งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1) การจัดระเบียบทางสังคม 2) ระบบเครือญาติ 3) ความสำคัญของระบบ เครือญาติ 4) กฎเกณฑ์เกี่ยวกับระบบ เครือญาติ การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางสังคม ระบบเครือญาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1) การจัดระเบียบทางสังคม 2) ระบบเครือญาติ 3) ความสำคัญของระบบ เครือญาติ 4) กฎเกณฑ์เกี่ยวกับระบบ เครือญาติ การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางสังคม ระบบเครือญาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1) การจัดระเบียบทางสังคม 2) ระบบเครือญาติ 3) ความสำคัญของระบบ เครือญาติ 4) กฎเกณฑ์เกี่ยวกับระบบ เครือญาติ การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางสังคม ระบบเครือญาติ

3 บำรุงรักษา เพิ่มจำนวนสมาชิก แบ่งงานในกลุ่ม สร้างความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน ดำรงสัมพันธภาพที่ดีในหมู่สมาชิก 1) การจัดระเบียบทางสังคม (Social Organization) ความต้องการทางสังคม : สถานภาพ บทบาท บรรทัดฐาน และ กลไกควบคุมทางสังคม กลไกในการจัดระเบียบทางสังคม

4 ความหมาย ผลผลิตทางวัฒนธรรม > ทางชีววิทยา ลักษณะที่ทำให้มนุษย์ต่างจากสัตว์ 2) ระบบเครือญาติ (Kinship system) - พฤติกรรมทางเพศที่กำหนดโดยวัฒนธรรม ระบบเครือญาติที่เป็นทั้ง Alliance และ Descent - ระบบสัญลักษณ์

5 การแบ่งกลุ่ม กำหนดสถานภาพและบทบาท การวมกลุ่ม สร้างพันธมิตร การเรียนรู้ทางสังคม \ การควบคุมทางสังคม เป็นหัวใจของความสัมพันธ์ทางสังคมในสังคมดั้งเดิม 3) ความสำคัญของระบบเครือญาติ

6

7

8 ญาติสายคู่ : นับญาติทั้งสอง ฝ่าย (Bilateral) 4) กฎเกณฑ์เกี่ยวกับระบบเครือญาติ 4.1 การแบ่งกลุ่มญาติ ญาติสายเดี่ยว : นับญาติข้าง พ่อ (Patrilineal) : นับญาติข้างแม่ (Matrilineal)

9 ผังเครือญาติ (Kinship Chart)

10

11

12 คู่ครองคนเดียว (Monogamy) คู่ครองหลายคน (Polygamy : Polygyny / Polyandry) 4.3 รูปแบบการแต่งงาน 4.2 รูปแบบครอบครัว ครอบครัวเดี่ยว (Nuclear Family) ครอบครัวขยาย (Extended Family) Stem family

13

14

15


ดาวน์โหลด ppt 1) การจัดระเบียบทางสังคม 2) ระบบเครือญาติ 3) ความสำคัญของระบบ เครือญาติ 4) กฎเกณฑ์เกี่ยวกับระบบ เครือญาติ การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางสังคม ระบบเครือญาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google