งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมทางหลวงชนบท 1.  อาเซียนได้ตกลงที่จะเปิดเสรีด้านการค้าและการค้า บริการสำคัญใน 11 สาขา  ประเทศไทยมีต้นทุนด้านโลจิสติกส์สูงมาก โดยอยู่ที่ร้อย ละ 16.8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมทางหลวงชนบท 1.  อาเซียนได้ตกลงที่จะเปิดเสรีด้านการค้าและการค้า บริการสำคัญใน 11 สาขา  ประเทศไทยมีต้นทุนด้านโลจิสติกส์สูงมาก โดยอยู่ที่ร้อย ละ 16.8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมทางหลวงชนบท 1

2  อาเซียนได้ตกลงที่จะเปิดเสรีด้านการค้าและการค้า บริการสำคัญใน 11 สาขา  ประเทศไทยมีต้นทุนด้านโลจิสติกส์สูงมาก โดยอยู่ที่ร้อย ละ 16.8 ของ GDP ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มีต้นทุนร้อยละ 7.7 ของ GDP เท่านั้น  สศช. ได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่งมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การ เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยเสนอให้ผลักดัน การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation)  สนข. ได้ศึกษาเส้นทางการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้น ทางการขนส่งและโลจิสติกส์ ระหว่างกลุ่มประเทศ อาเซียน และเสนอให้มีการพัฒนาโครงข่ายที่มีอยู่ให้ เชื่อมโยง ในรูปแบบการขนส่งหลายรูปแบบ พร้อมกับ การพัฒนาจุดเชื่อมโยงการขนส่งและ โลจิสติกส์ (Feeder) 2

3  Demand-Supply Analysis เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์รองรับการ เปิดเสรีการค้า AEC Demand Supply รัฐบาล กรมทาง หลวงชนบท ภาค ประชาชน ภาคเอกชน องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น นโยบ าย บริการ สาธารณะ เชื่อมต่อการค้าการลงทุน เส้นทางขนส่งพืชพลังงาน เส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยว ลดการใช้พลังงานและการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก เส้นทางความมั่นคงตามแนว ชายแดน การให้บริการที่เป็นมาตรฐานสากล การปรับปรุงแผนที่ GIS ให้เป็น มาตรฐานสากล การปรับปรุงกฎหมายให้เป็นสากล การร่วมทุนของภาคเอกชนใน รูปแบบ PPP การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ ต่างประเทศ การให้ความรู้ด้านงานทางแก่ ประชาชนในท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ AEC ทช. 3

4 4

5 ยุทธศาสตร์เชิงรุก ยุทธศาสตร์เชิงรับ 5 ระยะยาว ระยะกลาง ระยะสั้น ระยะเร่งด่วน พัฒนาระบบโครงข่ายสนับสนุน (Feeder system) ปรับปรุงการบริการสู่ มาตรฐานสากล ยกระดับคุณภาพงาน ทางหลวงท้องถิ่น พัฒนาแนวทางรับมือ และป้องกันภัยธรรมชาติ

6 “ เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล โดย มีแนวทางที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายของกระทรวงคมนาคม และแผนโลจิ สติกส์ของ สนข.” การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทเชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์ด้านการค้า การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทเชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์ด้านพลังงาน การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทเชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์ด้านการ ท่องเที่ยว การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทเชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์ด้านความ มั่นคง การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงาน เช่น การสร้าง เส้นทางลัด เส้นทางเลี่ยง การศึกษาและสนับสนุนแนวทางการร่วมทุนกับภาคเอกชนในรูปแบบของ PPPs (Public-Private Partnerships) การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทเชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์ด้านการค้า การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทเชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์ด้านพลังงาน การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทเชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์ด้านการ ท่องเที่ยว การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทเชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์ด้านความ มั่นคง การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงาน เช่น การสร้าง เส้นทางลัด เส้นทางเลี่ยง การศึกษาและสนับสนุนแนวทางการร่วมทุนกับภาคเอกชนในรูปแบบของ PPPs (Public-Private Partnerships) 6

7 “ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการที่มาจาก ประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยมุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบการให้บริการไปสู่ คุณภาพมาตรฐานสากลและ เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ ” การให้บริการและประชาสัมพันธ์ในรูปแบบภาษาอังกฤษ การพัฒนาบุคลากรในด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ การเพิ่มป้ายบอกทางและสัญลักษณ์จราจรสากล การปรับปรุงระเบียบ มาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวกับทางหลวง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ การให้บริการและประชาสัมพันธ์ในรูปแบบภาษาอังกฤษ การพัฒนาบุคลากรในด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ การเพิ่มป้ายบอกทางและสัญลักษณ์จราจรสากล การปรับปรุงระเบียบ มาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวกับทางหลวง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ 7

8 “ เพื่อยกระดับงานทางหลวงท้องถิ่นในการพัฒนาและ บำรุงรักษาสายทางให้มีจำนวนที่พอเพียง เชื่อมต่อกับ ระบบโลจิสติกส์อื่นอย่างมีคุณภาพ และปลอดภัยในการ เดินทาง รวมทั้งการให้ความรู้ด้านงานทางประชาชนใน ท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดี ” การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างบูรณาการ การให้ความรู้ด้านงานทางสากลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาองค์ความรู้เรื่องแผนงานของท้องถิ่น การพัฒนาองค์ความรู้เรื่องบำรุงทางของท้องถิ่น การสนับสนุนการจัดทำงบประมาณของท้องถิ่น การติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของท้องถิ่นอย่างเป็น ระบบ การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างบูรณาการ การให้ความรู้ด้านงานทางสากลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาองค์ความรู้เรื่องแผนงานของท้องถิ่น การพัฒนาองค์ความรู้เรื่องบำรุงทางของท้องถิ่น การสนับสนุนการจัดทำงบประมาณของท้องถิ่น การติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของท้องถิ่นอย่างเป็น ระบบ 8

9 “ เพื่อลดระดับความเสียสูญและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นกับโครงข่ายทางหลวงชนบทและทางหลวง ท้องถิ่น และเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตของประชาชน รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุน และความยั่งยืน ทางเศรษฐกิจ ” การศึกษาและวิเคราะห์หาสายทางและสะพานในพื้นที่เสี่ยงภัย การศึกษารูปแบบความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ การออกแบบระบบป้องกันและลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ การพัฒนาและยกระดับงานทางหลวงชนบท การจัดแผนงานและโครงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น การสร้างความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ การศึกษาและวิเคราะห์หาสายทางและสะพานในพื้นที่เสี่ยงภัย การศึกษารูปแบบความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ การออกแบบระบบป้องกันและลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ การพัฒนาและยกระดับงานทางหลวงชนบท การจัดแผนงานและโครงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น การสร้างความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ 9


ดาวน์โหลด ppt กรมทางหลวงชนบท 1.  อาเซียนได้ตกลงที่จะเปิดเสรีด้านการค้าและการค้า บริการสำคัญใน 11 สาขา  ประเทศไทยมีต้นทุนด้านโลจิสติกส์สูงมาก โดยอยู่ที่ร้อย ละ 16.8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google