งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การวิเคราะห์และ ประเมินค่างาน รศ. สุรชัย ขวัญเมือง PSRU. นำเสนอ ม. ราชภัฏเชียงใหม่ 11 ธันวาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การวิเคราะห์และ ประเมินค่างาน รศ. สุรชัย ขวัญเมือง PSRU. นำเสนอ ม. ราชภัฏเชียงใหม่ 11 ธันวาคม 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การวิเคราะห์และ ประเมินค่างาน รศ. สุรชัย ขวัญเมือง PSRU. นำเสนอ ม. ราชภัฏเชียงใหม่ 11 ธันวาคม 2550

2 2 องค์ประกอบของการวิเคราะห์องค์ประกอบของการวิเคราะห์ • หน้าที่และความรับผิดชอบ ของตำแหน่ง • ความยุ่งยากของงาน ความสามารถที่จำเป็นในการ ปฏิบัติงาน • การควบคุม กำกับ ตรวจสอบ หรือบังคับบัญชา • ความรู้ที่ต้องการในการ ปฏิบัติงาน

3 3 แบบวิเคราะห์ความจำเป็น การกำหนดระดับตำแหน่ง แบบวิเคราะห์ความจำเป็น การกำหนดระดับตำแหน่ง

4 4 ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น ของหน่วยงาน  ประวัติ ความเป็นมา สถานที่ วัตถุประสงค์ การจัดตั้งหน่วยงาน ขอบข่ายหน้าที่ความ รับผิดชอบของหน่วยงาน PSRU.

5 5 PSRU. ส่วนที่ 1 2.1 เหตุผลความจำเป็นในการกำหนด ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 2.1 เหตุผลความจำเป็นในการกำหนด ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  รายละเอียดของโครงสร้าง แผนภูมิหน่วยงาน 2.2 ประโยชน์ที่หน่วยงานคาดว่าจะได้รับ จากการกำหนดตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

6 6 PSRU.  รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ส่วนที่ 1  รายละเอียดอัตรากำลังของหน่วยงาน

7 7 ส่วนที่ 2 หน้าที่และความ รับผิดชอบของตำแหน่ง  หน้าที่และความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายใน การปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีหน้าที่และ ความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับการ ปกครองบังคับบัญชา ผู้ปฏิบัติงานอื่น มี องค์ประกอบคือ PSRU.

8 8 PSRU. ส่วนที่ 2  รายละเอียดหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติงาน 1.1 รายละเอียดลักษณะ งาน 1.2 ปริมาณงาน ย้อนหลัง 3 ปี

9 9 PSRU. ส่วนที่ 2  หน่วยงานได้ดำเนินโครงการ หรือมีแผนการพัฒนาการใช้ เทคโนโลยีเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ หน่วยงานอย่างไร เช่น 2.1 ชนิดของอุปกรณ์สำนักงานที่ หน่วยงานใช้ในการพัฒนา 2.2 ลักษณะงานที่หน่วยงานพัฒนา เช่น โปรแกรมฯ

10 10 PSRU.  จำนวนผู้ใต้บังคับบัญชาและระดับตำแหน่งที่บังคับบัญชา ส่วนที่ 2  ระดับความรับผิดชอบ  ความยุติธรรม ความ ซื่อสัตย์และการรักษาความลับ ของ ทางราชการ  จำนวนเงินงบประมาณ และลักษณะของกิจกรรมการเงิน  รายละเอียดแผนการควบคุมภายในหน่วยงาน

11 11 ส่วนที่ 3 ความยุ่งยากของ งาน ความสามารถที่จำเป็นใน การปฏิบัติงาน   ความยากของงานที่ได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติในฐานะ ผู้บังคับบัญชาและ ความสามารถที่จำเป็นในการ ปฏิบัติงาน มีองค์ประกอบคือ PSRU.

12 12 PSRU. ส่วนที่ 3  ความคิดริเริ่มที่ต้องการ และ ขอบเขตของการตัดสินใจ * เน้นการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการ ปฏิบัติงานที่มีความยุ่งยาก  ลักษณะและวัตถุประสงค์ของ การติดต่อกับผู้อื่นในการปฏิบัติงาน

13 13 ส่วนที่ 4 ระดับความสำคัญของ การควบคุม บังคับบัญชาและ การตรวจสอบงาน  ความรับผิดชอบในการ ปฏิบัติงาน ได้แก่ PSRU.

14 14 PSRU. ส่วนที่ 4  การตรวจสอบ งาน  การติดต่อ ประสานงาน  การวินิจฉัยสั่ง การ

15 15 PSRU. ส่วนที่ 4 การ ควบคุม  การติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่  การแก้ปัญหา ข้อขัดข้องในการ ปฏิบัติงาน และการพัฒนา งานเพื่อทันต่อเหตุการณ์

16 16 ส่วนที่ 5 ความรู้ที่ต้องการ ในการปฏิบัติงาน  ความรู้ความสามารถที่ ต้องการของตำแหน่ง และ ความรู้ที่จำเป็นในการ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ และ ความรับผิดชอบในฐานะ ผู้บังคับบัญชา ได้แก่ PSRU.

17 17 PSRU. ส่วนที่ 5  ความรู้ที่ต้องการ อาทิ ความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน ความรู้ในศิลปะการบังคับ บัญชา การบริหารงาน เทคนิค ความรู้ในทฤษฏีต่างๆ แนวคิดในวิชาชีพ และการ ประยุกต์ใช้เพื่อให้บรรลุผล สำเร็จ

18 18 PSRU. ส่วนที่ 5  ความสามารถทาง สติปัญญา อาทิ ระดับการ ใช้ความคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ ในเรื่องที่มีความสำคัญ แตกต่างกัน

19 19 ส่วนที่ 6 รายละเอียด องค์ประกอบการประเมิน PSRU. สำหรับกรรมการให้ ความเห็น  เหมาะสม  ไม่เหมาะสม

20 20 ส่วนที่ 7 สรุปความเห็นของ คณะกรรมการ PSRU. ผลการประเมิน องค์ประกอบใน ส่วนที่ 3 ผลการประเมิน พิจารณาตามองค์ประกอบใน ส่วนที่ 3 แล้วสรุปผลการประเมิน ดังนี้  เหมาะสมให้กำหนดเป็น ตำแหน่งระดับ...  ให้คงระดับตำแหน่ง ไว้ตามเดิม

21 21


ดาวน์โหลด ppt 1 การวิเคราะห์และ ประเมินค่างาน รศ. สุรชัย ขวัญเมือง PSRU. นำเสนอ ม. ราชภัฏเชียงใหม่ 11 ธันวาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google