งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Revision Problems. ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ หาก ผู้ผลิตมีต้นทุนรวมเฉลี่ยของ สินค้าเท่ากับราคาสินค้าแล้ว ผู้ผลิตจะไม่ได้กำไร ท่านเห็น ด้วยกับคำกล่าวนี้หรือไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Revision Problems. ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ หาก ผู้ผลิตมีต้นทุนรวมเฉลี่ยของ สินค้าเท่ากับราคาสินค้าแล้ว ผู้ผลิตจะไม่ได้กำไร ท่านเห็น ด้วยกับคำกล่าวนี้หรือไม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Revision Problems

2 ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ หาก ผู้ผลิตมีต้นทุนรวมเฉลี่ยของ สินค้าเท่ากับราคาสินค้าแล้ว ผู้ผลิตจะไม่ได้กำไร ท่านเห็น ด้วยกับคำกล่าวนี้หรือไม่ เพราะ เหตุใด จงใช้ความรู้เรื่องต้นทุน ทางบัญชี ต้นทุนทาง เศรษฐศาสตร์ มาใช้อธิบาย พร้อมวาดภาพประกอบ

3 เพราะเหตุใดจึงมีคำกล่าวว่า หากผู้ผลิตขาดทุน โดยที่ต้นทุน เฉลี่ยสูงกว่าราคาของสินค้า ผู้ผลิตยังคงผลิตต่อไป จง อธิบายเหตุผลดังกล่าว โดยใช้ ความรู้เรื่องต้นทุนคงที่และ ต้นทุนผันแปร

4 สมมติว่ากิจการแห่งหนึ่งไม่มี ต้นทุนผันแปรเลย เส้น MC จะ เป็นอย่างไร และการกำหนด ราคาตามทฤษฎีจะเป็นอย่างไร หากกิจการนั้นเป็น – ตลาดผูกขาดสมบูรณ์ – ตลาดแข่งขันสมบูรณ์

5 ในการผลิตระยะสั้น เหตุใดจึง เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า กฎว่า ด้วยการลดน้อยถอยลงของ ผลผลิตเพิ่ม และกฎนี้มีใจความ สำคัญอย่างไร

6 ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ผู้ผลิต สามารถทำกำไรเกินปกติได้ หากต้นทุนเฉลี่ยมีค่าต่ำกว่า ราคาขายและจะสามารถทำได้ ต่อไปเรื่อยๆ ท่านเห็นด้วยกับ คำกล่าวนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด

7 GDP และ GNP ของประเทศที่ มากกว่าสามารถชี้ว่าคุณภาพ ชีวิตของพลเมืองจะดีกว่าเสมอ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เหตุใด และ อธิบายถึงความแตกต่างระหว่าง GDP และ GNP

8 หากประเทศ A มี GNP สูงกว่า ประเทศ B อย่างมาก แล้วจะ สามารถสรุปได้หรือไม่ว่า ความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ A ดีกว่า B เพราะเหตุใด

9 การที่ GNP ของประเทศหนึ่ง มีค่าสูงขึ้นทุกปี อาจไม่ได้ แสดงว่าประเทศนี้มีผลผลิต เพิ่มขึ้นทุกปี ขอให้ท่าน อธิบายคำกล่าวนี้

10 “GDP ย่อมมีค่ามากกว่า GNP เสมอ ” ท่านเห็นด้วยกับคำ กล่าวนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด

11 หากธนาคารแห่งประเทศไทย เพิ่มอัตราสำรองเงินสดที่ต้อง ดำรงและในขณะเดียวกันก็ลด อัตรารับซื้อช่วงลด ท่านเห็นด้วย กับการกระทำนี้หรือไม่ เพราะ เหตุใด จากเหตุการณ์ข้างต้น หาก ธปท. ต้องการเพิ่มปริมาณเงินในระบบ ควรปรับนโยบายอย่างไรจึง เหมาะสม

12 เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่า ภาษี แบบก้าวหน้าและคงที่จึงเป็น นโยบายการคลังแบบไม่ตั้งใจ

13 จงใช้ความรู้เรื่องของส่วนอัด ฉีดและส่วนรั่วไหล อธิบาย แนวความคิดของทฤษฎีสามสูบ เศรษฐกิจของอาจารย์ป๋วย

14 “ การลดค่าเงินบาทจะส่ง ผลร้ายต่อการดำเนินธุรกิจ ” ท่านเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้ หรือไม่ และการลดค่าเงินบาท ส่งผลกระทบอย่างไรต่อการ ดำเนินธุรกิจ และหนี้สาธารณะ

15 หากในต่างประเทศมีการลด อัตราดอกเบี้ย จะส่งผลกระทบ อย่างไรต่อการเคลื่อนย้าย เงินทุนระหว่างประเทศ อัตรา แลกเปลี่ยน และภาวะของ ตลาดการเงินในประเทศ

16 “ รัฐบาลจำเป็นต้องเลือกใช้ นโยบายการเงินและการคลัง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเพื่อ กระตุ้นเศรษฐกิจ ” ท่านเห็นด้วย กับคำกล่าวนี้หรือไม่ ยกตัวอย่าง ประกอบ

17 ภาวะเงินเฟ้อเกิดจากสาเหตุใด และรัฐบาลสามารถใช้นโยบาย การเงินและนโยบายการคลัง แก้ไขปัญหานี้อย่างไร

18 ปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ ในช่วงปี 1997 ที่ประเทศไทย ประสบส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหา ของระบบสถาบันการเงิน ขอให้ ท่านอธิบายถึงปัญหาและ ผลกระทบโดยสังเขป

19 หากประเทศเพื่อนบ้านมี Comparative Advantage ใน สินค้าชนิดเดียวกับไทย ท่านคิด ว่าจะมีผลกระทบอย่างไรกับ ภาคการนำเข้าและส่งออกของ ไทย และให้ท่านอธิบายคำว่า Comparative Advantage พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

20 เพราะเหตุใด หน่วยผลิตต่างจึง ไม่สามารถตั้งราคาเพื่อให้ได้ กำไรสูงสุดตามทฤษฎีได้ และ ตามทฤษฎีจะต้อแงตั้งราคา อย่างไรเพื่อให้ได้กำไรสูงสุด

21 จงอธิบายถึงกลไกและวิธีสร้าง เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ และหากต้องการสร้างเงินฝาก ให้สูงสุดจะต้องมีข้อสมมติฐาน อย่างไร

22 “ หากรายจ่ายของรัฐมีค่าสูงกว่า รายรับ รัฐจำเป็นต้องใช้หนี้ สาธารณะ ” ขอให้ท่านอธิบาย ความหมายของคำว่า หนี้ สาธารณะ ประเภท และ ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการ เลือกใช้หนี้สาธารณะแต่ละ ประเภท

23 “ หากคิดต้นทุนแฝงด้วย อาจ พบว่าเกษตรกรขายข้าวในราคา ที่ต่ำกว่าต้นทุนรวม ” จงอธิบาย ความหมายของต้นทุนแฝงและ ต้นทุนรวม และยกตัวอย่าง ประกอบจากสถานการณ์ ข้างต้น

24 กำไรทางบัญชีย่อมมีค่าไม่น้อย กว่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์เสมอ ท่านเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด ให้ยกเหตุผล ประกอบโดยอาศัยความรู้เรื่อง ต้นทุน


ดาวน์โหลด ppt Revision Problems. ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ หาก ผู้ผลิตมีต้นทุนรวมเฉลี่ยของ สินค้าเท่ากับราคาสินค้าแล้ว ผู้ผลิตจะไม่ได้กำไร ท่านเห็น ด้วยกับคำกล่าวนี้หรือไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google