งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจการนิสิต (Student Affairs) ความหมายโดยทั่วไป คำว่า “ กิจการ ” แปลว่า งานที่ ประกอบ หรือ ธุระ กิจการนิสิต หมายถึง ธุระที่เกี่ยวกับ นิสิต อันประกอบด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจการนิสิต (Student Affairs) ความหมายโดยทั่วไป คำว่า “ กิจการ ” แปลว่า งานที่ ประกอบ หรือ ธุระ กิจการนิสิต หมายถึง ธุระที่เกี่ยวกับ นิสิต อันประกอบด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจการนิสิต (Student Affairs) ความหมายโดยทั่วไป คำว่า “ กิจการ ” แปลว่า งานที่ ประกอบ หรือ ธุระ กิจการนิสิต หมายถึง ธุระที่เกี่ยวกับ นิสิต อันประกอบด้วย กิจการ บริการและ กิจกรรม ที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยตรงในชั้นเรียน ซึ่งมหาวิทยาลัยจัด ขึ้นเพื่อให้นิสิตได้รับประโยชน์สูงสุด ตลอดเวลาที่เป็นนักศึกษา

2 ความหมายทางการ บริหาร กิจการนิสิต เป็นงานที่อธิการบดี มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่าย กิจการนิสิต รับผิดชอบบริหาร เพื่อให้ นิสิตมีความพร้อมในการศึกษา และ ส่งเสริมให้นิสิตมีพัฒนาการในด้าน ต่างๆ อย่างสมบูรณ์

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อดำเนินกิจกรรมสำคัญ ของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อช่วยให้นิสิตมีความ พร้อมในการศึกษา 3. เพื่อช่วยพัฒนานิสิต 4. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ ของมหาวิทยาลัย 5. เพื่อช่วยมหาวิทยาลัยทำนุบำรุง ศิลปะวัฒนธรรม

4 ประวัติ เริ่มต้นที่ประเทศ สหรัฐอเมริกา เมื่อ สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1 GI BILL

5 ขอบข่ายของกิจการ นิสิต 1. การสรรหา การคัดเลือกและรับ สมัครนักศึกษา (Admission) โดยเฉพาะโครงการพิเศษบาง โครงการ 2. การปฐมนิเทศให้นักศึกษาใหม่ (Orientation) 3. ระเบียบนักศึกษา (Student Records) 4. บริการหอพักและอาหาร (Housing and Food Services) 5. บริการอนามัย (Health Services)

6 ขอบข่ายของกิจการ นิสิต ( ต่อ ) 6. กิจกรรมนักศึกษา (Student Activities) 7. บริการสอนซ่อมเสริม (Remedial Services) 8. ทุนการศึกษา (Financial Aids) 9. บริการแนะแนว (Guidance Services) 10. บริการจัดหางาน (Placement Services)

7 ขอบข่ายของกิจการ นิสิต ( ต่อ ) 11. วินัยนักศึกษา (Student Discipline) 12. โปรแกรมเพื่อช่วยพัฒนา นักศึกษา (Program of Student Development) 13. การวิจัย และการประเมินกิจการ นักศึกษา (Research and Evaluation in Student Affairs) 14. ศิษย์เก่าสัมพันธ์ (Alumni Relations) 15. บริการนักศึกษาต่างชาติ (Service for Foreign Student)

8 ความสำคัญ 1. ช่วยให้การผลิตบัณฑิตของ มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ 2. ช่วยมหาวิทยาลัยทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ของชาติ

9 การพัฒนานิสิต (Student Development ) ความหมาย การพัฒนานิสิต หมายถึง ความพยายามใดๆ ของ มหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมให้นิสิต มีพัฒนาการในด้านต่างๆ ให้มี ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

10 เป้าหมายในการ พัฒนานิสิต 1. ด้านวิชาการและ วิชาชีพ 2. ด้านสติปัญญา 3. ด้านสังคม 4. ด้านอารมณ์ 5. ด้านเอกลักษณ์ 6. ด้านร่างกาย 7. ด้านคุณธรรม

11 ปัจจัยที่มีผลต่อการ พัฒนานิสิต 1. ด้านการบริหาร 2. ด้านวิชาการ 3. ด้านกิจการนิสิต 4. ด้านบุคลากร 5. ด้านงบประมาณ 6. ด้านนิสิต 7. ด้านสภาพแวดล้อม ภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย

12 หลักการพัฒนา นิสิต 1. การพัฒนามนุษย์เป็น กระบวนการที่ ต่อเนื่อง และสะสม 2. การพัฒนาเกิดขึ้นใน ลักษณะที่ง่ายไปสู่ ลักษณะที่ยุ่งยาก และมีความ สลับซับซ้อน 3. การพัฒนาเป็นไป ตามลำดับและขั้นตอน ของการพัฒนา 4. นิสิตมีความแตกต่างกัน

13 หลักการพัฒนานิสิต ( ต่อ ) 5. ช่วงเวลาที่ศึกษาอยู่ใน มหาวิทยาลัย 6. โปรแกรมการพัฒนานิสิต 7. สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพล ต่อการพัฒนานิสิต 8. ต้องพัฒนานิสิตให้มีความ สมบูรณ์ทุกด้าน 9. สอน ให้นิสิตรับผิดชอบตนเองในการเข้า ร่วมพัฒนา

14 ทฤษฎีการ พัฒนานิสิต 1. รูปแบบ กระบวนการพัฒนานิสิต 2. กลุ่มทฤษฎีพัฒนา ความรู้ความเข้าใจ 3. กลุ่มทฤษฎี จิต - สังคม 4. กลุ่มทฤษฎี สัญลักษณ์

15 วิธีการพัฒนา นิสิต * การพัฒนาร่างกาย 1. ช่วงอายุ 2. อาหาร 3. การออกกำลังกาย 4. การพักผ่อน 5. การป้องกัน รักษา พัฒนา

16 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านการบริหาร - กำหนดนโยบาย - แต่งตั้งคณะกรรมการ คุณธรรม - จัดทำแผนโครงการ งบประมาณ - อบรมผู้บริหารและ อาจารย์ - กำหนด คุณธรรมเป้าหมาย - จัดสภาพแวดล้อม

17 ด้านการสอน - จรรยาบรรณวิชาชีพ - วิชาเฉพาะ - สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม - จัดสื่อที่เหมาะสม - วิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการ สอน

18 ด้านการจัดกิจกรรม - ฝึกอบรม - กิจกรรมนิสิต - หาบุคคลที่เป็น แบบอย่าง - เพิ่มชมรมกิจกรรมด้าน บำเพ็ญประโยชน์ - กำหนดให้นิสิตบำเพ็ญ ประโยชน์ภาคเรียน ละ 10 ชั่วโมง

19 ด้านการสร้างเครือข่าย * ขยายเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน วัด และ ศูนย์คุณธรรม ด้านการประเมินผลการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม - สร้าง แบบประเมินการจัดกิจกรรม - ขอใช้แบบประเมิน คุณธรรมจากศูนย์ คุณธรรม - ประเมินผลโดยใช้ หลากหลายวิธี


ดาวน์โหลด ppt กิจการนิสิต (Student Affairs) ความหมายโดยทั่วไป คำว่า “ กิจการ ” แปลว่า งานที่ ประกอบ หรือ ธุระ กิจการนิสิต หมายถึง ธุระที่เกี่ยวกับ นิสิต อันประกอบด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google