งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความแตกต่างของโครงการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความแตกต่างของโครงการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความแตกต่างของโครงการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

2 วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ แนวโน้มการดำเนินโครงการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ในอนาคตของหน่วยงานภาครัฐและ ภาคเอกชน รูปแบบในการดำเนินการโครงการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานภาครัฐและ ภาคเอกชน ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดหลักสูตรในโครงการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ปัจจัยสำคัญที่มีผลให้การดำเนินโครงการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานภาครัฐและ ภาคเอกชนประสบผลสำเร็จ

3 ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ผู้ตอบแบบสอบถาม 48 คน ราชการ 25 คนคิดเป็น 52% เอกชน 23 คนคิดเป็น 48% ระดับตำแหน่งงาน  ระดับบริหาร 3 คน 6%  ระดับบังคับบัญชา 7 คน 15%  ระดับพนักงาน 35 คน 73%  อื่นๆ 3 คน 6%

4 แนวโน้มการดำเนินโครงการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตของ องค์กรท่านเป็นแบบใด การพัฒนาระบบขีดความสามารถ การพัฒนาด้านความรู้ทั่วไป การพัฒนาการทำงานเป็นทีม การพัฒนาในสายอาชีพและ ความก้าวหน้าในงาน

5 ผลสำรวจ แนวโน้มการดำเนิน โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ ภาครัฐและเอกชน

6 รูปแบบและวิธีการในการดำเนินโครงการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรของ ท่านเป็นแบบใด การ ประชุมสัมมนา การประชุมเชิง ปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การฝึกอบรมโดยการลง มือปฏิบัติ การส่งไปศึกษา หลักสูตรระยะสั้น

7 ผลการสำรวจ รูปแบบและวิธีการในการ ดำเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในองค์กรภาครัฐและเอกชน

8 หลักสูตรในโครงการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรท่าน ขึ้นอยู่กับปัจจัยใด ความต้องการขององค์กร ความต้องการของพนักงาน งบประมาณ ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร

9 ผลการสำรวจ หลักสูตรในโครงการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร ขึ้นอยู่กับปัจจัยใด

10 ท่านคิดว่าปัจจัยอะไรที่มีผลให้ โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน องค์กรของท่านประสบผลสำเร็จ ผู้บริหารให้การสนับสนุน งบประมาณในการดำเนินโครงการ นโยบายขององค์กร พนักงานในองค์กร

11 ผลการสำรวจ ปัจจัยอะไรที่มีผลให้ โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน องค์กรประสบผลสำเร็จ

12 ผลสรุปจากการออก แบบสอบถาม แนวโน้มการดำเนินโครงการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ในอนาคตของหน่วยงานภาครัฐและ ภาคเอกชน ด้านการพัฒนาขีดความสามารถ - ภาครัฐและภาคเอกชนมี ความต้องการสูงที่สุด ด้านการพัฒนาในสายอาชีพและ - ภาครัฐและภาคเอกชนมี ความต้องการรองลงมา ความก้าวหน้าในงาน รูปแบบและวิธีการในการดำเนินโครงการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาครัฐ - ให้ความสำคัญกับการศึกษาดูงาน และการ ประชุมสัมมนา ภาคเอกชน – ให้ความสำคัญกับการสัมมนาสูง และการอบรม โดยการลงมือปฏิบัติให้ ความสำคัญรองลงมา

13 ผลสรุปจากการออก แบบสอบถาม ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดโครงการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ภาคราชการ – ให้ความสำคัญกับด้านความต้องการของ องค์กรเป็นอันดับหนึ่ง และให้ ความสำคัญกับด้านงบประมาณรองลงมา ภาคเอกชน – ให้ความสำคัญกับด้านความต้องการของ องค์กรเป็นอันดับหนึง และให้ความสำคัญกับ ความต้องการพนักงานรองลงมา ปัจจัยที่มีผลให้โครงการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ประสบผลสำเร็จ ภาคราชการและภาคเอกชน - ผู้บริหารให้การสนับสนุน เป็นอันดับหนึ่ง และ พนักงานใน องค์กรให้ความร่วมมือเป็นอันดับ รองลงมา

14 ผลจากการสำรวจที่กลุ่ม ผู้จัดทำได้รับ 1. ความต้องการของผู้บริหารและ เป้าหมายองค์กร รวมถึงความต้องการ ของพนักงานยังเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2. องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนให้ ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ในด้านการพัฒนาขีดความสามารถ ในการทำงานและการพัฒนาในสายอาชีพ และความก้าวหน้าในงาน

15


ดาวน์โหลด ppt แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความแตกต่างของโครงการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google