งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 แนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับ การบริหารการขาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 แนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับ การบริหารการขาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บทที่ 1 แนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับ การบริหารการขาย

3 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 1. การโฆษณา เช่น ทางวิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต สิ่งพิมพ์ บิลบอร์ด 2. กาครประชาสัมพันธ์ 3. การส่งเสริมการขาย ได้แก่ ลด แลก แจก แถม 4. การขายโดยบุคคล 5. การจัดนิทรรศการ

4 ความหมายของการบริหารการ ขาย สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา : การบริหาร การขาย หมายถึง การวางแผน การสั่งการ การควบคุมการขาย ด้วยบุคคลซึ่งรวมถึง การสรรหาพนักงาน การคัดเลือกพนักงานขาย การฝึกอบรมพนักงานขาย การมอบหมายงาน การกำหนดเส้นทางขาย การควบคุมพนักงาน ขาย การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานขาย การจูง ใจพนักงานขาย

5 ความหมายของการบริหารการ ขาย ( ต่อ ) ดาลริมเปิล และครอน : การบริหารการขาย หมายถึง การวางแผน การปฏิบัติและการควบคุม โปรแกรมที่ออกแบบ มาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การขายของบริษัท ฮาร์ และสแตพเพลตัน อ้างถึงใน สุปัญญา ไชย ชาญ : การบริหาร การขายหมายถึง การใช้ความพยายามในการ จัดองค์กร การสั่งการ การควบคุม การสรรหา การฝึกอบรมและการจูงใจพนักงานขายให้ เป็นไปตามแผนกลยุท์การตลาดที่ได้กำหนดไว้ แล้ว

6 ความหมายของการบริหารการ ขาย ( ต่อ ) จากความหมายของการบริหารการขาย ข้างต้น สามารถ สรุปได้ว่า การบริหารการ ขายเป็นงานของผู้บริหารการขาย ( ไม่ว่าจะดำรง ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย หรือผู้ควบคุม พนักงานขาย ) ที่จะต้องดำเนินกิจกรรมทางการ ขายให้ได้รับความสำเร็จตามเป้าหมายที่องค์กร ตั้งเป้าหมายไว้

7 ความหมายของการบริหารการ ขาย ( ต่อ ) งานของผู้บริหารการขายต้องกระทำ เพื่อให้ได้ ผลสำเร็จตามที่กล่าวมามีขอบเขตมากมาย โดยรวมถึงการสรรหา การคัดเลือกพนักงาน การ วางแผนและกำหนดเป้าหมายการขายตลอดจน เขตการขาย การฝึกอบรม การสร้างขวัญและ กำลังใจ การจูงใจพนักงานขาย การควบคุมและ ประเมินผลพนักงานขาย


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 แนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับ การบริหารการขาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google