งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งพิมพ์ จัดทำเพื่อผู้อ่านเฉพาะกลุ่ม (ภายในหรือภายนอกองค์กร)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งพิมพ์ จัดทำเพื่อผู้อ่านเฉพาะกลุ่ม (ภายในหรือภายนอกองค์กร)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิ่งพิมพ์ จัดทำเพื่อผู้อ่านเฉพาะกลุ่ม (ภายในหรือภายนอกองค์กร)
วารสาร (Journal) จัดทำเพื่อผู้อ่านเฉพาะกลุ่ม (ภายในหรือภายนอกองค์กร) จัดทำเป็นรูปเล่ม มีระยะเวลาออกที่แน่นอน และมีความต่อเนื่อง

2 สิ่งพิมพ์ Information pieces 1. แผ่นพับ (Brochures / Folder) 2. จดหมายข่าว(ฺNewsletters) 3. จุลสาร (Booklet and Bulletin) 4. ประกาศ (Announcements) 5. โปสเตอร์ (Posters) 6. หนังสือคู่มือ (Manuals ) 7. ใบปลิว (Leaflet)

3 หนังสือรายงานประจำปี
Annual Report สิ่งพิมพ์ จัดทำเป็นรูปเล่ม และมีขนาดต่าง ๆ ตามความเหมาะสม มีเรื่องราวสำคัญและน่าสนใจขององค์กร ตลอดปีที่ผ่านมา

4 การออกแบบแผ่นพับ แผ่นพับ หมายถึง กระดาษที่พิมพ์ภาพ ข้อความ และองค์ประกอบอื่นเพื่อใช้ในการ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ข้อมูลในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ต่าง ๆ และเพื่อ วัตถุประสงค์เฉพาะกิจอื่น ๆ

5 รูปแบบและขนาดของแผ่นพับ
นิยมทำเป็นลักษณะที่สามารถใช้กระดาษขนาด มาตรฐานในการจัดทำ อาจจัดพิมพ์สีเดียว หรือสองสี แล้วแต่ความประสงค์ ของเจ้าของงานและงบประมาณที่มีอยู่ ภายหลังการพับแล้ว แผ่นพับอาจมีได้หลายขนาด ตั้งแต่เล็กจนถึงใหญ่ อาจมีรูปแบบในแนวนอน หรือ แนวตั้ง ทุกหน้าไม่จำเป็นต้องมีขนาดเท่ากัน ไม่จำเป็นต้องมีเลขหน้า

6 รูปแบบและขนาดของแผ่นพับ
ขนาดและรูปแบบขึ้นอยู่กับ งบประมาณในการจัดทำ วิธีการจัดส่ง หรือ เผยแพร่ การใช้งาน (ข้อมูล)

7 หลักในการออกแบบแผ่นพับ
มีวัตถุประสงค์ที่แน่ชัด เนื้อหา มีประโยชน์ น่าสนใจ อ่านง่าย สั้น กระชับ ได้ใจความ ใช้ภาษาง่าย ๆ หลีกเลี่ยงศัพท์เฉพาะ ไม่ควรนำเสนอเนื้อหามากกว่า 2 เรื่องใน แผ่นพับ 1 ชิ้น

8 หลักในการออกแบบแผ่นพับ
2. เนื้อหา นำเสนออย่างมีลำดับขั้น และต่อเนื่องจาก หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย เนื้อหาอื่น ๆ ที่อาจมี ได้แก่ คำขวัญ ข้อมูล ที่ เป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่าน ที่อยู่ แผนที่ หมายเลขโทรศัพท์ ของหน่วยงานที่ออก แผ่นพับ

9 หลักในการออกแบบแผ่นพับ
3. การเลือกกระดาษพิมพ์ หรือ พื้นภาพ มีผลต่อความคมชัดของภาพ ตัวอักษร สี ความสวยงาม ความรู้สึก 4. ภาพประกอบมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหา

10 หลักในการออกแบบแผ่นพับ
5. ตัวอักษร มีการเน้นหัวข้อสำคัญให้ดูเด่น ส่วนเนื้อหา ใช้แบบอักษรที่เรียบ อ่านง่าย รูปแบบและขนาดได้สัดส่วนกับขนาดของ แผ่นพับ ไม่ควรใช้แบบอักษรมากว่า 3 แบบในหนึ่ง ชิ้นงาน

11

12 หลักในการออกแบบแผ่นพับ
6. หน้าปก ปกหน้า เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของแผ่นพับเพราะ เป็นส่วนดึงดูดความสนใจของผู้รับให้ อยากหยิบ อยากอ่าน ข้อมูล: ชื่อหน่วยงาน Logo อยู่ด้านบน ที่อยู่และ หมายเลขโทรศัพท์อยู่ด้านล่าง ตรงกลางเป็นชื่อ เรื่องของงานที่นำเสนอ

13 หลักในการออกแบบแผ่นพับ
ปกหลัง เป็นส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งที่จะเชิญชวนให้อยากมาใช้บริการ ข้อมูล: คำขวัญ / ปรัชญา ของหน่วยงาน หรือ บริการ แผนที่แสดงที่ตั้งของหน่วยงาน ภาพสำคัญ/สามารถเรียกความสนใจ สร้างความประทับใจ หรือใช้เป็นที่ประทับชื่อ ที่อยู่ของผู้รับ

14

15

16

17 หลักในการออกแบบแผ่นพับ
7. ควรจัดทำแบบร่างของแผ่นพับก่อนทำงานจริง เพื่อกำหนดทิศทางการไหลของข้อมูลการ ลำดับ หน้า และรูปแบบการพับ

18

19 หลักในการออกแบบแผ่นพับ
การออกแบบและจัดหน้าของแผ่นพับควร คำนึงถึง ความมีเอกภาพ ความสมดุลของ องค์ประกอบ ความมีสัดส่วน ความมี ระเบียบ ความสอดคล้อง ความกลมกลืน ขนาด รูปแบบ สัดส่วนการแบ่งคอลัมน์

20 หลักในการออกแบบแผ่นพับ
เมื่อมองภาพรวมของแผ่นพับที่คลี่แล้วต้อง สร้างความรู้สึกที่ดี และความประทับใจแก่ ผู้อ่าน สามารถชักชวนให้ผู้อ่านพิจารณาภาพ และข้อความทั้งหมดทั้งด้านหน้าและ ด้านหลัง ของแผ่นพับ

21

22

23


ดาวน์โหลด ppt สิ่งพิมพ์ จัดทำเพื่อผู้อ่านเฉพาะกลุ่ม (ภายในหรือภายนอกองค์กร)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google