งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ. ดร. สมศักดิ์ คงเที่ยง. การเขียนตำรา ตำรา : การนำเสนอ ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี หลักการเขียน ตำรา แต่งตำรา เรียบเรียงตำรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ. ดร. สมศักดิ์ คงเที่ยง. การเขียนตำรา ตำรา : การนำเสนอ ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี หลักการเขียน ตำรา แต่งตำรา เรียบเรียงตำรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รศ. ดร. สมศักดิ์ คงเที่ยง

2 การเขียนตำรา ตำรา : การนำเสนอ ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี หลักการเขียน ตำรา แต่งตำรา เรียบเรียงตำรา

3 คุณลักษณะของตำรา วิชาการที่ดี 1. เนื้อหาสาระถูกต้อง มี ความใหม่ ทันสมัย 2. ความกว้างขวาง ครอบคลุม 3. ความกระชับรัดกุม

4 4. ความชัดเจน 5. ความต่อเนื่อง ประสานสัมพันธ์ คุณลักษณะของตำรา วิชาการที่ดี

5 ตำราทางวิชาการ ที่จะได้รับการ ยอมรับ 1. มีความลึกซึ้งในการ เขียน 2. การผสมผสาน ผลการวิจัยหลายเรื่อง 3. ระบุแหล่งอ้างอิง

6 ตำราทางวิชาการ ที่จะได้รับการ ยอมรับ 4. ให้ความรู้จริง 5. นำไปประยุกต์ใช้ได้

7 ขั้นตอนการเขียน ตำรา ขั้นที่ 1 การเลือกเรื่องที่ จะเขียน ขั้นที่ 2 การรู้จักผู้อ่าน ขั้นที่ 3 การประมวล ข้อมูล ขั้นที่ 4 การเก็บประเด็น หรือแนวคิดของ เรื่องที่เกี่ยวข้อง

8 ขั้นตอนการเขียน ตำรา ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์ ประเมิน สรุป และหาจุดเด่น จุด ด้อยของสิ่งที่มี ผู้เขียนหรือเสนอไว้ ขั้นที่ 6 การแสวงหา พัฒนาแนวทาง ของตนเอง

9 ขั้นตอนการเขียน ตำรา ขั้นที่ 7 การกำหนด โครงร่างของ ตนเอง ขั้นที่ 8 การพิจารณา ความต่อเนื่อง กว้างขวาง ครอบคลุมของ โครงสร้าง

10 ขั้นตอนการเขียน ตำรา ขั้นที่ 9 การหาข้อมูล รายละเอียด ประกอบโครงสร้าง ขั้นที่ 10 ลงมือเขียน

11 ขั้นตอนการเขียน ตำรา ขั้นที่ 11 อ่านซ้ำ ขั้นที่ 12 พิจารณา ความต่อเนื่องและ ความสอดคล้อง สมบูรณ์ตลอด ทั้งเล่ม

12 ข้อเสนอแนะ 1. อ่านให้มาก 2. ใช้ความคิดให้มาก 3. เริ่มลองเขียน 4. ใช้ภาษาที่สั้น กะทัดรัดและเข้าใจ ง่าย

13 1. ส่วนหน้า 2. ส่วนเนื้อหา 3. ส่วนท้าย หนังสือเรียน ส่วนประกอบ

14 1. ส่วนหน้าของหนังสือ ปกหน้า ปกหนัง สันปก ใบรองปก 2. ส่วนเนื้อหาของหนังสือ 2.1 บทนำ 2.2 เนื้อเรื่อง 2.3 ภาพในหน้า เนื้อเรื่อง

15 3. ส่วนท้ายของหนังสือ 3.1 หน้า ภาคผนวก 3.2 หน้า กิจกรรมอื่นๆ 3.3 หน้า บรรณานุกรม

16 การกำหนด โครงสร้างเนื้อหา ของหนังสือเรียน 1. สร้างตามขั้นตอนของ คำอธิบายรายวิชา 2. ใช้ลักษณะโครงสร้าง เนื้อหาวิชาของ สาขาวิชานั้นๆ

17 การกำหนด โครงสร้างเนื้อหา ของหนังสือเรียน 3. สร้างโดยวิธีนำ จุดประสงค์การเรียนรู้ ตามหลักสูตร 4. กำหนดจุดประสงค์การ เรียนเฉพาะ

18 การกำหนดเนื้อหา ภายในบท 1. ส่วนนำเรื่อง 2. ส่วนเนื้อหา 3. ส่วนสรุปความ

19 การเขียนเนื้อหา หนังสือเรียน 1. การเลือกแนวเขียน – ความเรียง 2. องค์ประกอบที่ทำให้ การเขียนมีลักษณะดี การเลือกใช้คำ ประโยค ข้อความ

20 การเขียนเนื้อหา หนังสือเรียน 3. ลักษณะการเขียน เนื้อหาที่ดี 3.1 มีเอกภาพในการ เสนอเนื้อหา 3.2 มีสัมพันธภาพในการ จัดลำดับความ ของเนื้อหา 3.3 มีความกระชับรัดกุม ในการใช้ภาษา

21 การเขียนเนื้อหา หนังสือเรียน 3. ลักษณะการเขียน เนื้อหาที่ดี 3.4 มีความแจ่มแจ้ง ชัดเจนในเนื้อหา 3.5 มีการเน้นเนื้อหาที่ สำคัญ 3.6 มีความยาวพอเหมาะ ในแต่ละบท

22 ข้อเสนอแนะ 1. คุณสมบัติผู้เขียน หนังสือเรียน / อ่าน ให้มาก 2. กำหนดเวลาเขียนให้ แน่นอน 3. อ่านทบทวน

23 ข้อระมัดระวัง 1. มีความยาวเกินไป 2. ภาษาไม่กระชับ 3. ไม่ใช้เครื่องเสริมการ อ่าน 4. ข้อมูลไม่ถูกต้อง

24 ข้อระมัดระวัง 5. คำอธิบายไม่ชัดเจน 6. ไม่มีความสม่ำเสมอ คงที่ในการใช้คำศัพท์ วิชาการ 7. โวหารและภาษา สำนวนยาก 8. ภาพประกอบไม่ดี

25


ดาวน์โหลด ppt รศ. ดร. สมศักดิ์ คงเที่ยง. การเขียนตำรา ตำรา : การนำเสนอ ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี หลักการเขียน ตำรา แต่งตำรา เรียบเรียงตำรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google