งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบูรณาการของนโยบายการคลัง ( 10-1-55 ) สรุปเนื้อหาการบรรยาย หลักสูตรนักการคลังมือ อาชีพ ( นคอ.) รุ่นที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบูรณาการของนโยบายการคลัง ( 10-1-55 ) สรุปเนื้อหาการบรรยาย หลักสูตรนักการคลังมือ อาชีพ ( นคอ.) รุ่นที่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบูรณาการของนโยบายการคลัง ( 10-1-55 ) สรุปเนื้อหาการบรรยาย หลักสูตรนักการคลังมือ อาชีพ ( นคอ.) รุ่นที่ 1

2 บูรณาการนโยบายการคลัง ( 1 ) หมายถึงการดำเนินนโยบายการคลังแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งใน ด้านรายได รายจ่าย และหนี้สาธารณะ รายได้จากทั้งรายได้ภาษีอากร รายได้จากรัฐวิสาหกิจ และ รายได้อื่นๆ รายจ่าย ผ่านกระบวนการงบประมาณ โดยออกเป็น พรบ. งบประมาณประจำปี และกรอบวงเงินงบประมาณรายได้ โดยยึดแผนบริหารราชการแผ่นดิน กรอบความยั่งยืน ทางการคลัง ( หนี้สาธารณะต่อ GDP ภาระหนี้ต่องบประมาณ รายจ่าย งบลงทุน ) และกรอบวินัยการคลัง ( การขาดดุล งบประมาณ งบชำระคืนต้นเงินกู้ ) หนี้สาธารณะผ่านกรอบ ▫ พรบ. หนี้สาธารณะ ซึ่งครอบคลุมการกู้เงิน การค้ำประกันเงินกู้ การปรับโครงสร้างหนี้ และการให้กู้ต่อ ▫ กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ กฎหมายของหน่วยงานที่ไม่เป็น ส่วนราชการ และกฎหมายเฉพาะกิจ ( ปรับโครงสร้างหนี้ ต่างประเทศ พื้นฟูเศรษฐกิจ และชดใช้ความเสียหาย FIDF )

3 บูรณาการนโยบายการคลัง ( 2 ) กรณีหนี้สาธารณะ ในประเด็นเพดานการกู้เงินและการค้ำ ประกัน ▫ กู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ( ไม่เกินร้อยละ 20 ของ งบประมาณรายจ่าย บวกด้วย ร้อยละ 80 ของงบชำระคืนเงินกู้ ) ▫ กู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ( ไม่เกินร้อยละ 10 ของ งบประมาณรายจ่าย ) ▫ กู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ( Prepay, Refinance, Roll Over, Innovation ) ไม่เกินยอดหนี้คงค้าง ▫ การค้ำประกันรัฐวิสาหกิจ ( ไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณ รายจ่าย ) ▫ กรณีให้กู้ต่อในประเทศ ( ไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณ รายจ่าย ) และกู้ต่างประเทศ ( ไม่เกินร้อยละ 10 ของ งบประมาณรายจ่าย ) แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ( แผนการบริหารราชการ แผ่นดิน นโยบายรัฐ กรอบเพดานเงินกู้ กรอบความยั่งยืน ทางการคลัง กรอบวินัยการคลัง สถานการณ์เศรษฐกิจ และ ภาระการคลัง )

4 กรณีตัวอย่างวิกฤติ 2540 (1) การกู้ต่างประเทศเพื่อหาประโยชน์จากส่วนต่างของ ดอกเบี้ย การโจมตีค่าเงินบาทและการป้องกันค่าเงินบาท ไม่ให้แข็งจนเกินไป ( การไม่เปิดเผยตัวเลขเงินสำรองที่ เหลืออยู่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ) บวกกับการขาดดุล บัญชีเดินสะพัดของประเทศ ทำให้ปัญหามีความรุนแรงขึ้น ทำให้ต้องเข้าอยู่ในการดูแลของ IMF ทำให้สามารถกู้เงินได้ เพื่อพื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ นโยบายในการดูแลค่าเงินที่ไม่ยืดหยุ่น รวมถึงนโยบาย ดอกเบี้ยที่สูงเกินไป ทำให้เกิดวิกฤติขึ้น กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ เพื่อให้สถาบันการเงินกู้ ( มี หลักประกัน 100% ) เพื่อปล่อยกู้ต่อ โดยอยู่ในกำกับดูแลของ ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยต่อมาเมื่อเกิดความเสียหาย รัฐจึงตัดสินใจเข้าช่วยเหลือ ( ธนาคารแห่งประเทศไทย รับผิดชอบเงินต้น และกระทรวงการคลังรับผิดชอบ ดอกเบี้ย ) ภายหลังเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยขาดทุน เนื่องจากการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้ไม่สามารถ ชำระเงินต้นได้ และกระทรวงการคลังต่อเสียดอกเบี้ยกว่าปี ละ 6 หมื่นล้านบาท

5 กรณีตัวอย่างวิกฤติ 2540 (2) หากรัฐบาลรับหนี้ FIDF มาเป็นของรัฐบาล ก็จะทำให้ เกิดปัญหาความยั่งยืนทางการคลัง เนื่องจากจะทำให้ หนี้สาธารณะของประเทศสูงขึ้น อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินนโยบายการคลังในอนาคตได้


ดาวน์โหลด ppt การบูรณาการของนโยบายการคลัง ( 10-1-55 ) สรุปเนื้อหาการบรรยาย หลักสูตรนักการคลังมือ อาชีพ ( นคอ.) รุ่นที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google