งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 การจัดระเบียบสังคม Social Organization. การจัดระเบียบสังคม หมายถึง การปฏิสัมพันธ์กันอย่างมี ระบบแบบแผนของสมาชิก เพื่อให้ สมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 การจัดระเบียบสังคม Social Organization. การจัดระเบียบสังคม หมายถึง การปฏิสัมพันธ์กันอย่างมี ระบบแบบแผนของสมาชิก เพื่อให้ สมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 การจัดระเบียบสังคม Social Organization

2 การจัดระเบียบสังคม หมายถึง การปฏิสัมพันธ์กันอย่างมี ระบบแบบแผนของสมาชิก เพื่อให้ สมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และ ทำงานร่วมกันเพื่อตอบสนองความ ต้องการพื้นฐานของสังคมได้ ทั้งนี้เพราะ การอยู่ร่วมกันในสังคมซึ่งมีสมาชิกเป็น จำนวนมาก จำเป็นต้องมีการจัดระบบเพื่อ ช่วยให้มนุษย์สามารถแบ่งงานกันทำและ บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งจะทำให้สมาชิกอยู่ ร่วมกันได้อย่างปกติสุข และทำให้มนุษย์อยู่ รอดได้

3 องค์ประกอบของการจัด ระเบียบทางสังคม 1. บรรทัดฐาน 2. สถานภาพ 3. บทบาท

4 1. บรรทัดฐาน หมายถึง กรอบในการประพฤติปฏิบัติที่ สังคมกำหนดให้สมาชิกปฏิบัติร่วมกัน ประกอบไปด้วย วิถีประชา จารีต กฎหมาย

5 1. วิถีประชา จะเป็นแนวปฏิบัติทั่ว ๆ ไป ใน ชีวิตประจำวัน ที่ช่วยให้การดำเนิน ชีวิตของเราราบรื่น

6 2. จารีตประเพณี แนวปฏิบัติที่สำคัญและต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

7 3. กฎหมาย กฎระเบียบที่มีการเขียนขึ้นเป็น ตัวอักษร และมีการบังคับใช้ตามตัว บทนั้น ๆ

8 2. สถานภาพ หมายถึง ตำแหน่งของบุคคลที่มีความ เกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ในฐานะที่เป็น สมาชิกของสังคม 1. สถานภาพที่ได้มาโดยอัตโนมัติ (ascribed status) 2. สถานภาพที่ได้มาด้วยความสามารถ (achieved status)

9 ความสำคัญของสถานภาพ 1. ช่วยให้บุคคลติดต่อกันได้ โดยไม่ จำเป็นต้องมีความ สัมพันธ์กันเป็นส่วนตัวต่อกัน 2. ช่วยให้เราสามารถตัดสินได้ว่า ควร หรือ ไม่ควร ปฏิบัติอย่างไรต่อบุคคลแต่ละ คน ในการติดต่อกับบุคคลอื่น 3. ช่วยให้เรารู้ว่าจะคาดหวังอะไรได้ จากผู้อื่น หรือผู้อื่นควรคาดหวังอะไรจากเรา ได้แค่ไหน

10 ลักษณะของสถานภาพ 1. สถานภาพเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนตัวเรา 2. สถานภาพเป็นสิ่งเชื่อมโยงกัน 3. บุคคลจะมีสถานภาพหลัก (key status) เพียงสถานภาพเดียว 4. สถานภาพมีระดับสูงต่ำ (rank) 5. สถานภาพที่บุคคลดำรงอยู่อาจมีความ ขัดแย้งกันได้ (status inconsistency) 6. สถานภาพอาจสังเกตได้ด้วยสัญลักษณ์ (symbol)

11 3. บทบาท หมายถึง กลุ่มบรรทัดฐานของ สถานภาพหนึ่ง ๆ หรือกล่าวได้อีก ความหมายหนึ่ง คือ การกระทำตามความ คาดหวังของสังคมที่มีต่อสถานภาพของเรา นอกจากนี้บทบาทยังเป็นการกระทำตาม สิทธิ หน้าที่ ตามสถานภาพที่เราสวมอยู่

12 ความขัดแย้งในบทบาท 1. ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับผู้คาดหวัง (intrasender conflicts) 2. บุคคลต่างกัน ความคาดหวังต่างกันด้วย ( intersender conflicts) 3. บทบาทด้านต่าง ๆ ที่บุคคลสวมอยู่ ขัดแย้งกัน ( interrole conflicts) 4. บุคคลไม่มีความพอใจในบทบาทที่สวม อยู่ (person-role conflicts)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 การจัดระเบียบสังคม Social Organization. การจัดระเบียบสังคม หมายถึง การปฏิสัมพันธ์กันอย่างมี ระบบแบบแผนของสมาชิก เพื่อให้ สมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google