งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางอัชฌา เพ็งพินิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ดุสิตพณิชยการ นางอัชฌา เพ็งพินิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ดุสิตพณิชยการ นำเสนอ ประเภทที่ 1 วิจัยการเรียนการ สอน ( วิจัยชั้นเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางอัชฌา เพ็งพินิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ดุสิตพณิชยการ นางอัชฌา เพ็งพินิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ดุสิตพณิชยการ นำเสนอ ประเภทที่ 1 วิจัยการเรียนการ สอน ( วิจัยชั้นเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางอัชฌา เพ็งพินิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ดุสิตพณิชยการ นางอัชฌา เพ็งพินิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ดุสิตพณิชยการ นำเสนอ ประเภทที่ 1 วิจัยการเรียนการ สอน ( วิจัยชั้นเรียน ) นำเสนอ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องลักษณะสัญญายืม วิชากฎหมาย พาณิชย์ สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

2 ปัญหาในการ วิจัย 2. เป็นการยากที่ผู้สอนจะย้อนกลับมา บรรยายในหัวข้อเดิมที่ผ่าน ไปแล้วซึ่ง ผู้เรียนก็ไม่มีความกระตือรือร้นในการที่ จะกลับไปอ่านทบทวน 1. ปัญหาในการเรียนจะเกิดขึ้นเมื่อ ผู้เรียนเข้าชั้นเรียนไม่ทัน หรือหยุดเรียน ทำให้การเรียนรู้ไม่ต่อเนื่อง 3. นักศึกษายังขาดความใส่ใจ ความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ขาดทักษะในการตีความตัวบท กฎหมาย และไม่มีคำถามกลับมาถาม ผู้สอน 4. ผลทำให้ผู้เรียนมีผลการเรียนตกต่ำ เนื่องจากไม่ได้ศึกษาเรียนรู้ ทำให้ไม่รู้ ไม่เข้าใจ

3 วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ 2. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องลักษณะ สัญญายืม วิชากฎหมายพาณิชย์ สำหรับ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3. เพื่อหาความพึงพอใจของนักศึกษาและหา ประสิทธิภาพของเครื่องมือทางการวิจัยโดยใช้ ปัญหาเป็นฐาน รายวิชากลยุทธ์การตลาด ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี ที่ 2 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่องลักษณะสัญญายืม วิชากฎหมาย พาณิชย์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80

4 วิเคราะห์ข้อมูล สำคัญ

5 วิเคราะห์ข้อมูล สำคัญ ( ต่อ )

6 Supapol M. สรุป ผลงานวิจัย 1. การสร้างและการหาประสิทธิภาพของ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องลักษณะ สัญญายืม วิชากฎหมายพาณิชย์ พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีความ เหมาะสมซึ่งมีค่าดัชนีความสอคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 และจากการนำ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไปทดลองใช้ กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 15 คน พบว่าบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.33/89.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80

7 Supapol M. 2. การทดลองสอนโดยใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนพบว่า 2.1 นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 5.05 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 17.30 และเมื่อทดสอบความ แตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่านักศึกษามี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 2.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาหลัง การเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สรุปผลงานวิจัย ( ต่อ )

8 Supapol M. ทดสอบการ เรียนรู้ เรียนด้วย บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วย สอน

9 Supapol M. จบการ นำเสนอ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt นางอัชฌา เพ็งพินิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ดุสิตพณิชยการ นางอัชฌา เพ็งพินิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ดุสิตพณิชยการ นำเสนอ ประเภทที่ 1 วิจัยการเรียนการ สอน ( วิจัยชั้นเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google