งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร บัณฑิต ( ส. บ. หรือ B.PH.) การสาธารณสุข เบื้องต้น จีระศักดิ์ เจริญ พันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร บัณฑิต ( ส. บ. หรือ B.PH.) การสาธารณสุข เบื้องต้น จีระศักดิ์ เจริญ พันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร บัณฑิต ( ส. บ. หรือ B.PH.) การสาธารณสุข เบื้องต้น จีระศักดิ์ เจริญ พันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

2 หน่วยการเรียนที่ 4 ทิศทางและแนวโน้ม การสาธารณสุขแนวใหม่ จีระศักดิ์ เจริญพันธ์

3

4 ประเด็นที่จะต้อง พิจารณา 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย 2. การปฏิรูประบบสุขภาพ 3. การกระจายอำนาจการ ปกครอง 4. การปรับเปลี่ยนแนวคิดด้าน สุขภาพ 5. การปฏิรูประบบราชการ

5 1. รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย กฎหมายบัญญัติไว้ว่า “ สุขภาพเป็นสิทธิและเสรีภาพ ของคนไทย ” “ สุขภาพที่เท่าเทียมกัน ”

6

7 เหตุผลในการปฏิรูประบบ สุขภาพ 1. ความเสมอภาค 2. ประสิทธิภาพ 3. คุณภาพ

8 นโยบายรัฐบาล 1. หลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า 2. สุขภาพดีถ้วนหน้า 3. พัฒนาคุณภาพบริการ ถ้วนหน้า

9 เป้าหมายของการบริการ สุขภาพ 1. ความเสมอภาค (Equity) 2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) ในระบบสุขภาพ 3. ทางเลือกในการบริการ (Choice) 4. มุ่ง ” สร้าง ” ให้มีสุขภาพดีถ้วน หน้า

10 1. ความเสมอภาค (Equity) สิทธิตามกฎหมาย ภาระค่าใช้จ่าย การเข้าถึงบริการ

11 2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) ในระบบ สุขภาพ การบริหารจัดการ Primary Care Network

12 3. ทางเลือกในการบริการ (Choice) เข้าถึงง่ายทั้งภาครัฐและ เอกชน

13 4. มุ่ง ” สร้าง ” ให้มีสุขภาพดี ถ้วนหน้า หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หมายถึง สิทธิของประชาชนไทยทุกคนที่ จะไดรับบริการสุขภาพ ที่มีมาตรฐานอย่างเสมอหน้า ด้วยเกียรติ ศักดิ์ศรีที่เท่าเทียม กัน โดยที่ภาระค่าใช้จ่ายไม่เป็น อุปสรรคที่เขาจะได้รับสิทธินั้น

14 ยุทธศาสตร์ในการปฏิรูป ระบบสุขภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับเปลี่ยนวิธีคิดและมุมมองด้าน สุขภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ยุทธศาสตร์ที่ 3 การกระจายอำนาจระบบบริการสุขภาพสู่ ท้องถิ่น

15 อนาคตของการ สาธารณสุข 1. บทบาทของกระทรวงสาธารณสุข เปลี่ยนไป 2. การจัดบริการระบบสุขภาพโดย ประชาชน 3. สร้างระบบสุขภาพที่คนไทยทุก คนมีสิทธิเท่าเทียมกัน 4. ส่งเสริม / สนับสนุนให้ประชาชนมี ส่วยร่วมในการดูแลสุขภาพ

16 อนาคตของการ สาธารณสุข 5. กระจายการบริการสาธารณสุขให้ ทั่วถึง เน้น การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกัน โรค 6. เร่งการสร้างระบบประกันสุขภาพ ให้มีคุณภาพ 7. ส่งเสริมการทำงานเชิงรุก / สร้าง วัฒนธรรมของการส่งเสริมสุขภาพ 8. การจัดบริการสุขภาพภายใต้ พรบ. สุขภาพแห่งชาติ

17 คำถามสุดท้าย นิสิตคิดว่า 1. อนาคตสถานีอนามัย จะไป ทางไหนดี 2. อนามัยจะคงอยู่ หรือ เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น

18 สวัสดีขอให้นิสิตมีความสุขมากๆ อ. จีระศักดิ์ เจริญพันธ์


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร บัณฑิต ( ส. บ. หรือ B.PH.) การสาธารณสุข เบื้องต้น จีระศักดิ์ เจริญ พันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google