งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“การพัฒนากลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ ให้เกิดความเข้มแข็ง”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“การพัฒนากลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ ให้เกิดความเข้มแข็ง”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “การพัฒนากลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ ให้เกิดความเข้มแข็ง”
“การพัฒนากลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ ให้เกิดความเข้มแข็ง” เกสศิณีย์ แท่นนิล นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี

2 กลุ่มคืออะไร กลุ่ม (Group) เป็นหน่วยของสังคม (Social unit) ที่เกิด จากการรวมตัวกันของคน 2 คน หรือมากกว่านั้นที่มีบุคลิกภาพคล้ายกัน หรือต้องการความสำเร็จทางสังคม หรือการบรรลุเป้าหมายในการทำงานอย่างเดียวกัน

3 ขั้นตอนของการพัฒนาการของการเกิดกลุ่ม
Forming Storming Norming Performing

4 คุณลักษณะของกลุ่ม * บรรทัดฐาน (Norms) * สถานภาพของคนในกลุ่ม (Status)
* บทบาท (Roles) * บรรทัดฐาน (Norms) * สถานภาพของคนในกลุ่ม (Status) * ความผูกพันของคนในกลุ่ม (Cohesiveness) * ขนาดของกลุ่ม (Group size)

5 ลักษณะของกลุ่มเกษตรกร
กลุ่มสังคมแบบทุติยภูมิ ซึ่งสมาชิกมีความผูกพันที่มิใช่เป็นการส่วนตัว มีความสัมพันธ์กันเป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์มีแบบแผน มีการแบ่งงานกันทำตามความสามารถเพื่อประสิทธิภาพของงาน มีการมอบหมายอำนาจ มีสายการติดต่องานเป็นไปตามลำดับขั้นตอน ไม่ก้าวก่าย มีการประสานงานเพื่อผลงานมีประสิทธิภาพ กลุ่มสมัครใจ กลุ่มที่มีการจัดระเบียบ มีระเบียบกฎเกณฑ์กำหนดหน้าที่และสิทธิของสมาชิก

6

7 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนากลุ่ม
ทฤษฎีความขัดแย้ง : ความขัดแย้งมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของคนและส่งผลต่อพฤติกรรม และถูกมองว่าเป็นสิ่งไม่ดี แต่ในความเป็นจริง เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดวิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จึงควรพิจารณาความขัดแย้งทั้งเชิงบวกและเชิงลบ

8 การแก้ปัญหาความขัดแย้ง (Conflict Resolution)
การแก้ปัญหาความขัดแย้งทำได้โดย 1. การเผชิญหน้าหรือหันหน้าเข้าหากัน (Confrontative) 2. การร่วมมือกัน (Collaboration) 3. การประนีประนอม (compromise) 4. การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง (Altering the Organizational structure)

9 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนากลุ่ม
การสร้างแรงจูงใจ ซึ่งเป็นพลังจากภายในตัวคนที่กระตุ้นให้คนใช้ความพยายาม ยืนหยัดและกำหนดทิศทางเชิงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง แหล่งของแรงจูงใจ มีทั้งจากภายในและภายนอก -ภายใน : เป็นพลังกระตุ้นที่คนต้องการได้รับความพอใจจากความสำเร็จอันเป็นผลจากการกระทำ -ภายนอก : เป็นพลังกระตุ้นพฤติกรรมของคนเพื่อให้กระทำในสิ่งต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งรางวัลทางวัตถุหรือสังคม

10 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนากลุ่ม
การกำหนดเป้าหมาย : เป้าหมายต่างๆ ที่บุคคลากรมีความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จถือเป็นตัวกำหนดแรงจูงใจและผลงานที่ดีที่สุด ซึ่งประเด็นสำคัญในการกำหนดเป้าหมายต้องเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนและท้าทาย

11 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนากลุ่ม
ทฤษฎีการสื่อสาร : การคัดเลือกประเด็น การกลั่นกรองข่าวสาร เกี่ยวกับพฤติกรรม ผู้รับสาร ตัวสาร ผู้ส่งสาร ผลของสาร องค์ประกอบของการสื่อสารทั้งหมด

12 กรณีศึกษา : จังหวัดเพชรบุรี
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลท่าแร้งออก ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 21 ราย มีนายสมนึก ทองอินทร์ เป็นประธานกลุ่ม กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลท่าแร้ง ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 22 ราย มีนายองุ่น สุขพร้อม เป็นประธานกลุ่ม

13 กรณีศึกษา : จังหวัดเพชรบุรี
โครงการ Certification for Small Scale Aquaculture in Thailand ภายใต้ความร่วมมือ FAO/Thailand วัตถุประสงค์ : เตรียมความพร้อมสำหรับการรับรองฟาร์มสัตว์น้ำ แบบกลุ่ม ระยะเวลา : พ.ศ

14 กิจกรรมกลุ่ม สำรวจข้อมูลเบื้องต้นของสมาชิกทั้ง 2 กลุ่ม
จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร จัดทำคู่มือฟาร์มและคู่มือควบคุมภายใน จัดอบรมให้ความรู้เรื่องมาตรฐานฟาร์ม(จีเอพี) จัดเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่มาตรฐานจีเอพี ตรวจประเมินภายใน (internal audit)

15 Local staff

16

17

18 18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 คำถาม ?

31 ใส่ใจในทุกขั้นตอน...... สำเร็จ ขอบคุณ
หมายเหตุ : หลีกเลี่ยงการคำนวณต้นทุน (เงินค่าจ้าง) ในการทำงาน


ดาวน์โหลด ppt “การพัฒนากลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ ให้เกิดความเข้มแข็ง”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google