจัดระเบียบทาง สังคม

19 ครูศรีวรรณ ปานสง่า  ข้อบังคับอย่างเป็นทางการ เพื่อควบคุมพฤติกรรมคนใน สังคม มีองค์กรของรัฐเป็นผู้ ควบคุม โดยกำหนด รายละเอียดไว้เป็นลายลักษณ์ อักษรและมีบทลงโทษผู้ฝ่าฝืน อย่างชัดเจน กฎหมา ย

20 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การจัดระเบียบทาง สังคม เรือนจำ ศาล โรงพัก

21 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 1. การให้รางวัลและการ ลงโทษ 2. การอบรมปลูกฝังจน เกิดจิตสำนึก ในการควบคุมตนเอง การควบคุมทางสังคม (Social control)

22 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ตำแหน่งและฐานะที่ได้จากการ เป็นสมาชิก ของสังคม 1. สถานภาพโดยกำเนิด 2. สถานภาพสัมฤทธิ์หรือ สถานภาพที่ได้มาภายหลัง สถานภาพ (Status)

23 ครูศรีวรรณ ปานสง่า  สถานภาพกับบทบาท  สถานภาพกับการเลื่อน ชั้นทางสังคม การจัดระเบียบ ทางสังคม

24 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 1. แบบเครือญาติ 2. แบบนายกับ บ่าว 3. แบบสถานภาพ 4. แบบพันธะ สัญญา 5. แบบระบบ ราชการ รูปแบบการจัด ระเบียบทางสังคม


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า การจัด ระเบียบทางสังคม ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google