งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางอัชฌา เพ็งพินิจ นำเสนอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางอัชฌา เพ็งพินิจ นำเสนอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางอัชฌา เพ็งพินิจ นำเสนอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
ประเภทที่ 1 วิจัยการเรียนการสอน (วิจัยชั้นเรียน) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องลักษณะสัญญายืม วิชากฎหมายพาณิชย์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นางอัชฌา เพ็งพินิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ อ.ศุภพล มงคลเจริญพันธ์

2 ปัญหาในการวิจัย 1. ปัญหาในการเรียนจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนเข้าชั้นเรียนไม่ทัน หรือหยุดเรียนทำให้การเรียนรู้ไม่ต่อเนื่อง 2. เป็นการยากที่ผู้สอนจะย้อนกลับมา บรรยายในหัวข้อเดิมที่ผ่าน ไปแล้วซึ่งผู้เรียนก็ไม่มีความกระตือรือร้นในการที่จะกลับไปอ่านทบทวน 3. นักศึกษายังขาดความใส่ใจ ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ขาดทักษะในการตีความตัวบทกฎหมาย และไม่มีคำถามกลับมาถามผู้สอน 4. ผลทำให้ผู้เรียนมีผลการเรียนตกต่ำ เนื่องจากไม่ได้ศึกษาเรียนรู้ ทำให้ไม่รู้ไม่เข้าใจ อ.ศุภพล มงคลเจริญพันธ์

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่องลักษณะสัญญายืม วิชากฎหมายพาณิชย์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 2. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องลักษณะสัญญายืม วิชากฎหมายพาณิชย์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3. เพื่อหาความพึงพอใจของนักศึกษาและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือทางการวิจัยโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชากลยุทธ์การตลาด ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 อ.ศุภพล มงคลเจริญพันธ์

4 วิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ
อ.ศุภพล มงคลเจริญพันธ์

5 วิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ (ต่อ)
อ.ศุภพล มงคลเจริญพันธ์

6 สรุปผลงานวิจัย 1. การสร้างและการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องลักษณะสัญญายืม วิชากฎหมายพาณิชย์ พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีความเหมาะสมซึ่งมีค่าดัชนีความสอคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60 – และจากการนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไปทดลองใช้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 15 คน พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.33/ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 Supapol M. อ.ศุภพล มงคลเจริญพันธ์

7 สรุปผลงานวิจัย (ต่อ) 2. การทดลองสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพบว่า 2.1 นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ และเมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาหลังการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก Supapol M.

8 เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ทดสอบการเรียนรู้ เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน Supapol M.

9 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ
Supapol M. อ.ศุภพล มงคลเจริญพันธ์


ดาวน์โหลด ppt นางอัชฌา เพ็งพินิจ นำเสนอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google