งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2554 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “ ได้เวลาปฏิรูป เพื่อเศรษฐกิจที่เป็นธรรม ” กุลภัทรา สิโรดม 20 กรกฎาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2554 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “ ได้เวลาปฏิรูป เพื่อเศรษฐกิจที่เป็นธรรม ” กุลภัทรา สิโรดม 20 กรกฎาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2554 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “ ได้เวลาปฏิรูป เพื่อเศรษฐกิจที่เป็นธรรม ” กุลภัทรา สิโรดม 20 กรกฎาคม 2554

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง ยั่งยืน 3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่งคงของอาหาร และพลังงาน 4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมี คุณภาพและยั่งยืน 5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อ ความมั่งคงทางเศรษฐกิจและสังคม 6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน

3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  ให้ความสำคัญสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  ให้ทุกคนในสังคม เข้าถึง บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ  ให้ทุกคนมีโอกาส เข้าถึง ทรัพยากร และโครงสร้างพื้นฐานใน การสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง  ให้ทุกคนสามารถ เข้าถึง กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  ให้ทุกคนสามารถ ดำรง อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ภายใต้ ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส ยึดประโยชน์ส่วนร่วม เปิดโอกาส การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน

4 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโต อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  ให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ บนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา  มีปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออำนวย และระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม  ปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความ ต้องการของตลาด  สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสาขาบริหารที่มีศักยภาพ  พัฒนาภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  พัฒนา Logistics ปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบบริหารจัดการ เศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ

5 ปัจจัยเสี่ยง / ข้อจำกัด 1. การนำแผนพัฒนาไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจังในทางปฏิบัติมี น้อย เพราะภาคการเมืองยึดนโยบายพรรค ฯลฯ 2. ระยะเวลาการจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับการประกาศ ให้แผนพัฒนา 3. งบประมาณสูงขึ้นแต่ข้อจำกัดด้านบริหารยังไม่มีประสิทธิภาพ 4. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาประเทศขาดการกำกับดูแลใน ภาพรวม 5. ทุจริตและคอรัปชั่น

6 ปัจจัยเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ แผนพัฒนา 1. ภาคราชการมีเครื่องมือใหม่ กระจายอำนาจ เสริมการบริหา ราชการ 2. ภาคชุมชนและภาคประชาชนเข้มแข็งขึ้น และมีโอกาสในการมี ส่วนร่วมในการบริหารประเทศ 3. ภาคธุรกิจเอกชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมใน การพัฒนาประเทศมีแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อ สังคมและทำธุรกิจเพื่อสังคมมากขึ้น - การเสริมสร้างธุรกิจชุมชน - การต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 4. ภาควิชาการตื่นตัว และได้รับการยอมรับมากขึ้นในฐานะแกน หลักของการพัฒนาในช่วงต่อไปงานวิจัยลงสู่พื้นที่มากขึ้น

7 เป้าหมายธุรกิจ : Triple Bottom Line 1. กำไรทางเศรษฐศาสตร์ 2. กำไรและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3. กำไรและผลกระทบต่อสังคม

8 ดัชนีการวัดเป้าหมายทางธุรกิจ : Human Impact & Profit (HIP Index) โดย Paul Herman 2010 ศึกษาผลกระทบต่อคน 5 ด้านได้แก่ 1. สุขภาพ ( กายและใจ ) 2. ความมั่งคั่งอย่างมั่นคง 3. สิ่งแวดล้อม 4. ความเสมอภาค / ความเป็นธรรม 5. ความน่าเชื่อถือ / ความโปร่งใส / ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ทางธุรกิจ

9 ภาคปฏิบัติ 1. ตัวอย่างจากภาคธุรกิจ  ค่าแรง  การดูแลพนักงาน  การดูแลลูกค้า  การมีจริยธรรมทางธุรกิจ 2. ตัวอย่างความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ, องค์กรที่ไม่แสวงหา กำไร และภาคการศึกษา  โครงการจิตอาสา  แผนธุรกิจโดยมีความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่ม  การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา  ฯลฯ

10 สรุป  การปฏิรูปจะสำเร็จหรือไม่นั้น ต้องมีวิธีการและมาตรการ ทั้ง ระยะสั้นและระยะยาว  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่มีเน้นเรื่องการศึกษาเป็นแผนระยะ ยาว  ระยะสั้น ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติ  ผลักดันให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นธรรม


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2554 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “ ได้เวลาปฏิรูป เพื่อเศรษฐกิจที่เป็นธรรม ” กุลภัทรา สิโรดม 20 กรกฎาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google