งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University  ความหมายและองค์ประกอบ 1. บรรทัดฐาน (Norms) วิถีประชา จารีต กฎหมาย 2. การควบคุมทางสังคม (Social control) 3. สถานภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University  ความหมายและองค์ประกอบ 1. บรรทัดฐาน (Norms) วิถีประชา จารีต กฎหมาย 2. การควบคุมทางสังคม (Social control) 3. สถานภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University  ความหมายและองค์ประกอบ 1. บรรทัดฐาน (Norms) วิถีประชา จารีต กฎหมาย 2. การควบคุมทางสังคม (Social control) 3. สถานภาพ (Status)  รูปแบบการจัดระเบียบทางสังคม แบบเครือญาติ แบบนายกับบ่าว แบบ สถานภาพ แบบพันธะสัญญา แบบระบบราชการ การจัดระเบียบทาง สังคม

2 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University ความหมาย  กฎเกณฑ์ / ระเบียบแบบแผนที่ เกี่ยวข้องกับ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ กลุ่ม เพื่อการดำรงอยู่ของสังคม การจัดระเบียบทาง สังคม

3 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University องค์ประกอบ 1. บรรทัดฐาน / ปทัสถาน (Norms) - วิถีประชา (folkways) - จารีต / ประเพณี (mores) - กฎหมาย (laws) 2. การควบคุมทางสังคม (Social control) 3. สถานภาพ (Status) การจัดระเบียบทาง สังคม

4 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University บรรทัดฐาน / ปทัสถาน (Norms)  กฎ กติกา มารยาท ระเบียบ แนวทาง การปฏิบัติตนให้เหมาะสม สำหรับ การอยู่ร่วมกันในสังคม  มาตรฐานที่กำหนดว่าอะไร ถูก / ผิด ควรกระทำ / ไม่ควรกระทำ การจัดระเบียบทาง สังคม

5 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University วิถีประชา  แนวทางการดำเนิน ชีวิตประจำวัน ของคนในสังคมนั้นที่ปฏิบัติ กันมา จนเคยชิน การจัดระเบียบทาง สังคม

6 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University จารีต / ประเพณี  กฏเกณฑ์ข้อห้ามที่ กระทบ ต่อความเชื่อทางศีลธรรม การจัดระเบียบทาง สังคม

7 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University กฎหมาย  ข้อบังคับอย่างเป็น ทางการ เพื่อควบคุมพฤติกรรมคนใน สังคม มีองค์กรของรัฐเป็นผู้ควบคุม ได้แก่ ตำรวจ อัยการ ผู้ พิพากษา ผู้คุม การจัดระเบียบทาง สังคม

8 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University การควบคุมทางสังคม (Social control) 1. การให้รางวัล 2. การลงโทษ 3. การอบรมปลูกฝังจนเกิด จิตสำนึก ในการควบคุมตนเอง การจัดระเบียบทาง สังคม

9 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University รูปแบบการจัดระเบียบทาง สังคม  แบบเครือญาติ  แบบนายกับบ่าว / ศักดินา  แบบสถานภาพ  แบบพันธะสัญญา  แบบระบบราชการ การจัดระเบียบทาง สังคม

10 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University สถานภาพ (Status)  ตำแหน่ง / ฐานะที่ได้ จากการเป็น สมาชิกของสังคม 1. โดยกำเนิด 2. โดยความสามารถ การจัดระเบียบทาง สังคม

11 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University สถานภาพกับบทบาท  บุคคลมีสถานภาพใด จะต้อง ปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบที่กำหนด เรียกว่า บทบาท 1. บทบาทในอุดมคติ 2. บทบาทที่บุคคลเข้าใจ / รับรู้ 3. บทบาทที่แสดงออกจริง การจัดระเบียบทาง สังคม

12 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University สถานภาพกับการแบ่งชั้นทาง สังคม  สถานภาพแสดงถึงระดับหรือ ชั้นทางสังคม ว่าอยู่ในระดับสูงหรือต่ำ มักจัดไว้ เป็นคู่ๆ เช่น - บิดามารดากับบุตร - ครูอาจารย์กับนิสิต - รุ่นพี่กับรุ่นน้อง - ตำรวจกับประชาชน - นายจ้างกับลูกจ้าง การจัดระเบียบทาง สังคม

13 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University แบบระบบราชการ (Bureaucracy)  สมาชิกจะเข้าอยู่ร่วมใน องค์กรขนาดใหญ่ ดำเนินชีวิตภายใต้กฎเกณฑ์ ( มากมาย...) แต่ละคนจะถูกแยกไปตาม หน้าที่เฉพาะด้าน มีความสัมพันธ์ตามระบบสาย งาน มีการปกครองตามลำดับชั้น (hierarchy) มีสายการบังคับบัญชา (chain of command) การจัดระเบียบทาง สังคม

14 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University การจัดระเบียบทาง สังคม ฝ่า ย แผน ก กอ ง กร ม กระท รวง การบริหาร ราชการ แผ่นดินของ ไทย

15 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University การจัดระเบียบทาง สังคม อาจาร ย์ หัวหน้า ภาค คณ บดี อธิการ บดี เลขา สกอ. การบริหาร ราชการใน มหาวิทยาลั ย


ดาวน์โหลด ppt ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University  ความหมายและองค์ประกอบ 1. บรรทัดฐาน (Norms) วิถีประชา จารีต กฎหมาย 2. การควบคุมทางสังคม (Social control) 3. สถานภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google