งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. อธิบายหลักการวาดเส้นองค์ประกอบศิลป์ได้ 2. วาดเส้นองค์ประกอบศิลป์ตามความคิดและ จินตนาการได้อย่างอิสระ 3. แสดงความรู้สึกที่มีต่อผลงานการวาดเส้น องค์ประกอบศิลป์ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. อธิบายหลักการวาดเส้นองค์ประกอบศิลป์ได้ 2. วาดเส้นองค์ประกอบศิลป์ตามความคิดและ จินตนาการได้อย่างอิสระ 3. แสดงความรู้สึกที่มีต่อผลงานการวาดเส้น องค์ประกอบศิลป์ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. อธิบายหลักการวาดเส้นองค์ประกอบศิลป์ได้ 2. วาดเส้นองค์ประกอบศิลป์ตามความคิดและ จินตนาการได้อย่างอิสระ 3. แสดงความรู้สึกที่มีต่อผลงานการวาดเส้น องค์ประกอบศิลป์ได้ •

3 การวาดเส้นองค์ประกอบศิลป์ หมายถึง การ วาดเส้นที่นำหลักการจัดภาพหรือหลักองค์ประกอบ ศิลป์มาใช้เพื่อให้เกิดคุณค่าทางความงาม ส่วน หลักการจัดศิลป์ (Composition) หมายถึง การนำ ส่วนประกอบของศิลป์ ได้แก่ จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง ขนาดสัดส่วน แสงเงา สี บริเวณว่าง พื้นผิว มาจัดภาพ หรือองค์ประกอบรวมเข้าด้วยกัน และให้ประสาน สัมพันธ์กันเพื่อให้เกิดคุณค่าทางความงาม หลักการ จัดภาพในเบื้องต้น แบ่งออกเป็นเป็น 3 ประการ ได้แก่ เอกภาพ ดุลยภาพ และจุดเด่น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

4 1. เอกภาพ (Unity) หมายถึง กานำส่วนประกอบของ ทัศนศิลป์มาจัดให้มีความประสานกลมกลืน มี ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเป็นกลุ่มก้อนไม่กระจัด กระจายและแสดงออกให้เห็นได้ถึงความงามและ ความกลมกลืน 2. ดุลยภาพ (Balance) หรือ ความสมดุล หมายถึง การ นำทัศนธาตุต่างๆ ทางศิลปะ เข่น จุด เส้น รูปร่าง ขนาดสัดส่วน แสงเงา สี บริเวณว่าง พื้นผิว มาจัด องค์ประกอบศิลป์ให้มีความพอดีเหมาะสม เกิดน้ำหนัก การจัดวางซ้าย ขวา ทั้งสองข้างเท่ากัน

5 ดุลยภาพ หรือความสมดุล แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1. ความสมดุลทั้งสองข้างเท่ากัน (Symmetrical Balance) คือ การนำทัศนธาตุทางศิลปะมาจัดองค์ประกอบ ศิลป์ให้น้ำหนักทั้งสองข้างเท่ากันหรือเหมือนกัน ซึ่งส่วนมาก จะปรากฏในผลงานจิตรกรรมไทย ประติมากรรมไทย สถาปัตยกรรมไทย และงานศิลปะสมัยใหม่ที่ต้องการให้ดูแล้ว รู้สึกสงบนิ่ง มั่นคง และเลื่อมใสศรัทธา 2. ความสมดุลแบบทั้งสองข้างไม่เท่ากัน (Asymmetrical Balance) คือ การนำทัศนศิลป์ทางศิลปะมา จัดองค์ประกอบศิลป์ จัดวางที่ไม่เท่ากันหรือไม่เหมือนกันทั้ง สองข้าง แต่มองแล้วให้ความรู้สึกว่าเท่ากันน้ำหนักโดย ส่วนรวม ความสมดุลในลักษณะนี้นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง เพราะสามารถให้อารมณ์ ความรู้สึกเคลื่อนไหว และให้คุณค่า ทางความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นอิสระแปลกใหม่

6 จุดเด่น (Dominance) จุดเด่นหรือจุดสนใจ หมายถึง ส่วนสำคัญที่ปรากฏชัดสะดุดตาในผลงาน ศิลปะจุดเด่นเกิดจากการเน้นที่ดี ตำแหน่งของจุดเด่น นิยมจัดวางไว้ในระยะ หน้า (Foreground) หรือระยะกลาง (Middle ground) แต่ไม่ควรวางไว้ตรงกลางพอดี เพราะจะทำให้ภาพเกิด ความรู้สึกนิ่ง ไม่เกิดการเคลื่อนไหวจุดเด่นที่ดีควรมี เพียงจุดเดียว และมีพื้นที่ประมาณ 20-30% ของพื้นที่ ทั้งหมด


ดาวน์โหลด ppt 1. อธิบายหลักการวาดเส้นองค์ประกอบศิลป์ได้ 2. วาดเส้นองค์ประกอบศิลป์ตามความคิดและ จินตนาการได้อย่างอิสระ 3. แสดงความรู้สึกที่มีต่อผลงานการวาดเส้น องค์ประกอบศิลป์ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google