งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำนโยบายจรรยาบรรณ ลงสู่การปฏิบัติในระดับคณะ/ หน่วยงาน โครงการเรียนรู้ ดู ทำจรรยาบรรณของเรา 25 พฤษภาคม 2553 วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำนโยบายจรรยาบรรณ ลงสู่การปฏิบัติในระดับคณะ/ หน่วยงาน โครงการเรียนรู้ ดู ทำจรรยาบรรณของเรา 25 พฤษภาคม 2553 วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำนโยบายจรรยาบรรณ ลงสู่การปฏิบัติในระดับคณะ/ หน่วยงาน โครงการเรียนรู้ ดู ทำจรรยาบรรณของเรา 25 พฤษภาคม 2553 วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Wongwiwat.tassaneeyakul@gmail.com 1

2 ปัญหาจริยธรรม ปัญหาสังคม ? “… นับสิบๆ ปี สังคมของเราได้ผลิตความไม่เป็นธรรมไว้ทุกหนแห่ง..คนไทยเราเห็นแก่ตัวมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งกลายเป็นสังคมที่ผลิตความขัดแย้งอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าเรื่องเล็กหรือใหญ่ ไม่ว่าเรื่องส่วนตัวหรือส่วนรวม อีกทั้งยังขาดแคลนกระบวนการแก้ไขความขัดแย้งที่เหมาะสม สภาพเช่นนี้ทำให้สังคมเรากลายเป็นสังคมที่มีความรุนแรง ชอบแก่งแย่งชิงดี และเอาชนะกันอย่างขาดความเมตตาปราณี ซึ่งเป็นรากฐานของการเมืองแบบคับแคบและเห็นแก่ตัว” เสกสรรค์ ประเสริฐกุล (05/05/2553) 2

3 คณะผู้แจ้ง/กล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาสาระ ก นักศึกษาอาจารย์/ผู้บริหารแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบ ข อาจารย์อาจารย์/ผู้บริหารการบริหารงาน ประสิทธิภาพการสอน ค บัตรสนเท่ห์อาจารย์การลาศึกษาต่อ ไม่ทำตามระเบียบ ง บุคคลภายนอกอาจารย์แสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบ จ เครือข่าย ปชชอาจารย์ จรรยาบรรณวิชาชีพ แสวงหา ประโยชน์โดยมิชอบ ฉ อาจารย์ ประพฤติตนไม่เหมาะสม ช อาจารย์ จรรยาบรรณ การใช้เวลาราชการ ซ พ สายสนับสนุนพ สนับสนุน/ผู้บริหารผิดจรรยาบรรณผู้บังคับบัญชา ฌ บุคคลภายนอกอาจารย์ จรรยาบรรณวิชาชีพ แสวงหา ประโยชน์โดยมิชอบ ฎ นักศึกษา/อาจารย์อาจารย์ยืมเงิน การสอน การปฏิบัติราชการ ฏ อาจารย์ ใช้ผลงานวิชาการผู้อื่น 3

4 จริยธรรม จรรยาบรรณ - Ethics จริยธรรม: ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎ ศีลธรรม แนวทางประพฤติปฏิบัติตนเพื่อการบรรลุถึง สภาพชีวิตอันทรงคุณค่าพึงประสงค์ จรรยาบรรณ: ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบ อาชีพ การงานแต่ละอย่างกำหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริม เกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็น ลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ 4

5 จริยธรรม จรรยาบรรณ วินัย กฎหมาย อาญา แพ่ง ผลทางใจ โทษทางกาย 5

6 ความเป็นมาของประกาศ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 2549 ข้อบังคับ สภามข.ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและ อาจารย์ฯ 2550 ประกาศ กพอ.มาตรฐานจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันฯ ข้อบังคับ สภามข.ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรฯ 2551 ประกาศ กพอ. มาตรฐานจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันฯ ประกาศ มข. (1326) หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณของบุคลากรฯ 2552 ข้อบังคับ สภามข.ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรฯ ประกาศ มข. (1729) หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณของบุคลากรฯ 6

7 ตนเอง วิชาชีพ การปฏิบัติงาน หน่วยงาน นักศึกษา ผู้รับบริการ สังคม เพื่อน ร่วมงาน 7

8 การกระทำผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง 1. นำผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นของตน 2. ล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศ กับนศ. 3. เรียกรับทรัพย์สินจาก นศ.หรือผู้รับบริการ เพื่อ กระทำหรือไม่กระทำการ 4. เปิดเผยความลับของ นศ. หรือผู้รับบริการ โดย มิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหาย 5. สอน อบรม นศ. ให้กระทำผิดกฎหมาย 6. ความผิดอื่นๆ ที่ สภาสถาบันกำหนด 8

9 การดำเนินการทางจรรยาบรรณ กรณีไม่เป็นความผิดทางวินัย  ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. ตักเตือน 2. สั่งให้ดำเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่ กำหนด 3. ทำทัณฑ์บน  บันทึกในทะเบียนประวัติบุคคล  บุคลากรใดไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่ากระทำผิด วินัย 9

10 ตัวอย่างแผนปฏิบัติงานกิจกรรมระดับคณะฯ และหน่วยงาน ๒๕๕๓ (๔ ด้าน) 1. การให้ความรู้ ความเข้าใจด้านจรรยาบรรณ กระตุ้นส่งเสริม การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 2. มีช่องทางรับข้อคิดเห็น เสนอแนะจากผู้รับริการ 3. มีการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความเข้าใจ 4. มีแนวทางการให้รางวัลด้านแก่ผู้ปฏิบัติหรือมีจรรยาบรรณ ดีงาม 5. มีมาตรการในการกำกับ ดูแลผู้ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หรือฝ่าฝืน 6. มีระบบประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร 7. มีรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณ 10


ดาวน์โหลด ppt การนำนโยบายจรรยาบรรณ ลงสู่การปฏิบัติในระดับคณะ/ หน่วยงาน โครงการเรียนรู้ ดู ทำจรรยาบรรณของเรา 25 พฤษภาคม 2553 วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google