งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 วัฒนธรรม CULTURE. ความหมายของ วัฒนธรรม ในความหมายของนักสังคมศาสตร์ จะหมายถึงระบบความคิด ค่านิยม ความรู้ บรรทัดฐาน และเทคโนโลยี ที่มีอยู่ ร่วมกันในสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 วัฒนธรรม CULTURE. ความหมายของ วัฒนธรรม ในความหมายของนักสังคมศาสตร์ จะหมายถึงระบบความคิด ค่านิยม ความรู้ บรรทัดฐาน และเทคโนโลยี ที่มีอยู่ ร่วมกันในสังคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 วัฒนธรรม CULTURE

2 ความหมายของ วัฒนธรรม ในความหมายของนักสังคมศาสตร์ จะหมายถึงระบบความคิด ค่านิยม ความรู้ บรรทัดฐาน และเทคโนโลยี ที่มีอยู่ ร่วมกันในสังคม ๆ หนึ่ง วัฒนธรรมจึงมี ความแตกต่างกันไปในแต่ละสังคม วัฒนธรรมไม่ได้เกิดขึ้นในตัวเราเอง เหมือนการจาม การหายใจ แต่เป็นสิ่งที่ เราต้องเรียนรู้จากครอบครัว เพื่อน ชุมชน หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ทุก ๆ สิ่งที่เราสัมผัสหรือติดต่อด้วย

3 ลักษณะพื้นฐานของวัฒนธรรม 1. เป็นความคิดร่วม 2. เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องเรียนรู้ 3. มีพื้นฐานมาจากการใช้สัญลักษณ์ ร่วมกัน 4. เป็นองค์รวมของความรู้ และภูมิ ปัญญา 5. กระบวนการที่มนุษย์กำหนดนิยาม ความหมายให้กับชีวิตและสิ่งต่าง ๆ 6. เป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่ง เปลี่ยนแปลง เสมอ 7. Reproduction ได่แก่ enculture กับ diffusion

4 องค์ประกอบของ วัฒนธรรม 1. สัญลักษณ์ 2. ภาษา 3. ค่านิยม 4. บรรทัดฐาน 5. เทคโนโลยีและวัฒนธรรมทางวัตถุ

5 1. สัญลักษณ์ Symbol หมายถึง สิ่งหนึ่งซึ่ง นำมาใช้แสดงความหมายแทนอีกสิ่งหนึ่ง ทั้งนี้สัญลักษณ์ไม่จำเป็นต้องมีความ คล้ายคลึง หรือมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่ นำไปแทน เช่น “ โดม ” “ พระเกี้ยว ” “ บางมด ” “ หอ ไอเฟล ” ระบบสัญลักษณ์อีกอย่าง หนึ่ง คือ (Sign) สัญญานไฟ เขียวแดง ห้องน้ำหญิงชาย คำต่าง ๆ

6 2. ภาษา ภาษาจะมีลักษณะเด่นกว่าระบบ สัญลักษณ์อื่น ๆ เพราะมีความ เฉพาะเจาะจงมากกว่า เช่น การใช้คำ “ เก้าอี้ ” “ ดอกกุหลาบ ” “ ปลา ” และทำให้ เราสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้โดย ละเอียด ทั้งในเรื่องรูปธรรมและนามธรรม นักสังคมศาสตร์ถือว่าภาษาเป็นเครื่องมือ สำคัญที่ทำให้มนุษย์สามารถสร้างความ เจริญก้าวหน้าให้เกิดขึ้น ซึ่งทำให้มนุษย์ แตกต่างไปจากสัตว์ ภาษายังมีอิทธิพล ต่อการรับรู้และพฤติกรรมของเราด้วย

7 3. ค่านิยม หมายถึง ความคิดร่วมกันของคนใน สังคม อันเกี่ยวกับการให้ความสำคัญและ คุณค่ากับสิ่งใด หรือไม่ให้ความสำคัญ และคุณค่ากับสิ่งใด ค่านิยม เป็นผลผลิต ของสังคม สมาชิกได้มันมาโดยการ เรียนรู้จากสังคมของเขา แต่ละสังคมก็จะ มีค่านิยมแตกต่างกันออกไปขึ้นกับ วิวัฒนาการของสังคมนั้น

8 4. บรรทัดฐาน เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม หมายถึง กฎแห่งการกระทำและความ คาดหวังของสังคมต่อพฤติกรรม ว่าเรา ควรปฏิบัติ หรือไม่ควรปฏิบัติอย่างไรใน สถานการณ์ต่าง ๆ บรรทัดฐาน แบ่งออก ได้เป็น 3 ประเภท คือ 1. วิถีประชา 2. จารีต 3. กฎหมาย

9 5. เทคโนโลยีและ วัฒนธรรมทางวัตถุ หมายถึง การนำวิทยาศาสตร์มา ประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพ ชีวิต และรูปแบบการดำเนินชีวิต เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมของ มนุษย์มาก ขณะเดียวกันผลผลิตที่ เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีก็มักจะสะท้อน ระบบความคิด ความเชื่อ ค่านิยม และ บรรทัดฐานของสังคมด้วย

10 Relativism มนุษย์ในสังคมโลกประกอบไป ด้วยกลุ่มต่าง ๆ แต่ละกลุ่มก็จะมี วัฒนธรรมเฉพาะของกลุ่มตัวเอง ซึ่งเป็นตัวกำหนดคุณค่า ความ ถูกต้องดีงาม ความจริงของแต่ละ สังคม ดังนั้นจึงไม่มีความจริง แท้หรือความดีงามแท้อยู่จริง และเราไม่สามารถเปรียบเทียบ ได้ว่าวัฒนธรรมของสังคมใด ดีกว่าอีกสังคมหนึ่ง


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 วัฒนธรรม CULTURE. ความหมายของ วัฒนธรรม ในความหมายของนักสังคมศาสตร์ จะหมายถึงระบบความคิด ค่านิยม ความรู้ บรรทัดฐาน และเทคโนโลยี ที่มีอยู่ ร่วมกันในสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google