งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thailand’s Poverty Declined Rapidly over the Past 40-50 Years.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thailand’s Poverty Declined Rapidly over the Past 40-50 Years."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Thailand’s Poverty Declined Rapidly over the Past 40-50 Years

3

4  ไม่มีการศึกษาสาเหตุของปัญหาการกระจาย รายได้ของประเทศไทยอย่างชัดเจน การศึกษา ส่วนใหญ่มุ่งผลที่เกิดต่อการกระจายรายได้เป็น หลัก  แต่การศึกษาต่างๆ เช่น เอื้อง มีสุข (2521) เมธี (2523) ฯลฯ แสดงให้เห็นว่าสาเหตุของ ความแตกต่างของการกระจายรายได้มีสาเหตุมา จาก  ระดับการศึกษา  เรียนยิ่งสูงมีโอกาสหลุด จากความยากจนมากขึ้น โดยเฉพาะใน ชนบท *  ลักษณะอาชีพ  เกษตร รับจ้าง ฯลฯ  ขนาดครอบครัว โครงสร้างอายุบุคคลใน ครอบครัว ( แหว่งกลาง )  อายุหัวหน้าครอบครัว ( น้อย ) อ้างจาก อัมมาร สยามวาลา และสมชัยจิตสุชน แนวทางการแก้ไขความยากจน : เสรีนิยม ประชานิยม หรือรัฐสวัสดิการ สัมมนาวิชาการ TDRI 2550

5  เสรีนิยม หรือ  ประชานิยม หรือ  รัฐสวัสดิการ

6  รัฐบาลในอดีต (2501-2540) ใช้ แนวทางเสรีนิยมในการดำเนินการ  รัฐบาลถอนตัวจากระบบเศรษฐกิจ ให้เอกชน เป็นผู้นำมีบทบาทแทน  รัฐบาลลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน  ใช้งบประมาณด้านโครงสร้างสังคม “ การศึกษา สาธารณสุข ฯลฯ ”

7  เพิ่มรายได้ประชาชน ทำให้ความยากจน ลดน้อยลงในช่วงแรก การเพิ่มขึ้นของ รายได้ลดน้อยลงในช่วงหลัง  ปัญหาการกระจายรายได้เป็นเรื่องที่ ไม่ได้แก้ไขเพราะ เน้นการเพิ่มรายได้เป็น หลัก และไม่แยกแยะนโยบายเพื่อคนจน ออกจากนโยบายรัฐอื่นๆ (targeting)  ปัญหาคนจนเรื้อรัง  เข้าไม่ถึงบริการรัฐ  ถูกกีดกันจากสังคม และเศรษฐกิจ ตัวอย่าง คนพิการ เพศ เชื้อชาติ ฯลฯ  เข้าไม่ถึงแหล่งทุน ไม่มีการศึกษา ไม่มี ทรัพย์สิน ( ที่ทำกิน )

8  ไม่มีกรอบหลักการทางทฤษฎีที่อธิบายได้ ชัดเจนถึงที่มาที่ไป  เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นโดยอิสระในหลาย ๆ ประเทศในเวลาที่แตกต่างกัน เช่น รัสเซีย สหรัฐ และลาตินอเมริกา เช่นอาร์เจนตินา  มุ่งเอื้อประโยชน์คนจนที่เป็นฐานรากของ สังคม โดยลิดรอนสิทธิและอำนาจของ “ ชน ชั้นนำ ”  มักตามมาด้วยปัญหาเงินเฟ้อของประเทศ ดู : รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ ทักษิโณมิคส์ (2550)

9  เริ่มในปี 2518-2519 โดย ม. ร. ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช  เงินผัน  สวัสดิการพยาบาล  รถเมล์ฟรี  ประกันราคาพืชผลเกษตร  ปฏิรูปที่ดิน  ฯลฯ

10  มีสภาพเศรษฐกิจ - สังคมรองรับที่เกิดจาก ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจก่อนหน้า  เน้นการใช้จ่ายของรัฐบาลทั้งที่มาจาก รายจ่ายในและนอกงบประมาณ  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ ใหญ่ๆที่อาจช่วยแก้ไขปัญหาความไม่เท่า เทียม ตัวอย่างภาษีที่ดิน - ทรัพย์สินใหม่  หลีกเลี่ยงการขัดผลประโยชน์ระหว่าง กลุ่มคนจนและกลุ่มทุน

11  สังคมแบบเดิมที่เป็นกลไกครอบครัวสามารถ ช่วยเหลือดูแลกันเองได้  สภาพสังคมโดยรวมเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคม อุตสาหกรรม การอพยพเข้าเมืองใหญ่ ความเป็น ปัจเจกมีมากขึ้น  รัฐธรรมนูญ 2550 กำหนดแนวทางของรัฐ สวัสดิการไว้ด้วย  ส่วนว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ ม. 44 การประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพการทำงานและ หลักการประกันในการดำรงชีพ  สิทธิและเสรีภาพการศึกษาการประกันการศึกษา 12 ปี ม. 49  สิทธิการรับบริการสาธารณสุข  การสาธารณสุข ม. 51  ดูแลเด็ก คนชรา คนพิการ ม. 52-55 คนไร้ที่อยู่อาศัย ไม่มี รายได้เพียงพอแก่การดำรงชีพ

12  ความผันผวนของรายได้คนไทยจาก สาเหตุต่างๆ  ภัยธรรมชาติ  การย้ายถิ่น  นโยบายรัฐไม่ชัดเจน  ความชราภาพ  ฯลฯ

13  ควรมีทั้งที่เป็นการเตรียมการล่วงหน้า (ex ante) และ หลังเกิดความเสี่ยง (ex post)  ดำเนินการทั้งระดับบุคคล ท้องถิ่นหรือชุมชน และ ระดับประเทศหรือรัฐบาล

14  ต้นทุนสูง แต่ประเทศไทยใช้จ่ายด้าน สวัสดิการสังคมค่อนข้างต่ำประมาณ ร้อย ละ 2 - 3 ของ GDP เท่านั้นในปี 2551/52 ขณะที่กลุ่มประเทศ พัฒนา OECD มีสูงถึงร้อยละ 6-32 ของ GDP

15  ทางเลือก  แนวทางการประกันสังคม โดยการร่วมจ่าย ( บางส่วน ) ของผู้ที่ได้รับประโยชน์ ปัญหา : ใช้ได้กับคนบางกลุ่มที่มีรายได้มาก พอที่จะร่วมจ่าย  แนวทางการใช้งบประมาณของรัฐบาลและให้ ความคุ้มครองแบบถ้วนหน้า ปัญหา : การหาเงินภาษีหรือรายรับให้ เพียงพอกับการใช้จ่าย เพราะทุกๆ คนมีสิทธิ (Entitle) ที่จะได้รับประโยชน์

16 ทางเลือก : การทำการเลือกกลุ่มเป้าหมาย (Targeting) เฉพาะคนจนที่อยู่ในสภาพ เปราะบาง เช่น การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ คนพิการ การดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ อาหารกลางวันให้แก่เด็ก เล็ก เป็นต้น ปัญหา : การหากลุ่มคนจนหรือด้อยโอกาส ดังกล่าวทำได้ยาก และอาจก่อปัญหาการทุจริต ในการปฏิบัติได้ง่าย และมีต้นทุนสูงในการ จัดการ


ดาวน์โหลด ppt Thailand’s Poverty Declined Rapidly over the Past 40-50 Years.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google