งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์
โดย ครูศิราณี หมู่มี ครูประจำสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม

2 การผลิตใบปลิว (Leaflets)
หน่วยที่ 5 การผลิตใบปลิว (Leaflets)

3 สาระการเรียนรู้ ความหมายของใบปลิว หลักการออกแบบใบปลิว
องค์ประกอบในการออกแบบใบปลิว การจัดทำใบปลิวด้วยโปรแกรม Microsoft Word การกำหนดตัวอักษรในใบปลิว หน่วยที่ 5 การผลิตใบปลิว

4 ความหมายของใบปลิว (Leaflets)
สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด รูปแบบและเทคนิคการออกแบบไม่มีข้อจำกัดตายตัว หน่วยที่ 5 การผลิตใบปลิว

5 ข้อดี-ข้อเสีย ของใบปลิว
ค่าใช้จ่ายน้อย สามารถผลิตได้ครั้งละจำนวนมาก ๆ สื่อสารถึงเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง หน่วยที่ 5 การผลิตใบปลิว

6 ข้อดี-ข้อเสีย ของใบปลิว
คุณภาพของกระดาษและระบบการพิมพ์ การแจกจ่ายสู่เป้าหมายกระจายไม่ครอบคลุมกลุ่ม เป้าหมายโดยตรง หน่วยที่ 5 การผลิตใบปลิว

7 หลักการออกแบบใบปลิว ความมีเอกภาพ (Unity) ความกลมกลืน (Harmony)
ความมีสัดส่วนที่สวยงาม (Proportion) ความมีสมดุล (Balance) ความมีจุดเด่น (Emphasis) หน่วยที่ 5 การผลิตใบปลิว

8 องค์ประกอบในการออกแบบใบปลิว
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ตัวอักษรและตัวพิมพ์ ภาพและส่วนประกอบการตกแต่ง หน่วยที่ 5 การผลิตใบปลิว

9 องค์ประกอบในการออกแบบใบปลิว
ตัวอักษรและตัวพิมพ์ ตัวอักษรทำหน้าที่แจกแจงรายละเอียดของข้อมูล ควรจัด รูปแบบและตำแหน่งให้สวยงาม มีความชัดเจน การเลือกแบบต้องมีลักษณะเด่น อ่านง่าย น่าสนใจ แบ่งได้ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 หัวเรื่อง ชื่อสินค้า ชื่อหัวข่าว ข้อความที่ต้องการเน้น ส่วนที่ 2 ส่วนของข้อความที่แสดงเนื้อหา รายละเอียด หน่วยที่ 5 การผลิตใบปลิว

10 องค์ประกอบในการออกแบบใบปลิว
ภาพและส่วนประกอบของการตกแต่งภาพ ใช้เป็นแนวทางในการสร้างงาน สร้างความสวยงามของงาน ดึงดูดความสนใจแก่ผู้พบเห็นและกลุ่มเป้าหมาย ทำให้งานนำเสนอเกิดความง่ายในการจดจำ ปิดบังความด้วยคุณภาพของงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อความหมาย หน่วยที่ 5 การผลิตใบปลิว

11 ขนาดตัวอักษร การกำหนดตัวอักษร
ขนาดใหญ่ ใช้สำหรับพาดหัว (Heading) ขนาดกลาง ใช้สำหรับรองพาดหัว (Sub Heading) ขนาดเล็ก ใช้สำหรับรายละเอียดเนื้อหาสาระ (Detail) หน่วยที่ 5 การผลิตใบปลิว

12 สีตัวอักษร การกำหนดตัวอักษร
ค่าน้ำหนักสี ควรเป็นสีที่แย้งกับสีพื้นให้มากที่สุด ไม่ควรใช้สีมากเกินไปภายในข้อความเดียวกัน ควร ใช้สีเดียวกัน ควรใช้สีให้เหมาะสมกับคำหรือข้อความนั้น ๆ หน่วยที่ 5 การผลิตใบปลิว

13 ตัวอย่างใบปลิว หน่วยที่ 5 การผลิตใบปลิว

14 ตัวอย่างใบปลิว หน่วยที่ 5 การผลิตใบปลิว

15 ตัวอย่างใบปลิว หน่วยที่ 5 การผลิตใบปลิว

16 จบหน่วยที่ 5 การผลิตใบปลิว


ดาวน์โหลด ppt ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google