งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา การเขียนเว็บไซต์. การออกแบบเว็บไซต์ที่ดี  เว็บไซต์ที่ดูสวยงามหรือมีลูกเล่นมากมายนั้น อาจจะไม่ นับเป็นการออกแบบที่ดีก็ได้ถ้าความสวยงามและ ลูกเล่นเหล่านั้นไม่เหมาะสมกับลักษณะของเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา การเขียนเว็บไซต์. การออกแบบเว็บไซต์ที่ดี  เว็บไซต์ที่ดูสวยงามหรือมีลูกเล่นมากมายนั้น อาจจะไม่ นับเป็นการออกแบบที่ดีก็ได้ถ้าความสวยงามและ ลูกเล่นเหล่านั้นไม่เหมาะสมกับลักษณะของเว็บไซต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชา การเขียนเว็บไซต์

2 การออกแบบเว็บไซต์ที่ดี  เว็บไซต์ที่ดูสวยงามหรือมีลูกเล่นมากมายนั้น อาจจะไม่ นับเป็นการออกแบบที่ดีก็ได้ถ้าความสวยงามและ ลูกเล่นเหล่านั้นไม่เหมาะสมกับลักษณะของเว็บไซต์  เป็นเรื่องยากที่จะระบุว่าการออกแบบเว็บไซต์ที่ดีนั้นเป็น อย่างไร เนื่องจากว่าการออกแบบบางอย่างที่เหมาะสม กับเว็บไซต์หนึ่ง อาจจะไม่เหมาะกับอีกเว็บไซต์หนึ่งก็ ได้  ดังนั้นการออกแบบเว็บไซต์จะต้องออกแบบให้ตรงกับ เป้าหมาย และลักษณะของเว็บไซต์นั้น

3 องค์ประกอบของการ ออกแบบเว็บไซต์  ความเรียบง่าย (Simplicity) หมายถึง เว็บที่ออก แบบอย่างเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน และใช้งานอย่างสะดวก  ความสม่ำเสมอ (Consistency) หมายถึง การออกแบบ เว็บไซต์ที่มีการใช้รูปแบบเดียวกันทั้งหมด ทั้งรูปแบบของ หน้า, สไตล์ของกราฟิก, ระบบเนวิเกชัน และโทนสีที่ใช้  ความเป็นเอกลักษณ์ (Identity) หมายถึง การออกแบบ ต้องคำนึงถึงลักษณะขององค์กร เนื่องจากรูปแบบของ เว็บไซต์สามารถสะท้อนถึงเอกลักษณ์และลักษณะของ องค์กรนั้นได้

4 องค์ประกอบของการ ออกแบบเว็บไซต์ ( ต่อ )  เนื้อหาที่มีประโยชน์ (Useful Content) หมายถึง การ จัดเตรียมเนื้อหาและข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการให้ถูกต้องและ สมบูรณ์ โดยมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมให้ทันต่อเหตุการณ์ อยู่เสมอ  ระบบเนวิเกชันที่ใช้งานง่าย (User-Friendly Navigation) หมายถึง การออกแบบเนวิเกชันให้ผู้ใช้เข้าใจ ได้ง่าย และใช้งานสะดวก มีรูปแบบและลำดับของรายการที่ สม่ำเสมอ  มีลักษณะที่น่าสนใจ (Visual Appeal) เช่น การใช้ชนิด ของตัวอักษรที่อ่านง่าย สบายตา และการใช้โทนสีที่เข้ากัน อย่างสวยงาม

5 องค์ประกอบของการ ออกแบบเว็บไซต์ ( ต่อ )  การใช้งานอย่างไม่จำกัด (Compatibility) หมายถึง การ ออกแบบเว็บไซต์ให้ผู้ใช้เข้าถึงได้มากที่สุด ไม่จำกัดว่าต้อง ติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม หรือเลือกใช้บราวเซอร์ชนิดใดชนิด หนึ่ง สามารถแสดงผลได้ในทุกระบบปฏิบัติการ เป็นต้น  คุณภาพในการออกแบบ (Design Stability) หมายถึง การออกแบบเว็บไซต์โดยมีการเรียบเรียงเนื้อหาอย่าง รอบคอบ มีมาตรฐานในการออกแบบและการจัดระบบข้อมูล  ระบบการใช้งานที่ถูกต้อง (Functional Stability) หมายถึง ระบบการทำงานต่างๆในเว็บไซต์ต้องมีความ แน่นอนและทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เช่น ในเว็บไซต์มีการ กรอกแบบฟอร์ม หรือมีลิงค์เชื่อมโยงก็ต้องแน่ใจว่าสามารถ ใช้งานได้จริง

6 กระบวนการในการสร้างและ ออกแบบเว็บ  การวางแผน (Planning) เป็นขั้นตอนที่ผู้สร้างเว็บจะต้อง รวบรวมข้อมูลที่ต้องการจะนำมาสร้างเว็บ กำหนด วัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย จากนั้นกำหนดขอบเขตและ ความต้องการของเว็บว่าจะต้องมีอะไรบ้าง

7 กระบวนการในการสร้างและ ออกแบบเว็บ ( ต่อ )  การออกแบบ (Design) เป็นขั้นตอนที่นำข้อมูลและแผนที่ วางไว้ไปปฏิบัติ โดยการลงมือปฏิบัติโดยจัดพิมพ์เนื้อหา กำหนดการเชื่อมโยง และคุณลักษณะอื่นที่ต้องใช้ในเว็บ การออกแบบก็จะเน้นที่การจัดหน้าจอของเว็บให้สอดคล้อง กันและระมัดระวังปัญหาต่าง ๆ ในการออกแบบ  การพัฒนา (Development) เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากการ ออกแบบและการสร้าง โดยเน้นไปที่การตกแต่งและเสริม เครื่องมือต่าง ๆ สำหรับเว็บ เช่น การกำหนดสี ภาพ การใช้ Flash ช่วยให้เว็บเร้าความสนใจ และเพิ่มเติมเทคนิคต่าง ๆ ของโปรแกรมสนับสนุนการสร้างเว็บ

8 กระบวนการในการสร้างและ ออกแบบเว็บ ( ต่อ )  การติดตั้ง (Publishing) เป็นขั้นตอนที่จะนำเอาเว็บที่ได้ สร้างขึ้นเข้าไปติดตั้งในเว็บเซอร์เวอร์เพื่อให้แสดงผลได้ใน ระบบอินเทอร์เน็ต หรือจะเรียกว่า การอับโหลด (Up load) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการอยู่เสมอเมื่อสร้างเว็บ เสร็จ  การบำรุงรักษา (Maintenance) เป็นขั้นตอนประเมินผล และติดตามผลการติดตั้งเว็บไซต์ว่ามีข้อขัดข้องหรือต้อง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเว็บเพิ่มเติมให้ทันสมัยอยู่เสมอ อาจจะ เรียกได้ว่าขั้นตอนการอับเดท (Up date)

9 ส่วนประกอบของเว็บไซต์ที่ดี

10

11


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา การเขียนเว็บไซต์. การออกแบบเว็บไซต์ที่ดี  เว็บไซต์ที่ดูสวยงามหรือมีลูกเล่นมากมายนั้น อาจจะไม่ นับเป็นการออกแบบที่ดีก็ได้ถ้าความสวยงามและ ลูกเล่นเหล่านั้นไม่เหมาะสมกับลักษณะของเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google