งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 5 การผลิตใบปลิว (Leaflets) สาระการเรียนรู้ 1. ความหมายของใบปลิว 2. หลักการออกแบบใบปลิว 3. องค์ประกอบในการออกแบบ ใบปลิว 4. การจัดทำใบปลิวด้วยโปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 5 การผลิตใบปลิว (Leaflets) สาระการเรียนรู้ 1. ความหมายของใบปลิว 2. หลักการออกแบบใบปลิว 3. องค์ประกอบในการออกแบบ ใบปลิว 4. การจัดทำใบปลิวด้วยโปรแกรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน่วยที่ 5 การผลิตใบปลิว (Leaflets)

3 สาระการเรียนรู้ 1. ความหมายของใบปลิว 2. หลักการออกแบบใบปลิว 3. องค์ประกอบในการออกแบบ ใบปลิว 4. การจัดทำใบปลิวด้วยโปรแกรม Microsoft Word 5. การกำหนดตัวอักษรในใบปลิว

4 ความหมายของใบปลิว (Leaflets) สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด รูปแบบและเทคนิคการออกแบบไม่มี ข้อจำกัดตายตัว

5 ข้อดี - ข้อเสีย ของใบปลิว 1. ค่าใช้จ่ายน้อย 2. สามารถผลิตได้ครั้งละจำนวนมาก ๆ 3. สื่อสารถึงเป้าหมายได้อย่าง กว้างขวาง ข้อดี

6 1. คุณภาพของกระดาษและระบบการ พิมพ์ 2. การแจกจ่ายสู่เป้าหมายกระจายไม่ ครอบคลุมกลุ่ม เป้าหมายโดยตรง ข้อเสีย ข้อดี - ข้อเสีย ของใบปลิว

7 หลักการออกแบบใบปลิว 1. ความมีเอกภาพ (Unity) 2. ความกลมกลืน (Harmony) 3. ความมีสัดส่วนที่สวยงาม (Proportion) 4. ความมีสมดุล (Balance) 5. ความมีจุดเด่น (Emphasis)

8 องค์ประกอบในการออกแบบ ใบปลิว 1. ตัวอักษรและตัวพิมพ์ 2. ภาพและส่วนประกอบการ ตกแต่ง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

9 องค์ประกอบในการออกแบบ ใบปลิว ตัวอักษรทำหน้าที่แจกแจงรายละเอียด ของข้อมูล ควรจัด รูปแบบและตำแหน่ง ให้สวยงาม มีความชัดเจน การเลือก แบบต้องมีลักษณะเด่น อ่านง่าย น่าสนใจ แบ่งได้ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 หัวเรื่อง ชื่อสินค้า ชื่อหัวข่าว ข้อความที่ต้องการเน้น ส่วนที่ 2 ส่วนของข้อความที่แสดง เนื้อหา รายละเอียด ตัวอักษรและตัวพิมพ์

10 องค์ประกอบในการออกแบบ ใบปลิว ภาพและส่วนประกอบของการ ตกแต่งภาพ 1. ใช้เป็นแนวทางในการสร้างงาน 2. สร้างความสวยงามของงาน 3. ดึงดูดความสนใจแก่ผู้พบเห็นและ กลุ่มเป้าหมาย 4. ทำให้งานนำเสนอเกิดความง่ายในการ จดจำ 5. ปิดบังความด้วยคุณภาพของงาน 6. เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อความหมาย

11 ขนาดใหญ่ใช้สำหรับพาดหัว (Heading) ขนาดกลางใช้สำหรับรองพาด หัว (Sub Heading) ขนาดเล็กใช้สำหรับรายละเอียด เนื้อหาสาระ (Detail) ขนาดตัวอักษร การกำหนดตัวอักษร

12 ค่าน้ำหนักสี ควรเป็นสีที่แย้งกับสี พื้นให้มากที่สุด ไม่ควรใช้สีมากเกินไปภายใน ข้อความเดียวกัน ควรใช้สีเดียวกัน ควรใช้สีให้เหมาะสมกับคำหรือ ข้อความนั้น ๆ สีตัวอักษร การกำหนดตัวอักษร

13 ตัวอย่างใบปลิว

14

15

16 การผลิตใบปลิว จบหน่วยที่ 5


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 5 การผลิตใบปลิว (Leaflets) สาระการเรียนรู้ 1. ความหมายของใบปลิว 2. หลักการออกแบบใบปลิว 3. องค์ประกอบในการออกแบบ ใบปลิว 4. การจัดทำใบปลิวด้วยโปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google