งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 พลเมืองดีตาม ประเพณี และวัฒนธรรม ไทย. พลเมืองดี หมายถึง ประชาขนที่ ปฏิบัติตนตามระเบียบกฎเกณฑ์ ของสังคม มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ของตนเอง รู้จัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 พลเมืองดีตาม ประเพณี และวัฒนธรรม ไทย. พลเมืองดี หมายถึง ประชาขนที่ ปฏิบัติตนตามระเบียบกฎเกณฑ์ ของสังคม มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ของตนเอง รู้จัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 พลเมืองดีตาม ประเพณี และวัฒนธรรม ไทย

2 พลเมืองดี หมายถึง ประชาขนที่ ปฏิบัติตนตามระเบียบกฎเกณฑ์ ของสังคม มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ของตนเอง รู้จัก บทบาทหน้าที่ของตนเอง และ ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมไม่ ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ บุคคลอื่น

3 ความสำคัญ พลเมืองดีเป็นองค์ประกอบ ของสังคมไทย เป็นกำลัง สำคัญในการพัฒนาความ เจริญก้าวหน้า การเป็นพลเมือง ดีย่อมต้องปฏิบัติตามบรรทัด ฐานและขนบธรรมเนียม ประเพณีของสังคม มีคุณธรรม เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ด้วย

4 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาให้ เป็นพลเมืองดี เพื่อให้ปฏิบัติตามบรรทัดฐานของ สังคม เพื่อปลูกฝังทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับ ผู้อื่น เพื่อปลูกฝังระเบียบวินัย เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีต่อสังคม

5 พลเมืองดีควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ มีคุณสมบัติพื้นฐาน เช่น มีความ ขยัน หมั่นเพียร มานะอดทน ซื่อสัตย์ กตัญญูกตเวที ตรงต่อเวลา รู้หน้าที่ มี ความรับผิดชอบ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีคุณสมบัติเฉพาะ เช่น บริหาร จัดการเก่ง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ มี ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และมี การวิจัยค้นคว้าเพื่อพัฒนางานต่างๆ

6 หน้าที่ของพลเมืองดี รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กำหนดหน้าที่ของ ชนชาวไทยไว้ ดังนี้ 1. บุคคลมีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2. บุคคลมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย 3. บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 4. บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ 5. สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ 6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7 ค่านิยมพื้นฐานของพลเมืองดี 1. การพึ่งพาตนเอง 2. ความขยันหมั่นเพียร 3. มีความรับผิดชอบ 4. ประหยัด และเก็บออม 5. มีระเบียบ เคารพกฎหมาย มี คุณธรรม รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

8 พระบรมราโชวาทคุณธรรมสี่ ประการ 1. การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อ ตนเองที่จะประพฤติแต่สิ่งที่เป็น ประโยชน์และเป็นธรรม 2. การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกตนเองให้อยู่ บนความสัจจริง 3. การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะ ไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต 4. รู้จักละเว้นความชั่ว ความทุจริต และ รู้จักรักษาประโยชน์ส่วนน้อยเพื่อ ประโยชน์ส่วนรวม

9 พลเมืองดีต้องได้รับการปลูกฝังสิ่งดี งาม 1. สถาบันทางสังคมทุกสถาบันต้อง ร่วมกันอบรม 2. ปฏิบัติตนในฐานะเป็นพลเมืองไทย ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 3. สอนให้รู้จักและปฏิบัติตนตาม สถานภาพและบทบาทของตนเอง รับฟังผู้อื่น เคารพกฎหมาย

10 ภาระ หมายถึง หน้าที่ที่ต้อง ปฏิบัติ หน้าที่ หมายถึง กิจที่ต้องทำตาม สถานภาพที่ได้รับ ภาระหน้าที่ ถูกกำหนดโดยปัจจัย 4 อย่าง คือ 1. สถานภาพ 2. บรรทัดฐานของสังคม 3. จารีตประเพณี 4. หลักพุทธศาสนา

11 ทิศ 6

12

13

14 การปลูกฝังความเป็นพลเมืองดี ตามประเพณีไทย เคารพผู้อาวุโส กตัญญูกตเวที รู้จักให้อภัย มีจิตเป็นกุศล รู้จักฐานะตน ชายช่วยเหลือ และให้เกียรติ หญิง หญิงต้องเป็นกุล สตรี ชายต้องเป็น ผู้นำ ไม่ทำตามใจ ตนเอง

15 การส่งเสริมให้เป็น พลเมืองดี ส่งเสริมระดับครอบครัว ส่องเสริมระดับโรงเรียน ส่งเสริมระดับชุมชน

16


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 พลเมืองดีตาม ประเพณี และวัฒนธรรม ไทย. พลเมืองดี หมายถึง ประชาขนที่ ปฏิบัติตนตามระเบียบกฎเกณฑ์ ของสังคม มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ของตนเอง รู้จัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google