งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประโยคใจความสำคัญ ประโยคที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดในย่อหน้านั้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประโยคใจความสำคัญ ประโยคที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดในย่อหน้านั้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประโยคใจความสำคัญ ประโยคที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดในย่อหน้านั้น
ประโยคที่สรุปความคิดของย่อหน้านั้นไว้ทั้งหมด เป็นประโยคที่อ่านแล้วได้ใจความสมบูรณ์ในตัวเอง

2 ความสามารถในการสื่อสารคือที่มาของอำนาจและความสำเร็จ
ประโยคใจความสำคัญ สื่อมีความหลากหลายและเจาะเฉพาะกลุ่มมากขึ้น ในยุคของสังคมข่าวสารนี้ เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ความสามารถในการสื่อสารคือที่มาของอำนาจและความสำเร็จ การใช้สถิติมีความสำคัญมากสำหรับงานวิจัยที่ทำการสุ่ม ตัวอย่างและการสร้างเครื่องมือในการวิจัย

3 ตำแหน่งของประโยคใจความสำคัญ
ประโยคแรกของย่อหน้า ประโยคสุดท้ายของย่อหน้า ประโยคตรงกลางของย่อหน้า ประโยคแรกและสุดท้ายของย่อหน้า

4 ตำแหน่งของประโยคใจความสำคัญ
ประโยคแรก ขยายใจความสำคัญ

5 จะมีสถานะเป็นผู้กู้เงิน หรือลูกหนี้ และผู้ลงทุนในตราสารหนี้จะมีลักษณะ
“ตราสารหนี้เป็นตราสารการเงินหรือหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งที่แสดงภาระ แห่งหนี้ระหว่างผู้ออก (Issuer) และผู้ลงทุน (Investor) โดยผู้ออกตราสารหนี้ จะมีสถานะเป็นผู้กู้เงิน หรือลูกหนี้ และผู้ลงทุนในตราสารหนี้จะมีลักษณะ เป็นผู้ให้กู้หรือเจ้าหนี้ ตราสารหนี้ที่รู้จักกันโดยทั่วไป คือ “พันธบัตร” และ “หุ้นกู้” โดยที่พันธบัตรมักใช้เรียกตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ส่วนตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทภาคเอกชนจะเรียกว่า หุ้นกู้”

6 ขยายใจความสำคัญ ประโยคสุดท้าย

7 “ในวงการธุรกิจ การสื่อสารด้วยวิธีการเขียนเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญยิ่ง การเขียนในทางธุรกิจมีหลายประเภท เช่น การเขียนเอกสารการประชุม การเขียนรายงาน การเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนเอกสารการจ้างและการสมัครงาน และการเขียนเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ การเขียนแต่ละประเภทมีวิธีการเขียนที่แตกต่างกัน ผู้มีหน้าที่เขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจจำเป็นต้องเลือกใช้วิธีการเขียนให้เหมาะสมกับการเขียน แต่ละประเภท”

8 ขยายใจความสำคัญ ประโยคกลางย่อหน้า ขยายใจความสำคัญ

9 “ถ้าพูดถึงการออมหรือการลงทุน หลาย ๆ คนอาจจะเคยนึกสงสัยว่า “การออม” กับ “การลงทุน” นั้น ไม่เหมือนกันหรือแล้วมันต่างกันอย่างไร ที่จริงแล้วการออมกับการลงทุนนั้นก็มีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ การสร้างโอกาสทำให้คุณมีเงินมากขึ้นแต่ก็อาจจะต่างกันอยู่บ้างก็ตรงที่ การออม เป็นการเก็บสะสมเงินทีละเล็กทีละน้อยให้พอกพูนขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป แต่ การลงทุน คือการนำเงินไปสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น การออมกับการลงทุนจึงเป็นคำที่มีความหมายไม่เหมือนกันแม้จะมีวัตถุประสงค์เดียวกันก็ตาม”

10 ประโยคแรก ขยายใจความสำคัญ ประโยคสุดท้าย

11 “คำว่า CEO มาจากคำเต็มว่า Chief Executive Officer หรือหัวหน้าคณะผู้บริหาร ซึ่งเป็นตำแหน่งทางการบริหารที่นิยมมากในสหรัฐอเมริกา กลายมาเป็นที่รู้จักในเมืองไทยมากที่สุดก็ในยุคของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร การบริหารงานราชการในยุคใหม่ CEO จึงเป็นตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารที่มีบทบาทในการบริหารงานราชการ”

12 การขยายใจความสำคัญ ให้รายละเอียด ให้คำจำกัดความ ให้เหตุผล ยกตัวอย่าง เปรียบเทียบ

13 สินค้าที่ผู้บริโภคได้ยินบ่อย ได้เห็นบ่อย ย่อมเป็นที่รู้จักมักคุ้น ความรู้จักมักคุ้นนำไปสู่ความไว้วางใจ ความไว้วางใจนำไปสู่ความชอบ และความชอบนำไปสู่การอุดหนุน ดังนั้น นักการตลาดที่มีจึงใส่ใจเรื่องการสื่อสารทางการตลาด เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีที่สุดที่มีต่อสินค้าให้เกิดขึ้นในผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย

14 ลักษณะของย่อหน้าที่ดี
มีเอกภาพ มีสัมพันธภาพ มีสารัตถภาพ

15 เอกภาพ ความเป็นหนึ่ง คือในหนึ่งย่อหน้าจะต้องมีความคิดสำคัญ
ความเป็นหนึ่ง คือในหนึ่งย่อหน้าจะต้องมีความคิดสำคัญ เพียงประการเดียวเท่านั้น สัมพันธภาพ ย่อหน้านั้นต้องมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันไปตามลำดับ ความคิดของผู้เขียน

16 ย่อหน้าที่สมบูรณ์ สารัตถภาพ
การเน้นใจความสำคัญของย่อหน้า เพื่อให้ผู้อ่านเห็นแนวคิดสำคัญได้เด่นชัดขึ้น เอกภาพ + สัมพันธภาพ + สารัตถภาพ ย่อหน้าที่สมบูรณ์


ดาวน์โหลด ppt ประโยคใจความสำคัญ ประโยคที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดในย่อหน้านั้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google