งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนยุทธศาสตร์เพื่อการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนยุทธศาสตร์เพื่อการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมทางหลวงชนบท

2 ประเด็นปัญหา อาเซียนได้ตกลงที่จะเปิดเสรีด้านการค้าและการค้าบริการสำคัญใน 11 สาขา ประเทศไทยมีต้นทุนด้านโลจิสติกส์สูงมาก โดยอยู่ที่ร้อยละ 16.8 ของ GDP ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มีต้นทุนร้อยละ 7.7 ของ GDP เท่านั้น สศช. ได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่งมุ่งเน้นการปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยเสนอให้ผลักดันการ ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) สนข. ได้ศึกษาเส้นทางการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นทางการขนส่งและโลจิสติกส์ ระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน และเสนอให้มีการพัฒนาโครงข่ายที่มีอยู่ให้เชื่อมโยง ในรูปแบบการขนส่งหลายรูปแบบ พร้อมกับการพัฒนาจุดเชื่อมโยงการขนส่งและ โลจิสติกส์ (Feeder)

3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางการวิเคราะห์ Demand-Supply Analysis เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์รองรับการเปิดเสรีการค้า AEC Demand Supply รัฐบาล กรมทางหลวงชนบท ภาคประชาชน ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย บริการสาธารณะ เชื่อมต่อการค้าการลงทุน เส้นทางขนส่งพืชพลังงาน เส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยว ลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เส้นทางความมั่นคงตามแนวชายแดน ยุทธศาสตร์ AEC ทช. การให้บริการที่เป็นมาตรฐานสากล การปรับปรุงแผนที่ GIS ให้เป็นมาตรฐานสากล การปรับปรุงกฎหมายให้เป็นสากล การร่วมทุนของภาคเอกชนในรูปแบบ PPP การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ การให้ความรู้ด้านงานทางแก่ประชาชนในท้องถิ่น

4

5 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์เชิงรุก ยุทธศาสตร์เชิงรับ ระยะเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะยาว ระยะกลาง พัฒนาระบบโครงข่ายสนับสนุน (Feeder system) ปรับปรุงการบริการสู่ มาตรฐานสากล พัฒนาแนวทางรับมือ และป้องกันภัยธรรมชาติ ยกระดับคุณภาพงาน ทางหลวงท้องถิ่น

6 1.พัฒนาระบบโครงข่ายสนับสนุน (Feeder System)
“เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล โดยมีแนวทางที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายของกระทรวงคมนาคม และแผนโลจิสติกส์ของ สนข.” การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทเชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์ด้านการค้า การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทเชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์ด้านพลังงาน การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทเชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทเชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์ด้านความมั่นคง การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงาน เช่น การสร้างเส้นทางลัด เส้นทางเลี่ยง การศึกษาและสนับสนุนแนวทางการร่วมทุนกับภาคเอกชนในรูปแบบของ PPPs (Public-Private Partnerships)

7 2. ปรับปรุงการให้บริการสู่มาตรฐานสากล
“เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการที่มาจากประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยมุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบการให้บริการไปสู่คุณภาพมาตรฐานสากลและ เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ” การให้บริการและประชาสัมพันธ์ในรูปแบบภาษาอังกฤษ การพัฒนาบุคลากรในด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ การเพิ่มป้ายบอกทางและสัญลักษณ์จราจรสากล การปรับปรุงระเบียบ มาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวกับทางหลวง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์

8 3. ยกระดับคุณภาพงานทางหลวงท้องถิ่น
“เพื่อยกระดับงานทางหลวงท้องถิ่นในการพัฒนาและบำรุงรักษาสายทางให้มีจำนวนที่พอเพียง เชื่อมต่อกับระบบโลจิสติกส์อื่นอย่างมีคุณภาพ และปลอดภัยในการเดินทาง รวมทั้งการให้ความรู้ด้านงานทางประชาชนในท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดี ” การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างบูรณาการ การให้ความรู้ด้านงานทางสากลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาองค์ความรู้เรื่องแผนงานของท้องถิ่น การพัฒนาองค์ความรู้เรื่องบำรุงทางของท้องถิ่น การสนับสนุนการจัดทำงบประมาณของท้องถิ่น การติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ

9 4. พัฒนาแนวทางรับมือและป้องกันภัยธรรมชาติ
“เพื่อลดระดับความเสียสูญและผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับโครงข่ายทางหลวงชนบทและทางหลวงท้องถิ่น และเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตของประชาชน รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุน และความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ” การศึกษาและวิเคราะห์หาสายทางและสะพานในพื้นที่เสี่ยงภัย การศึกษารูปแบบความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ การออกแบบระบบป้องกันและลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ การพัฒนาและยกระดับงานทางหลวงชนบท การจัดแผนงานและโครงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น การสร้างความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ


ดาวน์โหลด ppt แผนยุทธศาสตร์เพื่อการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google