งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียน บทความ. นิยาม  งานเขียนที่เป็นความเรียง ประเภทหนึ่ง ซึ่งมุ่งเสนอความเห็นหรือ ทัศนะในเรื่องใด เรื่องหนึ่ง หรือมุ่งโน้มน้าว ใจผู้อ่าน โดยมีหลักฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียน บทความ. นิยาม  งานเขียนที่เป็นความเรียง ประเภทหนึ่ง ซึ่งมุ่งเสนอความเห็นหรือ ทัศนะในเรื่องใด เรื่องหนึ่ง หรือมุ่งโน้มน้าว ใจผู้อ่าน โดยมีหลักฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียน บทความ

2 นิยาม  งานเขียนที่เป็นความเรียง ประเภทหนึ่ง ซึ่งมุ่งเสนอความเห็นหรือ ทัศนะในเรื่องใด เรื่องหนึ่ง หรือมุ่งโน้มน้าว ใจผู้อ่าน โดยมีหลักฐาน ข้อมูลอ้างอิง และผู้เขียน ต้องแทรกข้อคิด ความเห็นในเชิงวิจารณ์ หรือสร้างสรรค์ไว้ด้วย

3 ลักษณะเฉพาะของ บทความ  เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจ ของผู้อ่านส่วนใหญ่  มีสาระ ให้ความรู้ มีข้อมูล หลักฐานน่าเชื่อถือ  มีข้อคิดเห็น มุมมองของ ผู้เขียนที่มีต่อเรื่องนั้น  เนื้อหาสาระเหมาะกับผู้อ่าน ที่มีการศึกษา  มีลีลาการเขียนที่ชวนอ่าน สร้างความเพลิดเพลิน  กระตุ้นให้เกิดความคิดไป กับเรื่องที่ผู้เขียนนำเสนอ

4 วัตถุประสงค์ของ บทความ  เพื่ออธิบาย ชี้แจง หรือให้ ความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เพื่อบรรยายให้ผู้อ่านเห็นภาพ ไปตามสิ่งที่ผู้เขียนนำเสนอ  เพื่อโน้มน้าว ชักจูงใจผู้อ่าน  เพื่อแสดงความเห็นในเชิง อภิปรายต่อปัญหาที่เกิดขึ้นใน สังคมขณะนั้น และชี้นำให้ ผู้อ่านเห็นด้วยหรือปฏิบัติตามที่ ผู้เขียนเสนอ

5 บทความวิชาการ  เนื้อหาแสดงข้อเท็จจริง ข้อความรู้ทางวิชาการ เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ใน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง โดยเฉพาะ  อาจจะเสนอเฉพาะเนื้อหา สาระทางวิชาการหรือ เสนอทั้งเนื้อหาสาระ ข้อเท็จจริง และแสดง ความคิดเห็นในเชิง วิเคราะห์ วิจารณ์ก็ได้ หรือ อาจเสนอผลการวิจัย ( บทความวิจัย )

6 ลักษณะของ บทความที่ดี  มีเอกภาพ  มีสารัตถภาพ  มีสัมพันธภาพ  มีความสมบูรณ์

7 หลักการเขียน บทความ  การเลือกเรื่อง ( สนใจ น่าสนใจ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ เลือกเรื่องที่ ผู้เขียนมีความรู้ มีประสบการณ์ สามารถหาแหล่งค้นคว้า หรือหา ข้อมูลมานำเสนอในงานเขียน เลือก เรื่องที่มีความยาว ความยาก ความ ง่าย พอเหมาะกับความสามารถของ ผู้เขียน )  การกำหนดวัตถุประสงค์  กำหนดแนวคิดสำคัญ หรือ ประเด็นสำคัญ หรือแก่นเรื่อง  การวางโครงเรื่อง โดยเป็น การจัดลำดับเนื้อหา ความคิด และข้อโต้แย้งให้ ครบถ้วน

8 หลักการเขียน บทความ ( ต่อ )  การเรียบเรียงเนื้อหา คือ ขั้นตอนของการลงมือ เขียนตามโครงเรื่องที่ได้ วางไว้ โดยนำเสนอ ประเด็นหลักให้ชัดเจน แล้วจึงเพิ่มประเด็นย่อย และตัวอย่างเพื่อความ ชัดเจน  ทบทวนสาระของเรื่องว่า ตรงกับชื่อเรื่องที่ ตั้งไว้ และครอบคลุม หรือไม่

9 โครงสร้างของ บทความ  ชื่อเรื่อง  ความนำ  เนื้อเรื่อง  การแสดงความเห็น  ความสรุป

10 ส่วนประกอบ • ส่วนที่ 1 : ชื่อเรื่อง, ประเด็นสำคัญ • ส่วนที่ 2 : เนื้อเรื่อง ( นำประเด็นสำคัญมาอธิบายและหาเหตุผล ประกอบ ได้แก่ สถิติ, หลักฐานเชิงประจักษ์ • ส่วนที่ 3 : สรุป ( นำส่วนที่ 1 และ 2 มาสรุปให้เป็นประเด็นใหม่ คือ ข้อค้นพบที่ได้จากการเขียน 4-5 บรรทัด ) (2-3 หน้า )


ดาวน์โหลด ppt การเขียน บทความ. นิยาม  งานเขียนที่เป็นความเรียง ประเภทหนึ่ง ซึ่งมุ่งเสนอความเห็นหรือ ทัศนะในเรื่องใด เรื่องหนึ่ง หรือมุ่งโน้มน้าว ใจผู้อ่าน โดยมีหลักฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google