งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อนาคตเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลสู่ตลาดทุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อนาคตเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลสู่ตลาดทุน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อนาคตเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลสู่ตลาดทุน
ดร พิสิฐ ลี้อาธรรม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23 กรกฎาคม 2557

2 การเปลี่ยนแปลงในช่วง ครึ่งแรกของปี 2557
ภาวะเศรษฐกิจอยู่ในสภาพถดถอย GDP ติดลบ เพราะการใช้จ่ายชะลอตัว การใช้จ่ายภาครัฐ การลงทุนเอกชน การบริโภคของประชาชน การส่งออกและการนำเข้า ที่สำคัญคือการใช้จ่ายภาครัฐจากงบประมาณปี 2558 ไม่มีความชัดเจน การรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ได้เปลี่ยนทิศทางของการใช้ จ่ายเริ่มเข้าสู่ปกติ

3 ปัจจัยต่างประเทศ การฟื้นตัวใน ประเทศพัฒนาแล้ว เช่น
การฟื้นตัวใน ประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น ประเทศในเอเชียมีการชะลอตัว จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ตะวันออกกลางและรัสเซีย มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างช้าๆ การว่างงานลดลง เงินเฟ้อยังต่ำ แต่อัตราดอกเบี้ยยังตรึงไว้ต่ำ การถอนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยนโยบายการเงิน ที่ผ่อนปรน

4 ตลาดทุนโลก และ ตลาดทุนไทย
ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและ การเงิน ตลาดหุ้น ตลาดตราสารหนี้ บทบาทของเงินหยวน การตั้งองค์กรการเงินโลกขนาน กับ IMF/WB/ADB

5 การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 22 พค 2557
การฟื้นตัวของการใช้จ่ายรวม / การจัดระเบียบสังคมให้ปฏิบัติตามกฏหมาย / การปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคม ? ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเงินการคลัง ด้านการปกครอง

6 การปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคม :เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมให้มีความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
ภาคเศรษฐกิจ: ความเพียงพอ ภาคสังคม: การกระจายให้ทั่วถึง คน คุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี คนชรา การศึกษาและการมีงานทำ สถาบันครอบครัว สิ่งแวดล้อม เกษตร อุตสาหกรรม บริการ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนให้อยู่ในสังคมที่ติดกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ภายใน 10 ปีข้างหน้า

7 การปฏิรูประบบการเงินการคลัง: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและความมั่นคง
ระบบงบประมาณและหนี้สาธารณะ ระบบธนาคารของรัฐ ระบบการร่วมทุนของรัฐวิสาหกิจกับเอกชน (PPP) ระบบการออมและความมั่นคงของสถาบันการเงิน การพัฒนาตลาดทุน เพื่อ sme

8 การปฏิรูประบบการปกครอง เพื่อแก้ปัญหาคอรัปชั่น และอุปสรรคการทำงานของระบบเศรษฐกิจและสังคม
ระบอบการเลือกตั้งและรัฐธรรมนูญ ระบบราชการ บทบาทอำนาจของภาครัฐ การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น การยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย

9 What is needed? Implementation

10


ดาวน์โหลด ppt อนาคตเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลสู่ตลาดทุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google