งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่อย่างเป็นระบบ (The Civil Service Academy)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่อย่างเป็นระบบ (The Civil Service Academy)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่อย่างเป็นระบบ (The Civil Service Academy)
คุณธรรม/จริยธรรม ขีดความสามารถ ทดลองปฏิบัติราชการ รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ เป็นราชการที่ดีตาม กฎ ก.พ. กระบวนทัศน์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

2 วิทยาลัยข้าราชการพลเรือน
ปฐมนิเทศ ฝึกอบรม โดยส่วนราชการ การเรียนด้วยตนเอง (บังคับ) การประเมินผล การพัฒนา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

3 หลักสูตรการเตรียมความพร้อม
1. ปลูกฝังปรัชญาของเป็นข้าราชการที่ดี 2. ระบบราชการและการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 3. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 4. เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็น 5. วัฒนธรรมองค์กร และการปฏิบัติราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

4 การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เรื่องใหญ่ๆ 1. ระบบราชการ/การบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารภาครัฐแนวใหม่ 2. พรบ.ที่เกี่ยวข้อง/วินัยราชการ 3. การบริหารงานบุคคล/สวัสดิการ/สารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ 4. จรรยาบรรณ/คุณธรรมจริยธรรม/ค่านิยมสร้างสรรค์ 5. การบริหารมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์/มนุษยสัมพันธ์/การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม 6. อื่นๆ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

5 ค่านิยมสร้างสรรค์ของข้าราชการ
1. กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 2. ซื่อสัตย์/รับผิดชอบ 3. ทำงานโปร่งใส/ตรวจสอบได้ 4. ไม่เลือกปฏิบัติ 5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (ผลผลิต/ผลลัพธ์) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

6 กระบวนการเสริมสร้างเจตคติ
รับรู้ ปัจจัย ภายใน ไตร่ตรอง ปฏิบัติ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

7 องค์ประกอบของพฤติกรรม
L.W.Green 1. ปัจจัยภายในบุคคล  ความรู้/ความเข้าใจ  เจตคติ ค่านิยม 2. ปัจจัยภายนอก (ปัจจัยสิ่งแวดล้อม) - สภาพภูมิศาสตร์ - สภาพแวดล้อม ค่านิยมทางสังคม - ระเบียน กฎหมาย การเมือง การปกครอง - ทักษะชีวิต/ประสบการณ์ตรง - ปัจจัยเอื้ออำนวย/ขัดขวาง - เศรษฐกิจ - อิทธิพลจากบุคคล/กลุ่มบุคคล ฯลฯ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

8 องค์ประกอบของพฤติกรรม
ปฏิบัติ/แสดงออก ความรู้ความเข้าใจ ท่าทีความรู้สึก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่อย่างเป็นระบบ (The Civil Service Academy)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google