งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางสังคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางสังคม

2 การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางสังคม
ระบบเครือญาติ การจัดระเบียบทางสังคม ระบบเครือญาติ ความสำคัญของระบบเครือญาติ 4) กฎเกณฑ์เกี่ยวกับระบบเครือญาติ

3 1)  การจัดระเบียบทางสังคม (Social Organization)
ความต้องการทางสังคม บำรุงรักษา เพิ่มจำนวนสมาชิก แบ่งงานในกลุ่ม สร้างความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน ดำรงสัมพันธภาพที่ดีในหมู่สมาชิก กลไกในการจัดระเบียบทางสังคม : สถานภาพ บทบาท บรรทัดฐาน และ กลไกควบคุมทางสังคม

4 2) ระบบเครือญาติ (Kinship system)
ความหมาย ผลผลิตทางวัฒนธรรม > ทางชีววิทยา ลักษณะที่ทำให้มนุษย์ต่างจากสัตว์ - ระบบสัญลักษณ์ พฤติกรรมทางเพศที่กำหนดโดยวัฒนธรรม ระบบเครือญาติที่เป็นทั้ง Alliance และ Descent

5 3)   ความสำคัญของระบบเครือญาติ
การแบ่งกลุ่ม กำหนดสถานภาพและบทบาท การวมกลุ่ม สร้างพันธมิตร การเรียนรู้ทางสังคม \ การควบคุมทางสังคม เป็นหัวใจของความสัมพันธ์ทางสังคมในสังคมดั้งเดิม

6

7

8 4)    กฎเกณฑ์เกี่ยวกับระบบเครือญาติ
4.1  การแบ่งกลุ่มญาติ ญาติสายเดี่ยว : นับญาติข้างพ่อ (Patrilineal) : นับญาติข้างแม่ (Matrilineal) ญาติสายคู่ : นับญาติทั้งสองฝ่าย (Bilateral)

9 ผังเครือญาติ (Kinship Chart)

10

11

12 4.2  รูปแบบครอบครัว ครอบครัวเดี่ยว (Nuclear Family) ครอบครัวขยาย (Extended Family) Stem family 4.3  รูปแบบการแต่งงาน คู่ครองคนเดียว (Monogamy) คู่ครองหลายคน (Polygamy : Polygyny / Polyandry)

13

14

15


ดาวน์โหลด ppt การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google