งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประโยคที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดใน ย่อหน้านั้น ประโยคที่สรุปความคิดของย่อหน้านั้น ไว้ทั้งหมด เป็นประโยคที่อ่านแล้วได้ใจความ สมบูรณ์ในตัวเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประโยคที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดใน ย่อหน้านั้น ประโยคที่สรุปความคิดของย่อหน้านั้น ไว้ทั้งหมด เป็นประโยคที่อ่านแล้วได้ใจความ สมบูรณ์ในตัวเอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประโยคที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดใน ย่อหน้านั้น ประโยคที่สรุปความคิดของย่อหน้านั้น ไว้ทั้งหมด เป็นประโยคที่อ่านแล้วได้ใจความ สมบูรณ์ในตัวเอง

2 สื่อมีความหลากหลายและเจาะเฉพาะกลุ่ม มากขึ้น ในยุคของสังคมข่าวสารนี้ เราไม่อาจ ปฏิเสธได้ว่า ความสามารถในการสื่อสารคือที่มาของ อำนาจและความสำเร็จ การใช้สถิติมีความสำคัญมากสำหรับ งานวิจัยที่ทำการสุ่ม ตัวอย่างและการสร้างเครื่องมือในการวิจัย

3 ประโยคแรกของย่อหน้า ประโยคสุดท้ายของย่อหน้า ประโยคตรงกลางของย่อหน้า ประโยคแรกและสุดท้ายของย่อ หน้า

4 ประโยค แรก ขยายใจความ สำคัญ

5 “ ตราสารหนี้เป็นตราสารการเงินหรือหลักทรัพย์ ประเภทหนึ่งที่แสดงภาระ แห่งหนี้ระหว่างผู้ออก (Issuer) และผู้ลงทุน (Investor) โดยผู้ออกตราสารหนี้ จะมีสถานะเป็นผู้กู้เงิน หรือลูกหนี้ และผู้ลงทุนใน ตราสารหนี้จะมีลักษณะ เป็นผู้ให้กู้หรือเจ้าหนี้ ตราสารหนี้ที่รู้จักกันโดยทั่วไป คือ “ พันธบัตร ” และ “ หุ้นกู้ ” โดยที่พันธบัตรมักใช้เรียกตราสารหนี้ที่ออก โดยภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ส่วนตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทภาคเอกชนจะ เรียกว่า หุ้นกู้ ”

6 ประโยค สุดท้าย ขยายใจความ สำคัญ

7 “ ในวงการธุรกิจ การสื่อสารด้วยวิธีการ เขียนเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญยิ่ง การเขียน ในทางธุรกิจมีหลายประเภท เช่น การเขียน เอกสารการประชุม การเขียนรายงาน การ เขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนเอกสารการ จ้างและการสมัครงาน และการเขียนเอกสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ การเขียนแต่ละ ประเภทมีวิธีการเขียนที่แตกต่างกัน ผู้มี หน้าที่เขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ จำเป็นต้องเลือกใช้วิธีการเขียนให้ เหมาะสมกับการเขียน แต่ละประเภท ”

8 ประโยคกลาง ย่อหน้า ขยายใจความ สำคัญ

9 “ ถ้าพูดถึงการออมหรือการลงทุน หลาย ๆ คนอาจจะเคยนึกสงสัยว่า “ การ ออม ” กับ “ การลงทุน ” นั้น ไม่ เหมือนกันหรือแล้วมันต่างกันอย่างไร ที่ จริงแล้วการออมกับการลงทุนนั้นก็มี วัตถุประสงค์เดียวกันคือ การสร้างโอกาส ทำให้คุณมีเงินมากขึ้นแต่ก็อาจจะต่างกัน อยู่บ้างก็ตรงที่ การออม เป็นการเก็บ สะสมเงินทีละเล็กทีละน้อยให้พอกพูนขึ้น เมื่อเวลาผ่านไป แต่ การลงทุน คือการ นำเงินไปสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น การ ออมกับการลงทุนจึงเป็นคำที่มี ความหมายไม่เหมือนกันแม้จะมี วัตถุประสงค์เดียวกันก็ตาม ”

10 ประโยค แรก ประโยค สุดท้าย ขยายใจความ สำคัญ

11 “ คำว่า CEO มาจากคำเต็มว่า Chief Executive Officer หรือ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ซึ่งเป็น ตำแหน่งทางการบริหารที่นิยมมาก ในสหรัฐอเมริกา กลายมาเป็นที่รู้จัก ในเมืองไทยมากที่สุดก็ในยุคของ รัฐบาล พ. ต. ท. ทักษิณ ชินวัตร การ บริหารงานราชการในยุคใหม่ CEO จึงเป็นตำแหน่งหัวหน้าคณะ ผู้บริหารที่มีบทบาทในการ บริหารงานราชการ ”

12 ให้รายละเอียด ให้คำจำกัดความ ให้เหตุผล ยกตัวอย่าง เปรียบเทียบ

13 สินค้าที่ผู้บริโภคได้ยินบ่อย ได้ เห็นบ่อย ย่อมเป็นที่รู้จักมักคุ้น ความรู้จักมักคุ้นนำไปสู่ความ ไว้วางใจ ความไว้วางใจนำไปสู่ ความชอบ และความชอบนำไปสู่ การอุดหนุน ดังนั้น นักการตลาดที่ มีจึงใส่ใจเรื่องการสื่อสารทาง การตลาด เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดี ที่สุดที่มีต่อสินค้าให้เกิดขึ้นใน ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย

14 มีเอกภาพ มีสัมพันธภาพ มีสารัตถภาพ

15 ความเป็นหนึ่ง คือในหนึ่งย่อหน้า จะต้องมีความคิดสำคัญ เพียงประการเดียวเท่านั้น ย่อหน้านั้นต้องมีความต่อเนื่องสัมพันธ์ กันไปตามลำดับ ความคิดของผู้เขียน

16 การเน้นใจความสำคัญของย่อหน้า เพื่อให้ผู้อ่านเห็นแนวคิดสำคัญได้ เด่นชัดขึ้น เอกภาพ + สัมพันธภาพ + สา รัตถภาพ ย่อหน้าที่ สมบูรณ์


ดาวน์โหลด ppt ประโยคที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดใน ย่อหน้านั้น ประโยคที่สรุปความคิดของย่อหน้านั้น ไว้ทั้งหมด เป็นประโยคที่อ่านแล้วได้ใจความ สมบูรณ์ในตัวเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google