งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการวางแผน ประชาสัมพันธ์ หลักและเทคนิคการวางแผน ประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์ในการวางแผน ประชาสัมพันธ์ องค์ประกอบของแผน ประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการวางแผน ประชาสัมพันธ์ หลักและเทคนิคการวางแผน ประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์ในการวางแผน ประชาสัมพันธ์ องค์ประกอบของแผน ประชาสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการวางแผน ประชาสัมพันธ์ หลักและเทคนิคการวางแผน ประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์ในการวางแผน ประชาสัมพันธ์ องค์ประกอบของแผน ประชาสัมพันธ์

2 หลักและเทคนิคการ วางแผนประชาสัมพันธ์

3 กลยุทธ์ในการวางแผน ประชาสัมพันธ์ X = Powerful –Driven Shift to Goal

4 นโยบายการ ดำเนินงานของ สถาบัน องค์การ การวิเคราะห์นโยบาย โดยฝ่ายอื่น ๆ ของสถาบัน องค์การ นโยบายของฝ่าย … นโยบายของการ PR นโยบายของฝ่าย … PR PLAN

5 แผนภาพ กระบวนการกำหนด กลยุทธ์ นโยบายของ องค์กร วัตถุประสงค์ขององค์กร วัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 4 กลวิธี 1 แนวปฏิบัติ กลวิธี 2 แนวปฏิบัติ กลวิธี 3 แนวปฏิบัติ

6 วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน กลยุทธ์ : จัดกิจกรรมภายในสถาบัน องค์การให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ จัดกิจกรรมเช่นเดียวกันหมด เพื่อให้ ทุกฝ่ายได้มีการติดต่อสื่อสารอย่างไม่ เป็นทางการ ตลอดจนได้พบปะสังสรรค์ กัน กลวิธี : 1. จัดกีฬาภายในสถาบัน องค์การ และให้ฝ่ายบริหารและ พนักงานได้เข้าร่วมเหมือนกันหมด 2. จัดงานเลี้ยงให้แก่บุคคลภายใน เช่น งานเลี้ยงปีใหม่ งานเลี้ยงฉลอง วันครบรอบการก่อตั้ง เป็นต้น 3. จัดสถานที่ให้ทุกฝ่ายมีโอกาสได้ พบปะกันอย่างไม่เป็นทางการ

7

8 ส่วนประกอบของการ วางแผน PPolicy IInput TTechnical Decision OOutput

9 องค์ประกอบของแผนการ ประชาสัมพันธ์ สสภาพการณ์ สภาพปัญหา ววัตถุประสงค์ ววิธีปฏิบัติ งงบประมาณ ค่าใช้จ่าย

10 วิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุ วัตถุประสงค์ ผู้ส่งสาร สาร ช่องทาง ผู้รับสาร สถา บัน องค์ การ แนวคิด ในการ สื่อสาร สื่อ และ เครื่องมือ เพื่อการ ประชาสัมพั นธ์ กลุ่ม ประชา ชนที่ ต้องกา ร สื่อสาร

11 ปัจจัยสำคัญในการ พิจารณาแผนการ ประชาสัมพันธ์ สสถาบัน องค์การ  บ บุคลากร  เ เวลา  ก กลุ่มเป้าหมาย คค่านิยมและวัฒนธรรม ประเพณี

12 ปัจจัยสำคัญในการ พิจารณาแผนการ ประชาสัมพันธ์ ( ต่อ )  ว วัสดุอุปกรณ์  ง งบประมาณ

13 องค์ประกอบของลักษณะ แผนการประชาสัมพันธ์ที่ดี  ว วัตถุประสงค์ชัดเจน  ป ปฏิบัติได้จริง  ก การแสวงหาข้อมูลอย่างมี ระบบ  ก กำหนดกลยุทธ์ เทคนิค เหมาะสม  ส สอดคล้องกับนโยบาย และวัตถุประสงค์ของ สถาบัน

14  ร ระบุกลุ่มเป้าหมายชัดเจน  ป ประเมินผลได้  ก กำหนดงบประมาณ เหมาะสม  ม มาจากความร่วมมือของ ทุกฝ่าย

15 การวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพการณ์

16 SWOT Analysis STRENGTH WEAKNESS OPPORTUNITY TREAT


ดาวน์โหลด ppt หลักการวางแผน ประชาสัมพันธ์ หลักและเทคนิคการวางแผน ประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์ในการวางแผน ประชาสัมพันธ์ องค์ประกอบของแผน ประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google