งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อนาคตเศรษฐกิจไทย ก้าวไกล สู่ตลาดทุน ดร พิสิฐ ลี้อาธรรม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23 กรกฎาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อนาคตเศรษฐกิจไทย ก้าวไกล สู่ตลาดทุน ดร พิสิฐ ลี้อาธรรม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23 กรกฎาคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อนาคตเศรษฐกิจไทย ก้าวไกล สู่ตลาดทุน ดร พิสิฐ ลี้อาธรรม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23 กรกฎาคม 2557

2 การเปลี่ยนแปลงในช่วง ครึ่งแรก ของปี 2557  ภาวะเศรษฐกิจอยู่ในสภาพถดถอย GDP ติดลบ เพราะการใช้จ่ายชะลอตัว  การใช้จ่ายภาครัฐ  การลงทุนเอกชน  การบริโภคของประชาชน  การส่งออกและการนำเข้า ที่สำคัญคือการใช้จ่ายภาครัฐจากงบประมาณปี 2558 ไม่ มีความชัดเจน การรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ได้ เปลี่ยนทิศทางของการใช้จ่ายเริ่มเข้าสู่ปกติ

3 ปัจจัยต่างประเทศ  การฟื้นตัวใน ประเทศ พัฒนาแล้ว เช่น  สหรัฐอเมริกา  ยุโรป  ญี่ปุ่น  ประเทศในเอเชียมี การชะลอตัว  จีน  อินเดีย  อินโดนีเซีย  ตะวันออกกลางและ รัสเซีย  มีแนวโน้มดีขึ้นอย่าง ช้าๆ  การว่างงานลดลง  เงินเฟ้อยังต่ำ  แต่อัตราดอกเบี้ยยัง ตรึงไว้ต่ำ  การถอนนโยบาย กระตุ้นเศรษฐกิจด้วย นโยบายการเงิน ที่ ผ่อนปรน

4 ตลาดทุนโลก และ ตลาดทุน ไทย ตลาดทุนโลก  ผลกระทบจากวิกฤต เศรษฐกิจและการเงิน 2007-9  ตลาดหุ้น  ตลาดตราสารหนี้  บทบาทของเงินหยวน  การตั้งองค์กรการเงิน โลกขนานกับ IMF/WB/ADB ตลาดทุนไทย

5 การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 22 พค 2557  การฟื้นตัวของการใช้จ่ายรวม /  การจัดระเบียบสังคมให้ปฏิบัติตามกฏหมาย /  การปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคม ?  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านการเงินการคลัง  ด้านการปกครอง

6 การปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคม : เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและ สังคมให้มีความสามารถในการ แข่งขันอย่างยั่งยืน ภาคเศรษฐกิจ : ความ เพียงพอ  เกษตร  อุตสาหกรรม  บริการ ภาคสังคม : การกระจาย ให้ทั่วถึง  คน คุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี คนชรา การศึกษาและการมี งานทำ สถาบันครอบครัว  สิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนให้อยู่ในสังคมที่ติดกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ภายใน 10 ปีข้างหน้า

7 การปฏิรูประบบการเงินการคลัง : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ การเงินและความมั่นคง  ระบบงบประมาณและหนี้สาธารณะ  ระบบธนาคารของรัฐ  ระบบการร่วมทุนของรัฐวิสาหกิจกับเอกชน (PPP)  ระบบการออมและความมั่นคงของสถาบันการเงิน  การพัฒนาตลาดทุน เพื่อ sme

8 การปฏิรูประบบการปกครอง เพื่อ แก้ปัญหาคอรัปชั่น และอุปสรรค การทำงานของระบบเศรษฐกิจ และสังคม  ระบอบการเลือกตั้งและรัฐธรรมนูญ  ระบบราชการ บทบาทอำนาจของภาครัฐ  การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น  การยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย

9 What is needed?  Implementation

10 Pisitleeahtam@gmail.com


ดาวน์โหลด ppt อนาคตเศรษฐกิจไทย ก้าวไกล สู่ตลาดทุน ดร พิสิฐ ลี้อาธรรม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23 กรกฎาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google