งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างภาษีประเทศไทย. ความท้าทายที่มีต่อโครงภาษีของ ประเทศไทย 1. กระแสและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่ สำคัญของโลก 2. กระแสและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างภาษีประเทศไทย. ความท้าทายที่มีต่อโครงภาษีของ ประเทศไทย 1. กระแสและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่ สำคัญของโลก 2. กระแสและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างภาษีประเทศไทย

2 ความท้าทายที่มีต่อโครงภาษีของ ประเทศไทย 1. กระแสและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่ สำคัญของโลก 2. กระแสและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่ สำคัญของประเทศไทย 3. แนวคิดในการปฏิรูประบบภาษีอากรของ ประเทศไทย

3 1. ประเทศไทยได้เติบโตพ้นความเป็นประเทศที่ยากจนและล้า หลังแล้ว 2. ภาคอุตสาหกรรมมีขนาดใหญ่กว่าภาคเกษตรโดยเด็ดขาด 3. ความเปิดประเทศมีมากขึ้น 4. เศรษฐกิจภาคทันสมัยกำลังเติบใหญ่และเศรษฐกิจภาค ดังเดิมกำลังหดลง 5. โครงสร้างอายุของประชากรกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างขนาน ใหญ่สังคมไทยกำลังย่างเข้าสู่วัยชรา 6. ความตื่นตัวในเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนกำลังเพิ่มมาก ขึ้นอย่างกว้างขวาง รัฐธรรมนูญได้บัญญัติเรื่องสิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 7. นโยบายประชานิยมของฝ่ายการเมือง และบทบัญญัติใน รัฐธรรมนูญกำลังทำให้ประเทศไทยเป็นรัฐสวัสดิการมากขึ้น 8. การกระจายอำนาจรัฐสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผล กระทบถึงโครงสร้างอำนาจรัฐและระบบราชการไทย 9. กระแสในเรื่องธรรมาภิบาล ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

4 โครงสร้างรายได้ของรัฐบาลในปี 2531-2552 4 รายได้ของรัฐบาลไทยส่วนใหญ่มาจาก รายได้จากภาษีอากรคือประมาณร้อยละ 90 ของรายได้ทั้งหมด รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากรมีสัดส่วน ค่อนข้างน้อยคือประมาณร้อยละ 10 ของ รายได้ทั้งหมด

5 โครงสร้างรายได้ของรัฐบาลในปี 2531-2552 5 รายได้จากภาษีอากรจำแนกเป็น 2 ประเภท หลัก : ภาษีทางตรง (Direct Taxes) ซึ่งเป็น ภาษีที่จัดเก็บจากฐานรายได้หรือ ทรัพย์สิน ภาษีทางอ้อม (Indirect Taxes) ซึ่ง เป็นการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและ บริการ ส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตมักจะผลัก ภาระภาษีไปสู่ผู้บริโภค หากเป็นไปได้

6 โครงสร้างรายได้ของรัฐบาลในปี 2533-2552 6 รายได้ของรัฐบาลในช่วงปี 2533- 2552 เพิ่มขึ้นหกเท่าตัว คือเพิ่มขึ้นจาก 404,939 ล้านบาท เป็น 1,684,297 ล้านบาท นอกจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ของ รัฐบาลแล้ว โครงสร้างรายได้ของ รัฐบาลยังมีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ด้านในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา

7 โครงสร้างรายได้ของรัฐบาลในปี 2533-2552 7 1. สัดส่วนของรายได้ จากรายได้ที่มาจาก ภาษีอากรต่อรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก 2. ภาษีทางตรงมีความสำคัญในฐานะเป็น แหล่งรายได้เพิ่มขึ้นตามลำดับจาก สัดส่วนร้อยละ 28 ในปี 2533 เป็นร้อย ละ 45.1 ในปี 2552 โดยที่ภาษีเงินได้ นิติบุคคลมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ค่อนข้างมากคือจากร้อยละ 11 ในปี 2533 เป็นร้อยละ 24 ในปี 2548 ซึ่ง เป็นการขยายตัวตามการขยายตัวทาง เศรษฐกิจ โดยลดต่ำลงในช่วงปี 2551- 2552 แต่โดยเฉลี่ยเพิ่มร้อยละ 12 ต่อปี ในช่วง 2533-2552

8 โครงสร้างรายได้ของรัฐบาลในปี 2531-2552 8 3. ภาษีทางอ้อม มีบทบาทลดลงตามลำดับ จากสัดส่วนร้อยละ 70 ในปี 2531 เป็น ร้อยละ 52 ในปี 2552 4. ภาษีการขายทั่วไป มีการยกเลิกภาษี การค้าในปี 2535 และมีการนำ ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะมา จัดเก็บแทน 5. ภาษีสรรพสามิต สัดส่วนรายได้จากภาษี ยาสูบ ภาษีน้ำมัน และภาษีสุราลดลง ในขณะที่สัดส่วนรายได้จากภาษีเบียร์ เพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการบริโภคของประชากร

9 โครงสร้างรายได้ของรัฐบาลในปี 2531-2552 9 6. มีการอนุญาตให้นำเข้ารถยนต์ได้โดยเสรี ตามนโยบายภาษีของรัฐบาลอานันท์ แต่ได้มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจาก รถยนต์นั่ง และจากสินค้าบริโภคที่มี ราคาแพง 7. รายได้จากภาษีสรรพสามิตอีกแหล่งหนึ่ง ที่เพิ่มเติมเข้ามาในปัจจุบัน ซึ่งมีสัดส่วน อยู่ที่ร้อยละ 1 คือภาษีการโทรคมนาคม 8. สัดส่วนรายได้ที่มาจากอากรนำเข้าและ ส่งออกลดลงเป็นลำดับจากร้อยละ 23 ในปี 2531 เป็นร้อยละ 5.2 ในปี 2552 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ภาษีการนำเข้าและส่งออก

10 โครงสร้างรายได้ของรัฐบาลในปี 2531-2552 10 9. ภาษีจากทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบันได้ จัดสรรไปให้เป็นรายได้ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแทนการเป็น รายได้ของรัฐบาล โดยรัฐบาลกำลัง เสนอภาษีใหม่ที่จัดเก็บจากทรัพย์สิน ให้แก่ อปท. แทนภาษีเดิม

11 11

12 12

13 13


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างภาษีประเทศไทย. ความท้าทายที่มีต่อโครงภาษีของ ประเทศไทย 1. กระแสและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่ สำคัญของโลก 2. กระแสและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google