งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

• การติดตามและประเมินผล เป็นการระบุว่า มีการติดตาม การควบคุม การกำกับ และ การประเมินผลโครงงานอย่างไร จะประเมิน ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงงานได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "• การติดตามและประเมินผล เป็นการระบุว่า มีการติดตาม การควบคุม การกำกับ และ การประเมินผลโครงงานอย่างไร จะประเมิน ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงงานได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 • การติดตามและประเมินผล เป็นการระบุว่า มีการติดตาม การควบคุม การกำกับ และ การประเมินผลโครงงานอย่างไร จะประเมิน ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงงานได้ อย่างไรใครเป็นผู้รับผิดชอบ โดยระบุวิธี หรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินด้วย ทั้งนี้ หัวข้อของการประเมินจะต้องสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ตามโครงงานด้วย • ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผล โครงการสอดคล้องระหว่างการวางแผนกับ การปฏิบัติงาน ควรพิจารณาดำเนินการ เป็น 3 ระยะ คือ 1. ประเมินผลก่อนการทำโครงการ หรือ ก่อนการปฏิบัติงาน 2. ประเมินผลระหว่างที่มีการทำโครงงาน 3. ประเมินผลภายหลังการทำโครงงาน

15 • แสดงการคาดคิดว่า การดำเนินงาน ตามโครงการนี้ จะมีปัญหาและ อุปสรรคใดบ้าง ทั้งในด้านตัวบุคคลที่ ร่วมงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ภัย ธรรมชาติ ตลาดจำหน่ายและอื่น ๆ ที่ เห็นว่าน่าจะเกิดขึ้น พร้อมชี้แจงสาเหตุ ที่อาจเกิดขึ้นด้วย รวมทั้งแนวทาง แก้ไข ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่เป็นไป ตามแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานทุก ขั้นตอน ระยะเวลา วัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่กำหนดด้วย


ดาวน์โหลด ppt • การติดตามและประเมินผล เป็นการระบุว่า มีการติดตาม การควบคุม การกำกับ และ การประเมินผลโครงงานอย่างไร จะประเมิน ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงงานได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google