งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 การใช้ตัวอักษร สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 การใช้ตัวอักษร สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 การใช้ตัวอักษร สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

2 ส่วนประกอบของตัวอักษร ส่วนประกอบของตัวอักษร  ในแต่ละตัวอักษรจะมีส่วนประกอบหลัก ๆ ดังนี้ Ascender : ส่วนบนของตัวอักษรพิมพ์ เล็ก ที่สูงกว่าความสูง X - Height ของตัวอักษร Descender : ส่วนล่างของตัวอักษรพิมพ์ เล็ก ที่ต่ำกว่าเส้น Baseline Baseline : เส้นสมมติที่ตัวอักษรส่วน ใหญ่ตั้งอยู่ Cap Height : ความสูงจากเส้น Baseline ไปถึงส่วนบนสุดของตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ X - Height : ความสูงของตัวอักษร x ใน แบบพิมพ์เล็ก ซึ่งมักจะใช้อ้างถึงความสูงของ ตัวอักษรที่ไม่รวมส่วนบน และส่วนล่าง Point Size : ระยะความสูงทั้งหมดวัดจาก ส่วนบนสุดถึงส่วนล่างสุดของตัวอักษร

3 ระบบการวัดขนาดของ ตัวอักษร  ความสูงของตัวอักษร (Body Height)  ตัวอักษรมีการวัดขนาดเป็น พอยท์ (Point) ซึ่ง 1 พอยท์มีขนาดเท่ากับ 1/72 นิ้ว และ 12 พอยท์ เท่ากับ 1 ไพก้า (Pica) และ 6 ไพก้า เท่ากับ 1 นิ้ว  สำหรับตัวอักษรบางชนิดที่มีส่วนบน และส่วนล่าง ยาวกว่าปกติ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับตัวอักษรชนิด อื่นที่ปกติจะทำให้มีขนาดเล็กกว่า  ความกว้างของตัวอักษร  ความกว้างของตัวอักษรในปัจจุบันสามารถกำหนด เป็นเปอร์เซ็นต์ ของความกว้างปกติ เช่น ตัวอักษร กว้าง 40% ของขนาดปกติ  ความสูง X - Height  ความสูง X - Height มีผลต่อความยากง่ายในการ อ่าน เนื่องจากที่ขนาดตัวอักษรเล็กมาก ตัวที่มีค่า X - Height มากกว่าจะสามารถอ่านได้ง่ายกว่า

4 รูปแบบตัวอักษร 1. ตัวอักษรที่มีขนาดสัมพันธ์กับรูปร่าง (Proportional Font) ตัวอักษรที่มีขนาดสัมพันธ์กับรูปร่าง หรือ เรียกว่า ตัวอักษรที่มีขนาดไม่คงที่ หมายถึง ตัวอักษรที่มีพื้นที่ในแนวนอนไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับขนาดรูปร่างของตัวอักษร เช่น ตัวอักษร w จะมีความกว้างมากกว่า ตัวอักษร i เว็บไซต์และสื่อสิ่งพิมพ์ ส่วนใหญ่จะใช้ ตัวอักษรที่มีขนาดสัมพันธ์กับรูปร่าง เพื่อให้ อ่านง่ายและดูเหมาะสม 2. ตัวอักษรที่มีขนาดคงที่ (Fixed - Width Font) ตัวอักษรที่มีขนาดคงที่ หรือเรียกว่า Constant – Width, Fixed - Pitch หรือ Monospace Fonts จะมีพื้นที่ในแนวนอน เท่ากันหมด ซึ่งเป็นตัวอักษรที่เรียบง่ายและ มีลักษณะคล้ายตัวพิมพ์ดีด

5 ความสะดวกในการอ่าน (Legibility) 1. ควรใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ในการขึ้นต้น ประโยค เพื่อคงส่วนที่เป็นตัวอักษรพิมพ์ เล็กให้มากที่สุด 2. หลีกเลี่ยงการใช้คำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ทั้งหมด เพราะจะทำให้อ่านยาก และเป็น การลดส่วนที่จะสะดุดตาลง ถ้าจำเป็นต้อง ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ควรใช้ให้น้อย คือ ใช้กับคำเพียง ไม่กี่คำ 3. หลีกเลี่ยงการใช้ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด เพราะจะทำให้ดูไม่เป็นทางการและแสดง ความไม่สมบูรณ์ของเนื้อหา การใช้ ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดไม่เหมาะสมกับเว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ 4. ไม่ควรทำการแบ่งครึ่งตัวอักษร ไม่ว่าใน แนวนอนหรือแนวตั้ง เพราะจะทำให้ ภาพรวมของตัวอักษรขาดไป และทำให้ยาก ต่อการอ่านมากขึ้น

6 จัดข้อความในหน้าเว็บ  การจัดตำแหน่ง  ช่องว่างระหว่างตัวอักษร และช่องว่างระหว่างคำ  ระยะห่างระหว่างบรรทัด (Leading)  ความยาวของบรรทัด  ความยาวของหน้าเว็บ  ขนาดของตัวอักษร  ใช้ตัวอักษรหลายขนาด เพื่อสร้างความสำคัญของ ข้อมูล  ดึงดูดความสนใจด้วย ตัวอักษรขนาดใหญ่  การใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่ เริ่มต้นประโยค  ใช้ตัวอักษรขนาดเล็กเพื่อ เพิ่มความต่อเนื่องของ เนื้อหา  การเน้นข้อความให้เด่นชัด  การใช้ขนาดและน้ำหนัก ของตัวอักษร  การทำตัวเอียง  การขีดเส้นใต้  ตำแหน่งของตัวอักษร  แนวทางของตัวอักษร  พื้นที่ว่าง

7 การสร้างความสมดุลใน หน้าเว็บ  จัดเรียงรายการลิงค์ตามแนวนอน  สร้างความสมดุลของตัวอักษร ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก  จัดกลุ่มข้อความเป็นสัดส่วนเหลื่อม ล้ำกัน  จัดโครงสร้างพื้นที่ของตัวอักษร อย่างไม่เท่ากัน  จัดแนวตัวอักษรในกลุ่มเดียวกัน

8 การใช้สีกับตัวอักษร  กำหนดสีหลักสำหรับเว็บ  ใช้สีของตัวอักษรอย่างมี ความหมายและสม่ำเสมอ  ใช้สีที่แตกต่างกันในแต่ละส่วน  กำหนดสีของลิงค์ให้เหมาะสม  สีกับการพิมพ์สำหรับเว็บเพจ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 การใช้ตัวอักษร สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษร ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google