งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้าราชการบรรจุใหม่ พัฒนา ข้าราชการบรรจุใหม่ อย่างเป็นระบบ (The Civil Service Academy) คุณธรรม / จริยธรรม ขีด ความสามาร ถ  ทดลองปฏิบัติราชการ  รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้าราชการบรรจุใหม่ พัฒนา ข้าราชการบรรจุใหม่ อย่างเป็นระบบ (The Civil Service Academy) คุณธรรม / จริยธรรม ขีด ความสามาร ถ  ทดลองปฏิบัติราชการ  รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้าราชการบรรจุใหม่ พัฒนา ข้าราชการบรรจุใหม่ อย่างเป็นระบบ (The Civil Service Academy) คุณธรรม / จริยธรรม ขีด ความสามาร ถ  ทดลองปฏิบัติราชการ  รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  เป็นราชการที่ดีตาม กฎ ก. พ. กระบวนทัศน์ กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ

2 วิทยาลัยข้าราชการพล เรือน  ปฐมนิเทศ  การประเมินผล การพัฒนา  ฝึกอบรม โดยส่วนราชการ การเรียนด้วยตนเอง ( บังคับ ) กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ

3 หลักสูตรการเตรียมความ พร้อม 1. ปลูกฝังปรัชญาของเป็น ข้าราชการที่ดี 5. วัฒนธรรมองค์กร และการ ปฏิบัติราชการ 2. ระบบราชการและการบริหาร ภาครัฐแนวใหม่ 3. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ ราชการ 4. เสริมสร้างสมรรถนะและ ทักษะที่จำเป็น กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ

4 การเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องใหญ่ๆ 1. ระบบราชการ / การบริหารราชการ แผ่นดิน การบริหารภาครัฐแนวใหม่ 2. พรบ. ที่เกี่ยวข้อง / วินัยราชการ 3. การบริหารงานบุคคล / สวัสดิการ / สาร บรรณ การเขียนหนังสือราชการ 4. จรรยาบรรณ / คุณธรรมจริยธรรม / ค่านิยมสร้างสรรค์ 5. การบริหารมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ / มนุษย สัมพันธ์ / การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม 6. อื่นๆ กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ

5 ค่านิยม สร้างสรรค์ของข้าราชการ 1. กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 2. ซื่อสัตย์ / รับผิดชอบ 3. ทำงานโปร่งใส / ตรวจสอบได้ 4. ไม่เลือกปฏิบัติ 5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ( ผลผลิต / ผลลัพธ์ ) กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ

6 กระบวนการเสริมสร้าง เจตคติ รับรู้ ไตร่ตรอง ปัจจัยภายใน ปฏิบัติ กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ

7 องค์ประกอบของ พฤติกรรม L.W.Green 1. ปัจจัยภายในบุคคล  ความรู้ / ความเข้าใจ  เจตคติ ค่านิยม 2. ปัจจัยภายนอก ( ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ) - สภาพภูมิศาสตร์ - สภาพแวดล้อม ค่านิยมทางสังคม - ระเบียน กฎหมาย การเมือง การปกครอง - ทักษะชีวิต / ประสบการณ์ตรง - ปัจจัยเอื้ออำนวย / ขัดขวาง - เศรษฐกิจ - อิทธิพลจากบุคคล / กลุ่มบุคคล ฯลฯ กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ

8 องค์ประกอบของ พฤติกรรม ท่าทีความรู้สึก ความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติ / แสดงออก กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ


ดาวน์โหลด ppt ข้าราชการบรรจุใหม่ พัฒนา ข้าราชการบรรจุใหม่ อย่างเป็นระบบ (The Civil Service Academy) คุณธรรม / จริยธรรม ขีด ความสามาร ถ  ทดลองปฏิบัติราชการ  รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google