งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พฤติกรรมมนุษย์ พฤติกรรมมนุษย์ การขัดเกลาทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม สังคมมนุษย์และการตั้งถิ่น ฐาน สังคมมนุษย์และการตั้งถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พฤติกรรมมนุษย์ พฤติกรรมมนุษย์ การขัดเกลาทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม สังคมมนุษย์และการตั้งถิ่น ฐาน สังคมมนุษย์และการตั้งถิ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พฤติกรรมมนุษย์ พฤติกรรมมนุษย์ การขัดเกลาทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม สังคมมนุษย์และการตั้งถิ่น ฐาน สังคมมนุษย์และการตั้งถิ่น ฐาน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม เนื้อหา ( กลาง ภาค )

2 มนุษย์กับเศรษฐกิจ มนุษย์กับเศรษฐกิจ มนุษย์กับการเมือง มนุษย์กับการเมือง มนุษย์กับกฎหมาย มนุษย์กับกฎหมาย ปัญหาสังคม ปัญหาสังคม เนื้อหา ( ปลาย ภาค )

3 พฤติกรรมมนุษย์  ลักษณะพฤติกรรมมนุษย์  กลไกการแสดงพฤติกรรม  ระบบที่เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมมนุษย์ 1. ระบบชีววิทยา 2. ระบบจิตวิทยา 3. ระบบสังคม

4 องค์กรที่ให้การขัดเกลา ครอบครัว สถานศึกษา ศาสนา กลุ่มเพื่อน กลุ่มอาชีพ สื่อมวลชน รูปแบบการขัดเกลาทาง สังคม ผลของการขัดเกลาทาง สังคม การขัดเกลาทางสังคม (socialization)

5  บรรทัดฐาน (Norms) วิถีประชา จารีต กฎหมาย  สถานภาพ (Status)  บทบาท (Role)  การควบคุมทางสังคม (Social control)  รูปแบบการจัดระเบียบ การจัดระเบียบทางสังคม

6  พื้นฐานของมนุษย์โดย ธรรมชาติ  ลักษณะสังคมไทย  การจัดกลุ่มทางสังคม  การตั้งบ้านเรือน  การอพยพย้ายถิ่นฐาน  การใช้ที่ดินในแต่ละภาค สังคมมนุษย์และการตั้งถิ่นฐาน

7 ความหมายและลักษณะ ทั่วไป สาเหตุและปัจจัยการ เปลี่ยนแปลง รูปแบบการเปลี่ยนแปลง ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทาง สังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

8 สิ่งแวดล้อม  ความหมายและเภทของ สิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ กับสิ่งแวดล้อม  ปัญหาสิ่งแวดล้อม  สถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลก  มาตรการทางด้าน สิ่งแวดล้อมและการร่วมมือใน สังคมโลก

9  หน่วยเศรษฐกิจ  กิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ระบบเศรษฐกิจมี 3 ระบบ  การพัฒนาเศรษฐกิจ แบบทุนนิยม  เศรษฐกิจแบบพอเพียง มนุษย์กับ เศรษฐกิจ

10 พัฒนาการการเมืองการ ปกครอง พัฒนาการการเมืองการ ปกครอง สถานการณ์การเมือง ปัจจุบัน สถานการณ์การเมือง ปัจจุบัน องค์ประกอบของรัฐ องค์ประกอบของรัฐ ระบอบการปกครอง ระบอบการปกครอง โครงสร้างทางการเมือง โครงสร้างทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการ เมือง การมีส่วนร่วมทางการ เมือง รัฐธรรมนูญ 2550 รัฐธรรมนูญ 2550 มนุษย์กับ การเมือง

11 ลักษณะและที่มาของกฎหมาย ลักษณะและที่มาของกฎหมาย ระบบกฎหมาย ระบบกฎหมาย การออกกฎหมาย การออกกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย ประเภทกฎหมาย ประเภทกฎหมาย กฎหมายอาญา กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พรบ. จราจรทางบก พรบ. จราจรทางบก มนุษย์กับกฎหมาย

12  ด้านการเมือง - คอร์รัปชั่น / การก่อการร้าย  ด้านเศรษฐกิจ - ความยากจน / การว่างงาน  ด้านวัฒนธรรม - ค่านิยมทาง เพศ  ด้านสิ่งแวดล้อม - มลพิษ / โลก ร้อน / น้ำท่วม  ด้านอื่นๆ - อาชญากรรม / การ ฆ่าตัวตาย ปัญหาสังคม


ดาวน์โหลด ppt พฤติกรรมมนุษย์ พฤติกรรมมนุษย์ การขัดเกลาทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม สังคมมนุษย์และการตั้งถิ่น ฐาน สังคมมนุษย์และการตั้งถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google