งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Social Organization เพื่อควบคุมแบบแผนแห่ง พฤติกรรมของมนุษย์ ศึกษาการปะทะสังสรรค์ ปรากฏการณ์ทางสังคม แบ่งเป็น 3 ระดับ 1. ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Social Organization เพื่อควบคุมแบบแผนแห่ง พฤติกรรมของมนุษย์ ศึกษาการปะทะสังสรรค์ ปรากฏการณ์ทางสังคม แบ่งเป็น 3 ระดับ 1. ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Social Organization เพื่อควบคุมแบบแผนแห่ง พฤติกรรมของมนุษย์ ศึกษาการปะทะสังสรรค์ ปรากฏการณ์ทางสังคม แบ่งเป็น 3 ระดับ 1. ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล

2 2. ความสัมพันธ์ ระดับกลุ่ม 3. การ จัดลำดับใน สังคม ความเป็นระเบียบใน สังคมเกิดจาก 1. ปฏิบัติตาม บรรทัดฐาน 2. ปฏิบัติตาม สถานภาพ บทบาท

3 ความห มาย องค์การ ทางสังคม Max Weber ระบบการทำกิจกรรมที่ มีจุดมุ่งหมาย กลุ่ม ร่วมมือ Closed System

4 องค์การ ประกอบด้วย 1. ความสัมพันธ์ ทางสังคม 2. หน่วยงาน ต่างๆ 3. มีขอบข่าย งานชัดเจน การจัดองค์การมีระเบียบ ตัวบทกฎหมาย

5 เพื่อกำหนด พฤติกรรมของ บุคคล ทำตามจุดมุ่งหมาย ขององค์การ Chester I. Barnard องค์ การ ระบบความร่วมมือกัน ทำกิจกรรม

6 มีจิตสำนึก ร่วมกัน มี จุดมุ่งหมาย ร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสาร ระหว่างกัน มีการ ตัดสินใจ ร่วมกัน

7 Peter M. Blaw & W. R. Scott องค์การ ทางสังคม โครงสร้างความสัมพันธ์และ กระบวนการในสังคม การวิเคราะห์องค์การ ระดับมหภาค การวิเคราะห์องค์การ ระดับจุลภาค วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่มต่างๆ

8 Emital Etzionl ศึกษาองค์การเป็น หน่วยหนึ่ง กำหนด เป้าหมาย ร่วมกัน มีลักษณะ สำคัญ 1. แบ่งงาน กันทำ 2. มีศูนย์กลาง อำนาจ 3. จัดสรร บุคคล

9 สรุ ป การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลในกลุ่ม ความสัมพันธ์ระหว่าง กลุ่มสังคมมนุษย์ องค์ประกอบของการจัด ระเบียบทางสังคม 1. บรรทัดฐาน ปทัสถาน (Norms)

10 วัฒนธรร ม กำหนดแบบแผนหรือ กฎเกณฑ์ในการปฏิบัติ Horton and Hunt “Culture as a System of Norms”

11 ไพบูลย์ ช่างเรียน ระเบียบ กฎเกณฑ์ แบบ พฤติกรรมที่สังคมกำหนด สมาชิกในสังคม ยึดถือปฏิบัติ มีลักษณะ สำคัญ 1. ทั้งอนุญาต และห้าม 2. ครอบคลุมทั้งสังคมและ บังคับเฉพาะกลุ่ม

12 แบ่งได้ 2 ประเภท 1. Statistical Norms 2. Culture Norms ที่มาของ บรรทัดฐาน เกิดขึ้นมาพร้อมกับ สังคมมนุษย์ ปฏิบัติ งดเว้นปฏิบัติ ค่านิยม ประเพณี ความเชื่อ

13 ประเภทของ บรรทัดฐาน 1. Folkwa ys ประเพณี / แนวทางการดำเนิน ชีวิตที่ปฏิบัติต่อกันมา มี ลักษณะ พิเศษ สมัย นิยม ความนิยมชั่วครู่ ความคลั่งไคล้ งาน พิธี พิธี การ พิธีกร รม มรรยาทการ เข้าสังคม

14 2. Mores ความจำเป็นบุคคลต้อง กระทำสิ่งต่างๆ ที่ไม่ขัด ประโยชน์ของ สังคม กฎศีลธรรมเป็น บรรทัดฐานที่สูงสุด บังคับให้ ปฏิบัติ กฎศีลธรรมจึง เป็นข้อห้าม

15 3. Laws มีลักษณะกำหนด ไว้แน่นอน ทำหน้าที่บังคับให้ บุคคลปฏิบัติตาม Sancti ons 1. Rewar ds 2. Punishm ent

16 การปฏิบัติตาม บรรทัดฐาน 1. การอบรม สั่งสอน 2. การเรียนรู้ทำให้ เกิดความเคยชิน 3. เพราะเราได้ ประโยชน์ 4. การ ทำตาม

17 2. สถานภาพ (Status) Young and Mack สถานภาพคือ ตำแหน่ง (Position) ประสาท หลักศิลา ตำแหน่งหรือ หน้าที่การงาน

18 ประเสริฐ แย้ม กลิ่นฟุ้ง สิทธิและหน้าที่ ทั้งหมดของบุคคล สรุ ป ฐานะตำแหน่งของ บุคคลในสังคม

19 ประเภทของ สถานภาพ Ralph Linton 1. Ascribed Status Kinship Status Sex Status

20 Age Status Race Status Regional Status Class status

21 2. Achieved Status Marital Status Parental Status Education Status Occupation al Status

22 Political Status 3. บทบาท (Role) Krech, Crutchfield and Ballachey พฤติกรรมที่คาดหวังว่า บุคคลที่อยู่ในสถานภาพนั้น ปฏิบัติ

23 บทบาทของ นักศึกษา ต่อสถาน การศึกษา ต่อ ครอบครั ว ต่อ สังคม

24 4. สถาบันสังคม (Social Institution) Kimbal Young and Raymond W. Mack A set of norms integrated around a major social function

25 ประสาท หลักศิลา ระบบสังคม อย่างหนึ่ง ลักษณะ สำคัญ 1. สถาบัน คงอยู่ 2. สถาบันมีการ เปลี่ยนแปลง 3. การดำเนินการที่ เป็นระเบียบ

26 4. เป็นที่พอใจของ คนในสังคม 5. พฤติกรรมต่างๆ เป็น ลักษณะส่วนรวม สถาบันที่ สำคัญ ครอบค รัว การศึก ษา เศรษฐ กิจ ศาสน า

27 การเ มือง การ สันทนา การ คณะกรรมการบริหารวิชาการ : พวงเพชร สุรัตนกวีกุล, เฌอมาลย์ ราชภัณฑารักษ์, บรรณาธิการ. 2547. มนุษย์กับสังคม. ( พิมพ์ครั้ง ที่ 5) หน้า 67 -81. ทัศนีย์ ทองสว่าง. 2549. สังคม วิทยา. หน้า 53-76.


ดาวน์โหลด ppt Social Organization เพื่อควบคุมแบบแผนแห่ง พฤติกรรมของมนุษย์ ศึกษาการปะทะสังสรรค์ ปรากฏการณ์ทางสังคม แบ่งเป็น 3 ระดับ 1. ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google