งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ การพัฒนากลุ่มเกษตรกรที่ ร่วมโครงการฯ ให้เกิดความเข้มแข็ง ” เกสศิณีย์ แท่นนิล นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ การพัฒนากลุ่มเกษตรกรที่ ร่วมโครงการฯ ให้เกิดความเข้มแข็ง ” เกสศิณีย์ แท่นนิล นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เพชรบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ การพัฒนากลุ่มเกษตรกรที่ ร่วมโครงการฯ ให้เกิดความเข้มแข็ง ” เกสศิณีย์ แท่นนิล นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เพชรบุรี

2 กลุ่มคือ อะไร กลุ่ม (Group) เป็นหน่วยของสังคม (Social unit) ที่เกิด จากการรวมตัวกัน ของคน 2 คน หรือมากกว่านั้นที่มี บุคลิกภาพคล้ายกัน หรือต้องการ ความสำเร็จทางสังคม หรือการบรรลุ เป้าหมายในการทำงานอย่างเดียวกัน

3 ขั้นตอนของการพัฒนาการ ของการเกิดกลุ่ม 1. Forming 2. Storming 3. Norming 4. Performing

4 คุณลักษณะของ กลุ่ม * บทบาท (Roles) * บรรทัดฐาน (Norms) * สถานภาพของคนในกลุ่ม (Status) * ความผูกพันของคนในกลุ่ม (Cohesiveness) * ขนาดของกลุ่ม (Group size)

5 ลักษณะของกลุ่ม เกษตรกร กลุ่มสังคมแบบทุติยภูมิ ซึ่งสมาชิกมีความผูกพันที่ มิใช่เป็นการส่วนตัว มีความสัมพันธ์กันเป็นไปตาม ระเบียบ กฎเกณฑ์มีแบบแผน มีการแบ่งงานกันทำ ตามความสามารถเพื่อประสิทธิภาพของงาน มีการ มอบหมายอำนาจ มีสายการติดต่องานเป็นไป ตามลำดับขั้นตอน ไม่ก้าวก่าย มีการประสานงาน เพื่อผลงานมีประสิทธิภาพ กลุ่มสมัครใจ กลุ่มที่มีการจัดระเบียบ มีระเบียบกฎเกณฑ์กำหนด หน้าที่และสิทธิของสมาชิก

6

7 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการ พัฒนากลุ่ม ทฤษฎีความขัดแย้ง : ความขัดแย้งมี ความสัมพันธ์กับทัศนคติของคนและส่งผลต่อ พฤติกรรม และถูกมองว่าเป็นสิ่งไม่ดี แต่ใน ความเป็นจริง เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดวิธี แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จึงควรพิจารณา ความขัดแย้งทั้งเชิงบวกและเชิงลบ

8 การแก้ปัญหาความขัดแย้ง (Conflict Resolution) การแก้ปัญหาความขัดแย้งทำได้โดย 1. การเผชิญหน้าหรือหันหน้าเข้าหากัน (Confrontative) 2. การร่วมมือกัน (Collaboration) 3. การประนีประนอม (compromise) 4. การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง (Altering the Organizational structure)

9 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการ พัฒนากลุ่ม การสร้างแรงจูงใจ ซึ่งเป็นพลังจากภายในตัว คนที่กระตุ้นให้คนใช้ความพยายาม ยืนหยัด และกำหนดทิศทางเชิงพฤติกรรมอย่างใด อย่างหนึ่ง แหล่งของแรงจูงใจ มีทั้งจาก ภายในและภายนอก - ภายใน : เป็นพลังกระตุ้นที่คนต้องการ ได้รับความพอใจจากความสำเร็จอันเป็นผล จากการกระทำ - ภายนอก : เป็นพลังกระตุ้นพฤติกรรม ของคนเพื่อให้กระทำในสิ่งต่างๆ เพื่อให้ ได้มาซึ่งรางวัลทางวัตถุหรือสังคม

10 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการ พัฒนากลุ่ม การกำหนดเป้าหมาย : เป้าหมายต่างๆ ที่ บุคคลากรมีความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ ถือเป็นตัวกำหนดแรงจูงใจและผลงานที่ดี ที่สุด ซึ่งประเด็นสำคัญในการกำหนด เป้าหมายต้องเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนและท้า ทาย

11 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา กลุ่ม ทฤษฎีการสื่อสาร : การคัดเลือกประเด็น การ กลั่นกรองข่าวสาร เกี่ยวกับพฤติกรรม ผู้รับสาร ตัวสาร ผู้ส่งสาร ผลของสาร องค์ประกอบของการสื่อสาร ทั้งหมด

12 กรณีศึกษา : จังหวัด เพชรบุรี กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลท่าแร้งออก ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 21 ราย มีนาย สมนึก ทองอินทร์ เป็นประธานกลุ่ม กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลท่าแร้ง ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 22 ราย มีนาย องุ่น สุขพร้อม เป็นประธานกลุ่ม

13 กรณีศึกษา : จังหวัด เพชรบุรี โครงการ Certification for Small Scale Aquaculture in Thailand ภายใต้ความร่วมมือ FAO/Thailand วัตถุประสงค์ : เตรียมความพร้อมสำหรับการ รับรองฟาร์มสัตว์น้ำ แบบกลุ่ม ระยะเวลา : พ. ศ. 2553-2554

14 กิจกรรมกลุ่ม สำรวจข้อมูลเบื้องต้นของสมาชิกทั้ง 2 กลุ่ม จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร จัดทำคู่มือฟาร์มและคู่มือควบคุม ภายใน จัดอบรมให้ความรู้เรื่องมาตรฐาน ฟาร์ม ( จีเอพี ) จัดเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ มาตรฐานจีเอพี ตรวจประเมินภายใน (internal audit)

15 Local staff

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 คำถาม ?

31 ใส่ใจในทุกขั้นตอน...... สำเร็จ ขอบคุณ หมายเหตุ : หลีกเลี่ยงการคำนวณต้นทุน ( เงิน ค่าจ้าง ) ในการทำงาน


ดาวน์โหลด ppt “ การพัฒนากลุ่มเกษตรกรที่ ร่วมโครงการฯ ให้เกิดความเข้มแข็ง ” เกสศิณีย์ แท่นนิล นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google