งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คือ การทำให้คนอยู่รวมกันในสังคม อย่างเป็นระเบียบ ประพฤติปฏิบัติ ภายใต้แบบแผน กฎเกณฑ์อัน เดียวกัน เพื่อให้สังคมดำรงอยู่สืบ ต่อไป ประกอบด้วย 1. บรรทัดฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คือ การทำให้คนอยู่รวมกันในสังคม อย่างเป็นระเบียบ ประพฤติปฏิบัติ ภายใต้แบบแผน กฎเกณฑ์อัน เดียวกัน เพื่อให้สังคมดำรงอยู่สืบ ต่อไป ประกอบด้วย 1. บรรทัดฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คือ การทำให้คนอยู่รวมกันในสังคม อย่างเป็นระเบียบ ประพฤติปฏิบัติ ภายใต้แบบแผน กฎเกณฑ์อัน เดียวกัน เพื่อให้สังคมดำรงอยู่สืบ ต่อไป ประกอบด้วย 1. บรรทัดฐาน (Norms) 2. สถานภาพ (Status) 3. บทบาท (Role) ๒ การจัดระเบียบทาง สังคม (Social Organization)

2 คือ มาตรฐานความประพฤติ ที่ สมาชิกสังคมกำหนดเป็น ระเบียบ กฎเกณฑ์ / แบบ แผนการปฏิบัติในสถานการณ์ หนึ่ง ๆ เพื่อเป็นแนวทางให้ สมาชิกปฏิบัติเป็นรูปแบบ เดียวกัน 1. บรรทัดฐาน (Norms)

3 1.1 วิถีประชา (Folkways) 1.2 กฎศีลธรรม / จารีต (Mores) 1.3 กฎหมาย (Laws) บรรทัดฐานมี 3 ประเภท

4 - มีอิทธิพลเหนือความนึกคิด ของมนุษย์ - กำหนดว่า ในสถานการณ์หนึ่ง ๆ บุคคลควร ปฏิบัติ อย่างไร - ลดปริมาณการตัดสินใจในการ ปฏิบัติในสถานการณ์ ต่าง ๆ - มีการลงโทษ ทั้งเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ

5 - แนวทางปฏิบัติทั่วไปจนเคยชิน - ทำต่อ ๆ กันมาจนเป็นธรรมเนียม ปฏิบัติ - ไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับให้ปฏิบัติ ไม่บังคับเด็ดขาด - ลงโทษไม่รุนแรง / ไม่เป็นทางการ ( ตำหนิ ถูกมอง นินทา หัวเราะเยาะ ) 1.1 วิถีประชา (Folkways)

6 - เกี่ยวข้องกับความดีความชั่ว คุณธรรม สำคัญต่อส่วนรวม - บังคับเข้มงวดกว่า 1 เป็นข้อห้าม (Taboo) - ใช้ในสังคมแคบ ๆ แบบไม่เป็นทางการ - บังคับแน่นอน ผู้ฝ่าฝืนถูกโต้ตอบรุนแรง ( ไม่คบ รังเกียจ ประจาน ขับไล่ ปรับ ) 1.2 กฎศีลธรรมหรือ จารีต (Mores)

7 - รัฐบัญญัติ บังคับให้ปฏิบัติ - งดเว้นปฏิบัติ - บังคับใช้ทั้งประเทศ - มีทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็น ลายลักษณ์อักษร - ลงโทษเป็นทางการ รุนแรงจากน้อย ไปมาก 1.3 กฎหมาย (Laws)

8 1. แต่ละสังคมจะมี Norms เป็น ลักษณะเฉพาะของตน อาจเหมือน / ต่างกันได้ 2. บางสังคมจะรับ Norms สังคมอื่นมา เป็น Norms ตนก็ได้ 3. Norms ที่เปลี่ยนแปลงได้ 4. Norms ที่เปลี่ยนแปลงยากคือ Mores 5. Norms บังคับใช้กับกลุ่มเล็ก หรือ สังคมโดยส่วนรวมก็ได้ ข้อสังเกตเกี่ยวกับ Norms

9 หมายถึง ตำแหน่งในกลุ่ม (Position in a Groups) ของบุคคล จะกำหนดสิทธิ และหน้าที่ทั้งหมดของบุคคลที่เกี่ยวข้อง กับผู้อื่นในสังคม - เป็นสิ่งเฉพาะบุคคล สังคมจะกำหนดไว้ บุคคลไม่ได้กำหนดเอง - แต่ละคนที่อยู่ในสังคมหนึ่ง ๆ จะมี สถานภาพมากมาย - บาง Status มีมาก่อนที่บุคคลนั้นจะได้มา ( ตำแหน่งทางการเมือง ตำแหน่งในหน่วยงาน ต่าง ๆ ) 2. สถานภาพ (Status)

10 หน้าที่ ( Duties ) สิทธิ ( Rights ) คือ ความสามารถที่บุคคลนั้นพึงกระทำ พึงได้ตามตำแหน่งที่ตนครอบครองอยู่ คือ พฤติกรรมที่บุคคลต้องกระทำตามตำแหน่งที่ตนครอบครองอยู่

11 1. สถานภาพจะสูง - ต่ำ ขึ้นอยู่กับตัว บุคคล 2. สถานภาพเปลี่ยนแปลงได้ 3. จะสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ทั้งอย่างเป็น ทางการ / ไม่เป็นทางการ 4. บางสถานภาพ ทำให้เกิดสิทธิหน้าที่ พิเศษ 5. บางสถานภาพ จะมีสัญลักษณ์เป็น เครื่องหมายเฉพาะของตน ลักษณะอื่น ๆ ของ สถานภาพ

12 คือ แนวทางพฤติกรรมที่สังคม กำหนด หรือคาดหวังให้บุคคลที่ มี สถานภาพเฉพาะประพฤติปฏิบัติ ใน สถานการณ์ต่างๆ - สังคมจะคาดหวังร่วมกันว่าบทบาท ควรจะแสดงออกอย่างไร - สถานภาพกับบทบาทเป็นตัวกำกับซึ่ง กันและกัน - บทบาท จะมีประจำอยู่ทุกสถานภาพ - บุคคลที่มีสถานภาพเดียวกัน อาจมี บทบาทต่างกันออกไปก็ได ้ 3. บทบาท (Role)

13 การประพฤติปฏิบัติในบทบาทเดียวกัน ขัดกันเอง ไม่สามารถปฏิบัติบทบาท ได้สมบูรณ์ ทำให้บุคคลลำบากใจที่ ต้องทำตามบทบาทที่ตนเองต้องทำ บทบาทขัดแย้ง ( Role Conflict ) คือ การที่บุคคลมีหลายสถานภาพจึงมี หลายบทบาทในเวลาเดียวกัน การ ปฏิบัติของบทบาทหนึ่งไปขัดกับอีก บทบาทหนึ่ง บทบาทเครียด ( Role Strain ) คือ

14 1. รู้ฐานะของบุคคลในสังคม 2. แต่ละคนรู้จักหน้าที่และ ความรับผิดชอบ 3. เกิดระเบียบในสังคม 4. เกิดการแบ่งหน้าที่ระหว่าง สมาชิก ประโยชน์ของสถานภาพ และบทบาท

15 1. สมาชิกเข้าใจกฎเกณฑ์ / แบบแผนที่ต้อง ปฏิบัติร่วมกัน 2. สมาชิกเห็นคุณค่าของกฎเกณฑ์ 3. สมาชิกเชื่อว่ากฎเกณฑ์ทำให้สังคมเป็น ระเบียบสงบสุข 4. สมาชิกปฏิบัติตาม 5. สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์เป็นไปเหมาะสมกับ สถานภาพ และบทบาท 6. สมาชิกได้รับการขัดเกลา / การเรียนรู้ทาง สังคม (Socialization) ความเป็นระเบียบของ สังคมจะเกิดขึ้นเมื่อใด

16 1. ดำรงสังคมให้คงอยู่ ( ผลิตสมาชิกใหม่ ) 2. ให้ Socialization 3. ดำรง ระเบียบ กฎเกณฑ์ แบบแผนไว้ เพื่อควบคุมสังคม 4. ผลิตและแจกจ่ายสินค้าและบริการ หน้าที่ของ สังคม

17 5. ปลูกฝังสมาชิกให้เห็นคุณค่าตน มี ความรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม สร้างพลเมืองดีของสังคม 6. บำรุงขวัญ กำลังใจให้สมาชิกปฏิบัติ ตาม สถานภาพและบทบาทที่สังคม คาดหวัง 7. คุ้มครองความปลอดภัยทั้งทาง ร่างกาย จิตใจ ทรัพย์สิน คุ้มครองสิทธิ มนุษยชน 8. ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสังคมให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และกาล สมัย


ดาวน์โหลด ppt คือ การทำให้คนอยู่รวมกันในสังคม อย่างเป็นระเบียบ ประพฤติปฏิบัติ ภายใต้แบบแผน กฎเกณฑ์อัน เดียวกัน เพื่อให้สังคมดำรงอยู่สืบ ต่อไป ประกอบด้วย 1. บรรทัดฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google