งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 11 โครงสร้างและวัฒนธรรมองค์การ (Organizational Structure and Culture)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 11 โครงสร้างและวัฒนธรรมองค์การ (Organizational Structure and Culture)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 11 โครงสร้างและวัฒนธรรมองค์การ (Organizational Structure and Culture)

2 2 สิ่งที่เรียนรู้ในวันนี้  ประเภทของโครงสร้างองค์การ  โครงสร้างองค์การและการปรับใช้ในการดำเนินงานจริง  รูปแบบของโครงสร้างองค์การสมัยใหม่  วิธีการจัดแผนกงาน  ความหมาย องค์ประกอบและประเภทของวัฒนธรรมองค์การ

3 โครงสร้างองค์การ Organization Structure เป็นระบบที่เป็นทางการของ องค์การ ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกฎระเบียบ งาน และอำนาจ เพื่อที่จะควบคุมให้บุคลากรในองค์การทำงาน ร่วมกัน และมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้บรรลุ วัตถุประสงค์

4 แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้าง  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม = สมาชิกจำนวนมากมาทำงาน จึง จำเป็นต้องมีรูปแบบ กฎเกณฑ์และแนวทางให้สมาชิกปฏิบัติ เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งและความซับซ้อนในการทำงาน  กำหนดกิจกรรม = เป็นรูปแบบของกฎระเบียบและ ข้อกำหนดว่า กิจกรรมใดควรทำและกิจกรรมใดไม่ควรทำ  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่มีเป้าหมายขององค์การ = การกำหนดขั้นตอนอย่างชัดเจน จะทำให้บุคลากรทุกคน ทราบถึงบทบาท หน้าที่ สถานภาพและความรับผิดชอบของตน

5 โครงสร้างองค์การมีอิทธิพลต่อ การดำเนินงานขององค์การ ดังนี้  กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ  แสดงการติดต่อสื่อสารและการประสานงานภายใน  กำหนดขอบเขตของการตัดสินใจให้แก่ฝ่ายบริหาร  กำหนดความสมดุล ความสอดคล้อง และจัดลำดับ ความสำคัญของกิจกรรมต่าง ๆ

6 ประเภทโครงสร้างขององค์การ  โครงสร้างแบบประเพณีนิยม = มีกฎ ข้อบังคับ ได้แก่  โครงสร้างองค์การแบบราชการ  โครงสร้างองค์การแบบสายงานหลัก และ สายงานที่บริการ

7  โครงสร้างองค์การแบบราชการ

8  โครงสร้างองค์การแบบสายงานหลัก และ สายงานที่บริการ ผู้จัดการ ฝ่ายงานบัญชีฝ่ายการตลาดฝ่ายวิจัยและพัฒนาฝ่ายงาน HR พนักงาน ฝ่ายตรวจสอบ หมายเหตุ __________ คือสายงานหลัก (Line) --------------- คือสายงานที่ปรึกษา (Staff)

9 ประเภทโครงสร้างขององค์การ ( ต่อ )  โครงสร้างแบบไม่เป็นประเพณีนิยม = ไม่มีกฎ ข้อบังคับ และระเบียบการทำงานที่แน่นอนตายตัว ได้แก่  โครงสร้างองค์การแบบทีมงาน  โครงสร้างองค์การแบบโครงการเฉพาะกิจ  โครงสร้างองค์การแบบแมทริกซ์  โครงสร้างองค์การตามสถานการณ์

10  โครงสร้างแบบทีมงาน ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ ฝ่ายจัดซื้อ ผู้จัดการ ฝ่ายผลิต ผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด ทีมงาน 1 ทีมงาน 2 ทีมงาน 3 ** เหมาะกับงานที่ต้องการความยืดหยุ่น ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี นวัตกรรม **

11  โครงสร้างแบบโครงการเฉพาะกิจ เป็นโครงสร้างองค์การแบบไม่เป็นทางการที่อยู่ภายใน องค์การขนาดใหญ่ โดยมีการจัดกลุ่มทำงานเฉพาะอย่างขึ้น เป็นการชั่วคราว โดยสมาชิกของกลุ่มงานจะทำงานประจำ อยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ กัน และมารวมตัวกันเพื่อทำงาน โครงกรร เมื่องานนั้นเสร็จ สมาชิกก็จะแยกย้ายกันไป ทำงานตามฝ่ายของตน โครงการแบบนี้จะถูกตั้งขั้นเมื่อมี ปัญหาหรืองานเร่งด่วน

12 12 กรรมการผู้จัดการ ฝ่าย ก่อสร้าง  โครงสร้างแบบแมทริกซ์ (Matrix Structure) (Matrix Structure) ฝ่าย การตลาด ฝ่าย การเงิน ฝ่ายตรวจสอบ คุณภาพ โครงการ ก โครงการ ข โครงการ ค

13  โครงสร้างองค์การตามสถานการณ์ ไม่มีโครงสร้างรูปแบบหรือกฎเกณฑ์ใด ๆ ที่จะใช้ได้เหมาะสม กับทุก ๆ สถานการณ์ เพราะว่าสภาพแวดล้อมจะแปรเปลี่ยน อย่างต่อเนื่อง ทำให้องค์การต้องปรับตัวไปตามปัจจัยต่าง ๆ ที่ มีผลกระทบต่อองค์การ ผู้ออกแบบองค์การจะต้องศึกษา และ พยายามเข้าใจถึงความสัมพันธ์ต่าง ๆ ระหว่างองค์ประกอบ และปัจจัยต่าง ๆ ขององค์การ ซึ่งจะช่วยในการกำหนด โครงสร้างองค์การให้เหมาะสมที่สุด

14 โครงสร้างองค์การสมัยใหม่  องค์การแนวราบ  ระบบองค์การแบบมีพลวัต  องค์การเสมือน

15  องค์การแนวราบ คณะผู้บริหาร ทีมงานเน้นกระบวนการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ทีมงานเน้นกระบวนการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ทีมงานเน้นกระบวนการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ความต้องการของลูกค้าความพึงพอใจของลูกค้า

16  องค์การแบบมีพลวัต ฝ่ายการตลาด ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการผลิต ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบุคคล ฝ่ายวิจัย และพัฒนา ฝ่ายขาย บริษัท 1 บริษัท 2 Subcontractor ภายใน องค์การ

17  องค์การเสมือน เป็นระบบความสัมพันธ์ของผู้ขายวัตถุดิบ ลูกค้า และแม้แต่ คู่แข่งที่ต่างก็เป็นอิสระแก่กัน มารวมตัวกันด้วยผลประโยชน์ ทางเทคโนโลยี โดยใช้สารสนเทศเชื่อมส่วนประกอบของ ระบบเข้าด้วยกัน เพื่อดำเนินตามโครงการเฉพาะกิจ หรือ ธุรกิจบางอย่างที่ใช้เวลาไม่นานนัก และจะยุบเลิกไปเมื่อ ภารกิจจบสิ้นลง มีลักษณะสำคัญ 5 ประการคือ ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ รวมความยอดเยี่ยมของหุ้นส่วนแต่ละหน่วย องค์การ เป็นการสร้างโอกาส ความเชื่อถือ และไร้ขอบเขต

18 การจัดแผนกงาน  การจัดแผนกงานตามหน้าที่  การจัดแผนกงานตามผลิตภัณฑ์  การจัดแผนกงานตามพื้นที่  การจัดแผนกงานตามลูกค้า

19 19 กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีฝ่ายผลิต ฝ่าย การเงิน ฝ่าย การตลาด ฝ่าย ทรัพยากรมนุษย์  การจัดแผนกงานตามหน้าที่ (Functional Departmentation)

20 20 กรรมการผู้จัดการ กลุ่มสินค้า อาหาร กลุ่มสินค้า เฟอร์นิเจอร์ กลุ่มสินค้า เครื่องแต่งกาย  การจัดแผนกงานตามผลิตภัณฑ์ (Product Departmentation)

21 21 กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการ ผู้จัดการภาคเหนือ  การจัดแผนกงานตามพื้นที่ (Geographic Departmentation) รองกรรมการ ผู้จัดการภาคกลาง รองกรรมการ ผู้จัดการภาคตะวันออก รองกรรมการ ผู้จัดการภาคใต้

22 22 กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการแผนกขาย ส่วนราชการ ผู้จัดการแผนกขาย ลูกค้าอุตสาหกรรม ผู้จัดการแผนกขาย ลูกค้ารายย่อย  การจัดแผนกงานตามลูกค้า (Customer Departmentation)

23 วัฒนธรรมองค์การ ระบบของค่านิยม ความเชื่อ ความเข้าใจ และบรรทัดฐานร่วมกัน ที่ผูกพันสมาชิก ขององค์การให้สามารถเข้าใจได้ตรงกัน เพื่อใช้เป็นแนวทางการประพฤติและ เป็นวิธีปฏิบัติ

24 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ คำขวัญ งานพิธี หรือ ธรรมเนียมปฏิบัติ สัญญลักษณ์ เครือข่ายทาง วัฒนธรรม ค่านิยม วีรบุรุษ เรื่องราว องค์ประกอบ วัฒนธรรม องค์การ

25 ประเภทของวัฒนธรรมองค์การ วัฒนธรรมแบบปรับตัววัฒนธรรมแบบเครือญาติ วัฒนธรรมแบบราชการ วัฒนธรรมแบบ มุ่งผลสำเร็จ ความ ยืดหยุ่น การมี เสถียรภาพ

26 สรุป โครงสร้างองค์การ เป็นระบบที่เป็นทางการขององค์การ ซึ่ง แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกฎ ระเบียบ งาน อำนาจ เพื่อที่จะควบคุมให้บุคลากรในองค์การทำงานร่วมกันและมี การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ สามารถ พิจารณาโครงสร้างองค์การเป็น 2 ประเภทคือ 1. โครงสร้าง องค์การแบบประเพณีนิยม ประกอบด้วย โครงสร้างองค์การ แบบราชการ แบบสายงานหลักและสายงานที่บริการ และ 2. โครงสร้างองค์การที่ไม่เป็นแบบประเพณีนิยม ประกอบด้วย โครงสร้างแบบทีมงาน แบบโครงการเฉพาะ กิจและแบบแมทริกซ์

27 สรุป ( ต่อ ) วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง ระบบของค่านิยม ความเชื่อ ความเข้าใจและบรรทัดฐานร่วมกัน ที่ผูกพันสมาชิกของ องค์การให้สามารถเข้าใจได้ตรงกัน เพื่อใช้เป็นแนวทางการ ประพฤติและวิธีปฏิบัติ วัฒนธรรมองค์การเป็นอีกปัจจัยที่มี ความสำคัญ เนื่องจากจะเป็นตัวแทนของค่านิยมและความ เข้าใจร่วมกันของพนักงานทุกคน องค์ประกอบที่สำคัญของ วัฒนธรรมองค์การมี 8 ประการ คือ สภาพแวดล้อมทาง ธุรกิจ ค่านิยม สัญลักษณ์ เรื่องราว วีรบุรุษ คำขวัญ งานพิธี หรือธรรมเนียมปฏิบัติและเครือข่ายทางวัฒนธรรม


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 11 โครงสร้างและวัฒนธรรมองค์การ (Organizational Structure and Culture)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google