งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Social Organization เพื่อควบคุมแบบแผนแห่งพฤติกรรมของมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Social Organization เพื่อควบคุมแบบแผนแห่งพฤติกรรมของมนุษย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Social Organization เพื่อควบคุมแบบแผนแห่งพฤติกรรมของมนุษย์
ศึกษาการปะทะสังสรรค์ ปรากฏการณ์ทางสังคม แบ่งเป็น 3 ระดับ 1. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

2 2. ความสัมพันธ์ระดับกลุ่ม
3. การจัดลำดับในสังคม ความเป็นระเบียบในสังคมเกิดจาก 1. ปฏิบัติตามบรรทัดฐาน 2. ปฏิบัติตามสถานภาพ บทบาท

3 ความหมาย Max Weber Closed System องค์การทางสังคม
ระบบการทำกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมาย กลุ่มร่วมมือ Closed System

4 องค์การประกอบด้วย 1. ความสัมพันธ์ทางสังคม 2. หน่วยงานต่างๆ 3. มีขอบข่ายงานชัดเจน การจัดองค์การมีระเบียบตัวบทกฎหมาย

5 เพื่อกำหนดพฤติกรรมของบุคคล
ทำตามจุดมุ่งหมายขององค์การ Chester I. Barnard องค์การ ระบบความร่วมมือกันทำกิจกรรม

6 มีจิตสำนึกร่วมกัน มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน มีการตัดสินใจร่วมกัน

7 Peter M. Blaw & W. R. Scott องค์การทางสังคม
โครงสร้างความสัมพันธ์และกระบวนการในสังคม การวิเคราะห์องค์การระดับมหภาค การวิเคราะห์องค์การระดับจุลภาค วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่างๆ

8 Emital Etzionl ศึกษาองค์การเป็นหน่วยหนึ่ง กำหนดเป้าหมายร่วมกัน
มีลักษณะสำคัญ 1. แบ่งงานกันทำ 2. มีศูนย์กลางอำนาจ 3. จัดสรรบุคคล

9 สรุป การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในกลุ่ม
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสังคมมนุษย์ องค์ประกอบของการจัดระเบียบทางสังคม 1. บรรทัดฐาน ปทัสถาน (Norms)

10 “Culture as a System of Norms”
วัฒนธรรม กำหนดแบบแผนหรือกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติ Horton and Hunt “Culture as a System of Norms”

11 ไพบูลย์ ช่างเรียน สมาชิกในสังคมยึดถือปฏิบัติ มีลักษณะสำคัญ
ไพบูลย์ ช่างเรียน ระเบียบ กฎเกณฑ์ แบบพฤติกรรมที่สังคมกำหนด สมาชิกในสังคมยึดถือปฏิบัติ มีลักษณะสำคัญ 1. ทั้งอนุญาตและห้าม 2. ครอบคลุมทั้งสังคมและบังคับเฉพาะกลุ่ม

12 1. Statistical Norms 2. Culture Norms แบ่งได้ 2 ประเภท
ที่มาของบรรทัดฐาน เกิดขึ้นมาพร้อมกับสังคมมนุษย์ ปฏิบัติ งดเว้นปฏิบัติ ค่านิยม ประเพณี ความเชื่อ

13 1. Folkways ประเภทของบรรทัดฐาน
ประเพณี/แนวทางการดำเนินชีวิตที่ปฏิบัติต่อกันมา มีลักษณะพิเศษ สมัยนิยม ความนิยมชั่วครู่ ความคลั่งไคล้ งานพิธี พิธีการ พิธีกรรม มรรยาทการเข้าสังคม

14 2. Mores ความจำเป็นบุคคลต้องกระทำสิ่งต่างๆ ที่ไม่ขัดประโยชน์ของสังคม
กฎศีลธรรมเป็นบรรทัดฐานที่สูงสุด บังคับให้ปฏิบัติ กฎศีลธรรมจึงเป็นข้อห้าม

15 3. Laws Sanctions 1. Rewards 2. Punishment มีลักษณะกำหนดไว้แน่นอน
ทำหน้าที่บังคับให้บุคคลปฏิบัติตาม Sanctions 1. Rewards 2. Punishment

16 การปฏิบัติตามบรรทัดฐาน
1. การอบรมสั่งสอน 2. การเรียนรู้ทำให้เกิดความเคยชิน 3. เพราะเราได้ประโยชน์ 4. การทำตาม

17 2. สถานภาพ (Status) Young and Mack สถานภาพคือ ตำแหน่ง (Position)
ประสาท หลักศิลา ตำแหน่งหรือหน้าที่การงาน

18 ประเสริฐ แย้มกลิ่นฟุ้ง
สิทธิและหน้าที่ทั้งหมดของบุคคล สรุป ฐานะตำแหน่งของบุคคลในสังคม

19 1. Ascribed Status Kinship Status Sex Status Ralph Linton
ประเภทของสถานภาพ Ralph Linton 1. Ascribed Status Kinship Status Sex Status

20 Age Status Race Status Regional Status Class status

21 2. Achieved Status Marital Status Parental Status Education Status Occupational Status

22 Krech, Crutchfield and Ballachey
Political Status 3. บทบาท (Role) Krech, Crutchfield and Ballachey พฤติกรรมที่คาดหวังว่าบุคคลที่อยู่ในสถานภาพนั้นปฏิบัติ

23 บทบาทของนักศึกษา ต่อสถานการศึกษา ต่อครอบครัว ต่อสังคม

24 Kimbal Young and Raymond W. Mack
4. สถาบันสังคม (Social Institution) Kimbal Young and Raymond W. Mack A set of norms integrated around a major social function

25 ประสาท หลักศิลา ระบบสังคมอย่างหนึ่ง ลักษณะสำคัญ 1. สถาบันคงอยู่ 2. สถาบันมีการเปลี่ยนแปลง 3. การดำเนินการที่เป็นระเบียบ

26 4. เป็นที่พอใจของคนในสังคม
5. พฤติกรรมต่างๆ เป็นลักษณะส่วนรวม สถาบันที่สำคัญ ครอบครัว การศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ

27 การเมือง การสันทนาการ คณะกรรมการบริหารวิชาการ : พวงเพชร สุรัตนกวีกุล, เฌอมาลย์ ราชภัณฑารักษ์, บรรณาธิการ มนุษย์กับสังคม. (พิมพ์ครั้งที่ 5) หน้า ทัศนีย์ ทองสว่าง สังคมวิทยา. หน้า


ดาวน์โหลด ppt Social Organization เพื่อควบคุมแบบแผนแห่งพฤติกรรมของมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google