งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สวัสดีปีใหม่ 2555 วิชาหัวข้อเรื่องที่ทันสมัยทาง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6 มกราคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สวัสดีปีใหม่ 2555 วิชาหัวข้อเรื่องที่ทันสมัยทาง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6 มกราคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สวัสดีปีใหม่ 2555 วิชาหัวข้อเรื่องที่ทันสมัยทาง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6 มกราคม 2555

2 CT1 : Current topics • ปัญหาที่พบ ในกระบวนการ CT1 • การเขียนบทที่ 1 • การเขียนบทที่ 2

3 1. รายละเอียดผู้วิจัย – 2. ชื่อหัวข้อ •? ไม่พิมพ์ชื่อผู้วิจัย •? ชื่อเรื่องกินขอบเขตกว้างเกินไป •? พิมพ์ผิด การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่โดยไม่ จำเป็น

4 3. ความเป็นมาและความสำคัญ ของปัญหา •? เขียนสั้นมาก จนไม่เห็นว่ามีที่มาอย่างไร และจะไปลงมือทำอะไร • ห้ามใช้ภาษาพูด • บอกภูมิหลังของเรื่องนั้น ๆ • ต้องสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความสำคัญ และ ความจำเป็นที่ต้องทำวิจัยเรื่องนี้ • เขียนตรงประเด็น เน้นเข้าเรื่อง ไม่ยืดเยื้อ ไม่ สั้นเกินไปหรือยาวเกินไป ( ไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ )

5 4. วัตถุประสงค์ • วัตถุประสงค์เป็นการขยายรายละเอียดแนวคิด ของประเด็นปัญหาว่าต้องการศึกษาหรือพัฒนา อะไร • วัตถุประสงค์ทุกข้อที่เขียนต้องสามารถศึกษาได้ นั่นคือ ต้องถามตัวเองว่าทำได้ วัดได้ เก็บข้อมูล ได้ ทั้งหมดหรือไม่ • ห้ามนำประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการวิจัยมา เขียนเป็นวัตถุประสงค์การวิจัย • ต้องเขียนเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยจะได้ลงมือทำ และ สามารถวัดได้หรือเห็นผลของการกระทำได้

6 5. หลักการ ทฤษฎี และเหตุผล •? เขียนวกวน และซ้ำกับความเป็นมา และ ความสำคัญของปัญหา • ควรเขียนให้เห็นว่า การพัฒนาสิ่งที่ ต้องการนั้นต้องใช้เนื้อหา หลักการ ทฤษฎี อะไรบ้าง มาเป็นความรู้เพื่อสร้างสรรค์ ผลงานนั้น ๆ

7 6. ระยะเวลาดำเนินการ (Gantt Chart) • รูปแบบไม่ถูกต้อง ไม่ได้สัดส่วน • ควรเขียนหัวข้อเพียงการศึกษาเท่าที่จะทำ ได้ในเวลาที่วางแผนในตาราง • ถ้าเป็นงานวิจัย ( ของจริง ) Gantt Chart ก็ ต้องไปถึงการนำเสนองาน ( สอบนำเสนอ จบ )

8 8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ • เมื่อทำเสร็จแล้ว ผลการวิจัยจะ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร ประโยชน์ ของการวิจัยมีได้หลายลักษณะ เช่น การนำผลการวิจัยไปใช้ในการกำหนด นโยบาย ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ใช้ เป็นแนวทางในการตัดสินใจแก้ปัญหา หรือทำวิจัยต่อไป

9 8. ขอบเขตของการวิจัย • งานวิจัยทุกเรื่อง ควรมีการกำหนด ขอบเขตของการวิจัยให้ชัดเจน เพื่อให้ งานวิจัยเป็นไปตามปัญหาและ วัตถุประสงค์การวิจัยที่ตั้งไว้ • บอกกรอบของผลผลิตที่ได้ว่าจะมี การศึกษาหรือพัฒนาในส่วนใดบ้าง

10 9. การเขียนคำนิยามศัพท์ • เป็นการให้คำนิยามเชิงปฏิบัติการที่ใช้ใน การวิจัยเรื่องนั้น ๆ เนื่องจากคำศัพท์บางคำ มีความหมายได้หลายคำ จะให้เฉพาะ ความหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เท่านั้น • การให้ความหมายคำนิยามเชิงปฏิบัติการ ต้องไม่ค้านกับแนวคิดทฤษฏี และมี ความหมายที่แน่นอนชัดเจน วัดได้อย่าง เดียวกันไม่ว่าใครวัด • คำนิยามเชิงปฏิบัติการ ให้ไว้เพื่อให้ผู้อ่าน เข้าใจตรงกับผู้วิจัย

11 ปัญหาอื่น ๆ • ชื่อเรื่องไม่ชัดเจน กว้างเกินไป • ระบุหัวข้อตามแบบฟอร์มไม่ครบ เช่น ขาด H/W S/W • มีคำผิด / ภาษาพูดมาก

12 การเขียน บทที่ 1 บทนำ •CT1 ส่วนใดที่ไม่สมบูรณ์ บกพร่อง ให้ปรับตาม ข้อแนะนำที่แจ้งไปแล้ว และสามารถหยิบเนื้อหา ที่เขียนไว้ใน CT1 มาใช้ได้ โดยอาจเขียนให้ ละเอียดได้มากยิ่งขึ้น เช่น ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา หลักการ ทฤษฎีและ เหตุผล เป็นต้น

13 บทที่ 1 บทนำ 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 1.2 วัตถุประสงค์ 1.3 หลักการ ทฤษฎีและเหตุผล 1.4 แผนดำเนินงาน ขอบเขตการศึกษา 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1.6 คำนิยามศัพท์เฉพาะ

14 การเขียน บทที่ 2 วรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง • รวบรวมเนื้อหา หลักการ ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เราได้ กล่าวไว้ในหลักการ ทฤษฎีและเหตุผล จากบท ที่ 1 มาให้รายละเอียดไว้ที่นี่ • เสนอแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย • ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เฉพาะที่เกี่ยวข้อง • มีการอ้างอิงตามหลักสากลที่ถูกต้อง • มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นหัวข้อสุดท้าย

15 บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 2.2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ( 3 เรื่องขึ้นไป )


ดาวน์โหลด ppt สวัสดีปีใหม่ 2555 วิชาหัวข้อเรื่องที่ทันสมัยทาง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6 มกราคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google