งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ข้อแนะนำในการสร้าง Web โครงการ โดย ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ประสานงานวิชาโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ข้อแนะนำในการสร้าง Web โครงการ โดย ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ประสานงานวิชาโครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ข้อแนะนำในการสร้าง Web โครงการ โดย ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ประสานงานวิชาโครงการ

2 2 วัตถุประสงค์ของการ ชี้แจง  เข้าใจหลักการที่ใช้ในการนำเสนอผ่าน web  ข้อห้ามของการสร้าง web ( ถ้าไม่ ปฏิบัติตาม อาจได้เกรด F)  ข้อแนะนำและข้อควรหลีกเลี่ยงในการ สร้าง web

3 3 ลักษณะของ web ที่พึง ประสงค์  ใช้ง่าย – เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย  สวยงาม – น่าใช้  ลำดับเนื้อหาดี – เห็นโครงสร้างของ ภาพรวมเนื้อหา  ตรงประเด็น – ขยะน้อย  ครบถ้วน – เนื้อหาสมบูรณ์ ไม่ตกหล่น  เข้าใจง่าย เห็นภาพพจน์ – เลือกใช้คำดี  การนำเสนอเนื้อหาน่าสนใจ – ใช้ตัวอย่าง จาก web ที่ดี  มีคำผิดน้อย ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

4 4 กฎข้อห้ามของ web  ห้าม copy โปรแกรมของ web อื่น มาใส่ ใน web ตัวเอง ( ให้ใช้ link ไปยัง web อื่นได้ )  ห้าม copy รูปจาก web อื่นมาใส่ใน web ของตัวเอง ( ให้ใช้ link ไปยัง web อื่นได้หรือแจ้ง URL ที่มาของรูปอย่างชัดเจน )  ห้าม copy รูปจากเอกสารหรือสื่อใดๆที่มี ลิขสิทธิ์มาใส่ใน web ของตัวเอง ( ต้อง ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน )

5 5 กฎข้อห้ามของ web ( ต่อ )  ห้ามนำโปรแกรมที่ตัวเองเขียนขึ้นไป ให้ download จาก web ( ต้องได้รับ อนุญาตจากภาควิชาฯก่อน )  ไม่ทำตาม อาจได้เกรด F

6 6 ข้อควรหลีกเลี่ยงในการ สร้าง web  มีลูกเล่นที่ไม่จำเป็นมากเกินไป  ใช้ข้อมูลใน logbook หรือในสไลด์ นำเสนอ โดยไม่มีการดัดแปลงอย่าง เหมาะสม  การใช้คำในภาษาพูด  อธิบายเนื้อหาน้อยเกินไป  ใช้สีพื้นและตัวอักษรไม่เหมาะสม ทำ ให้อ่านยาก

7 7 ข้อแนะนำในการสร้าง web  ทำตรงกันข้ามกับข้อควรหลีกเลี่ยง  เข้าไปดู web ที่ดี หรือที่ได้รับรางวัล เกี่ยวกับการนำเสนอเนื้อหา  ทดสอบการทำงานให้แน่ใจว่า ทุกหน้าของ web แสดงผลได้อย่างถูกต้อง ( โดยใช้ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น )  ขอคำแนะนำจากผู้ ( หรือเพื่อน ) ที่ได้เข้าไป ดู web ที่สร้างขึ้น

8 8 การประเมิน web  กรรมการประเมินจะเป็นอาจารย์ประมาณ 6 คน  ประเมิน 2 รอบคือ midterm (3%) และ final (6%) รวมเป็น 10%  ให้นำคำแนะนำจากการประเมินครั้งแรก มา ปรับปรุง web เพื่อจะทำให้คะแนนดีขึ้นใน รอบที่สอง


ดาวน์โหลด ppt 1 ข้อแนะนำในการสร้าง Web โครงการ โดย ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ประสานงานวิชาโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google