งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาการ ความสัมพันธ์จาก ครอบครัวสู่รัฐ โดย อาจารย์สุมาลี มีจั่น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาการ ความสัมพันธ์จาก ครอบครัวสู่รัฐ โดย อาจารย์สุมาลี มีจั่น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาการ ความสัมพันธ์จาก ครอบครัวสู่รัฐ โดย อาจารย์สุมาลี มีจั่น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

2 สังคม คือ... สิ่งที่ มนุษย์ สร้าง ขึ้น สิ่งมี ชีวิต ความ สัมพัน ธ์ของ มนุษย์ ระบบ ของ ธรรม เนียม ปฏิบัติ และ สถาบัน เสมือ นกับ ละคร การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

3 ความหมายของสังคม มีพื้นที่ มี วัฒนธรรมและวิถี ชีวิตของตนเอง การอยู่รวมกันของกลุ่มคน ในช่วงระยะเวลาหนึ่งและ มีความสัมพันธ์ทางสังคม ต่อกัน การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

4 ระบบสังคม (social system) 1 อยู่รวมกันในระยะเวลายาวนาน ภายในพื้นที่หนึ่งๆ 2 มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มีวัฒนธรรมหรือมีระเบียบแบบแผน ในการดำเนินชีวิตเป็นของตนเอง 3 มีพันธะหน้าที่เกี่ยวข้องกัน มีกฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติร่วมกันในรูป ของระบบ การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

5 ลักษณะของระบบสังคม ระบบหรือหน่วยย่อยต่างๆ มนุษย์ / ครอบครัว / ชุมชน A กลุ่มทางเศรษฐกิจ กลุ่มการเมือง กลุ่มสังคมวัฒนธรรม B การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

6 ลักษณะของระบบสังคม ระบบสังคมมีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา 1 มี ปฏิสัมพั นธ์กับ สิ่งแวดล้ อม ภายนอก 2 ปรับเปลี่ ยนให้ เข้ากับ สภาวะ แวดล้อม 3 การ เปลี่ยนแ ปลงของ ระบบ ย่อยมีผล ต่อระบบ สังคม การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

7 การเมือง คือ อะไร ? กิจกรรม / ส่วนย่อย ภายในระบบ สังคม การจัดสรรสิ่ง ที่มีคุณค่าทาง สังคม การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

8 สังคมกับการเมือง : เส้นทาง ความสัมพันธ์ แสวง หา อำนา จ แข่ง ขัน ร่วมมื อ สร้าง กลไก เครื่องมื อ ผล ต่อ สังค ม การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

9 “ การทำความ เข้าใจเรื่อง วิวัฒนาการของ ความสัมพันธ์ ระหว่างสังคม และการเมือง ” การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

10 ระดับการใช้อำนาจใน การปกครอง สังคมระดับรัฐ (state society) สังคมระดับอาณาจักร (chiefdom society) สังคมระดับเผ่าชน (tribe society ) สังคมระดับกลุ่ม (band society) สังคมระดับครอบครัว (family society ) การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

11 สังคมระดับครอบครัว (family society) ศูนย์กลางของการ รวมตัวเป็นชุมชน ของมนุษยชาติ สถาบันสากล ความสัม พันธ์ “ แม่กับ ลูก ” ไม่เคร่งครัด อยู่ภายในเครือ ญาติที่ใกล้ชิด พ่อ ปกครอง ลูก การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

12 สังคมระดับกลุ่ม (band society) เท่าเทียมกันสูง แตกต่างกันน้อย ผู้นำทำหน้าที่หลักในการ จัดการทรัพยากรต่างๆ รูปแบบก่อนที่จะมีการ พัฒนาระบบการผลิต แบบเกษตรกรรม การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

13 สังคมระดับเผ่าชน (tribe society ) ไม่มีความ แตกต่าง กันทางชน ชั้น ไม่มีการ จัดองค์กร ที่เป็น ทางการ อายุเป็น เกณฑ์ จำแนก ฐานะ / สถานภาพ การเจรจา ต่อรอง / ปรึกษาหา รือ การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

14 สังคมระดับอาณาจักร (chiefdom society) มีผู้นำ อย่าง เป็น ทางการ การ ตัดสินใจ ร่วมกัน ของกลุ่ม หัวหน้า ผู้นำมีหน้าที่ หลักในการ ระดมและ แจกจ่าย ทรัพยากร / พิธีกรรม / ทหาร การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

15 สังคมระดับรัฐ (state society) ฐานะของรัฐ หน่วยทางการเมืองที่เป็น เอกเทศ การบริหารงานของรัฐบาล กลาง อำนาจอันชอบธรรมและ วิธีการได้มาซึ่งอำนาจ ที่มาของผู้ใช้อำนาจ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิใน การใช้อำนาจ การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

16 สังคมระดับรัฐ (state society) รัฐบาล มีโครงสร้าง ที่แน่นอน ชัดเจน ควบคุมดูแล ความเป็น ระเบียบ ผูกขาดสิทธิ ในการใช้ กำลังและ ความรุนแรง การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

17 สังคมระดับรัฐ (state society) การใช้ กฎหม าย บังคับ อุดม คติ แห่ง ความ ยุติธรร ม สังคมที่ มีการ ปกครอง โดยแท้ การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

18 คำถาม ท้าย ชั่วโมง การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาการ ความสัมพันธ์จาก ครอบครัวสู่รัฐ โดย อาจารย์สุมาลี มีจั่น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google