งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การแก้ปัญหาการเรียนรู้ การวัด การกระจายสัมบูรณ์ โดยใช้วิธี ทำแบบฝึกหัดทบทวน และทดสอบหลังบทเรียนของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การแก้ปัญหาการเรียนรู้ การวัด การกระจายสัมบูรณ์ โดยใช้วิธี ทำแบบฝึกหัดทบทวน และทดสอบหลังบทเรียนของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การแก้ปัญหาการเรียนรู้ การวัด การกระจายสัมบูรณ์ โดยใช้วิธี ทำแบบฝึกหัดทบทวน และทดสอบหลังบทเรียนของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 ผู้วิจัย นางงามตา บุญยะพรรค วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระ อุปถัมภ์ฯ

2 ปัญหาการวิจัย ปัญหาที่พบอยู่คือในการจัดการ เรียนรู้ เรื่อง การวัดการกระจายสัมบูรณ์ ผู้เรียนเกิดความรู้สึกว่าเนื้อหาเรื่องนี้มี ความซับซ้อนยากต่อการทำความเข้าใจ ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายซึ่งสามารถ สังเกตได้จากการนั่งหลับ เหม่อลอย ไม่ อยากเรียน ท้อแท้ เมื่อผู้สอนได้ทำการ สอนเรื่องการวัดการกระจายสัมบูรณ์ ผู้เรียนเรียนรู้ได้ช้าและไม่สามารถเรียนรู้ เรื่องการวัดการกระจายสัมพัทธ์ได้ จาก การที่ผู้สอนซักถามความเข้าใจในประเด็น ต่างๆ ผู้เรียนไม่สามารถตอบได้ ไม่ส่ง แบบฝึกหัด หรือส่งโดยการคิดลอกมาก จากเพื่อน ๆ โดยไม่มีความเข้าใจ

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียน วิชาสถิติ (3000-1524) โดยวิธีทำ แบบฝึกหัดทบทวนและทดสอบหลัง บทเรียน 2. เพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ เรื่อง การวัด การกระจายสัมบูรณ์นำไปสู่การเรียนรู้ เรื่องการวัดการกระจายสัมพัทธ์ 3. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก แบบฝึกหัดทบทวนและแบบทดสอบ หลังบทเรียน 4. เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการ เรียนรู้ในรายวิชาอื่นต่อไป

4 ตารางแสดงเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ การแก้ปัญหา การทดสอบร้อยละค่าเฉลี่ย ทดสอบก่อนเรียน 292.9 ทดสอบหลังเรียน 67.756.78 จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 50 คน

5 สรุปผลการวิจัย พบว่า การสอน และผลสัมฤทธิ์เรื่องการวัด การกระจายสัมบูรณ์ พบว่าผลสัมฤทธิ์ของ ผู้เรียนหลังจากมีการทบทวนการวัดการ กระจายสัมบูรณ์อีกทั้งการทดสอบของผู้เรียน ทำให้มีผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้น จึงทำ แบบฝึกหัดได้ถูกต้องส่งผลให้ผู้เรียนมี คะแนนดีขึ้นมาก ส่วนผู้เรียนไม่ผ่านจำนวน 3 คน ผู้สอนได้สอนเสริมให้ โดยใช้เวลาว่าง หลังจากเลิกเรียน ดังปรากฏจากจากข้อมูล การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ที่ผู้เรียนได้อีก ประเด็นอาจารย์ที่สอนมักจะกระต้อนผู้เรียน ให้เกิดความพยายามที่จะเรียนเรื่องการวัด การกระจายสัมบูรณ์ให้รู้เรื่องเพื่อจะได้มี โอกาสเรียนเพิ่มเติมในระดับสูงขึ้น และ ผู้เรียนเกิดความภูมิใจในตนเองที่ได้ทำ คะแนนวิชา สถิติได้ดีจนได้รับความยอมรับ และยกย่องจากผู้ปกครองและผู้ใกล้ชิด

6 1. ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้รายวิชา สถิติเรื่องการวัดการกระจายสัมบูรณ์โดยวิธีทำ แบบฝึกหัดทบทวน และแบบทดสอบหลัง บทเรียน 2. สามารถแก้ปัญหาการเรียนรู้เรื่องการวัดการ กระจายสัมบูรณ์เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้เรื่อง การ วัดการกระจายสัมพัทธ์ 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจากการทำ แบบฝึกหัดทบทวนและแบบทดสอบหลัง บทเรียน 4. เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ใน รายวิชาอื่นๆได้ ประโยชน์ที่ได้รับจาก การวิจัย


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การแก้ปัญหาการเรียนรู้ การวัด การกระจายสัมบูรณ์ โดยใช้วิธี ทำแบบฝึกหัดทบทวน และทดสอบหลังบทเรียนของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google