งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ. หรือ B.PH.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ. หรือ B.PH.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ. หรือ B.PH.)
การสาธารณสุขเบื้องต้น จีระศักดิ์ เจริญพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

2 ทิศทางและแนวโน้ม การสาธารณสุขแนวใหม่
หน่วยการเรียนที่ 4 ทิศทางและแนวโน้ม การสาธารณสุขแนวใหม่ จีระศักดิ์ เจริญพันธ์

3

4 ประเด็นที่จะต้องพิจารณา
1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2.การปฏิรูประบบสุขภาพ 3.การกระจายอำนาจการปกครอง 4.การปรับเปลี่ยนแนวคิดด้านสุขภาพ 5.การปฏิรูประบบราชการ

5 1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
กฎหมายบัญญัติไว้ว่า “สุขภาพเป็นสิทธิและเสรีภาพของคนไทย” “สุขภาพที่เท่าเทียมกัน”

6

7 เหตุผลในการปฏิรูประบบสุขภาพ
1.ความเสมอภาค 2.ประสิทธิภาพ 3.คุณภาพ

8 นโยบายรัฐบาล 1.หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2.สุขภาพดีถ้วนหน้า
3.พัฒนาคุณภาพบริการถ้วนหน้า

9 เป้าหมายของการบริการสุขภาพ
1.ความเสมอภาค (Equity) 2.ประสิทธิภาพ (Efficiency) ในระบบสุขภาพ 3.ทางเลือกในการบริการ (Choice) 4.มุ่ง”สร้าง”ให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า

10 1.ความเสมอภาค (Equity) สิทธิตามกฎหมาย ภาระค่าใช้จ่าย การเข้าถึงบริการ

11 2.ประสิทธิภาพ (Efficiency) ในระบบสุขภาพ
การบริหารจัดการ Primary Care Network

12 3.ทางเลือกในการบริการ (Choice)
เข้าถึงง่ายทั้งภาครัฐและเอกชน

13 4.มุ่ง”สร้าง”ให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หมายถึง สิทธิของประชาชนไทยทุกคนที่จะไดรับบริการสุขภาพ ที่มีมาตรฐานอย่างเสมอหน้า ด้วยเกียรติ ศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกัน โดยที่ภาระค่าใช้จ่ายไม่เป็นอุปสรรคที่เขาจะได้รับสิทธินั้น

14 ยุทธศาสตร์ในการปฏิรูประบบสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับเปลี่ยนวิธีคิดและมุมมองด้านสุขภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ยุทธศาสตร์ที่ 3 การกระจายอำนาจระบบบริการสุขภาพสู่ท้องถิ่น

15 อนาคตของการสาธารณสุข
1.บทบาทของกระทรวงสาธารณสุขเปลี่ยนไป 2.การจัดบริการระบบสุขภาพโดยประชาชน 3.สร้างระบบสุขภาพที่คนไทยทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน 4.ส่งเสริม/สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วยร่วมในการดูแลสุขภาพ

16 อนาคตของการสาธารณสุข
5.กระจายการบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึง เน้น การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 6.เร่งการสร้างระบบประกันสุขภาพให้มีคุณภาพ 7.ส่งเสริมการทำงานเชิงรุก / สร้างวัฒนธรรมของการส่งเสริมสุขภาพ 8.การจัดบริการสุขภาพภายใต้ พรบ.สุขภาพแห่งชาติ

17 คำถามสุดท้าย นิสิตคิดว่า 1.อนาคตสถานีอนามัย จะไปทางไหนดี
1.อนาคตสถานีอนามัย จะไปทางไหนดี 2.อนามัยจะคงอยู่ หรือ เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น

18 ขอให้นิสิตมีความสุขมากๆ
สวัสดี ขอให้นิสิตมีความสุขมากๆ อ.จีระศักดิ์ เจริญพันธ์


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ. หรือ B.PH.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google