งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการทางสุขศึกษา. หัวข้อ 1. แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการสุขศึกษา 2. การสุขศึกษารายบุคคล 3. การสุขศึกษารายกลุ่ม 4. การสุขศึกษามวลชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการทางสุขศึกษา. หัวข้อ 1. แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการสุขศึกษา 2. การสุขศึกษารายบุคคล 3. การสุขศึกษารายกลุ่ม 4. การสุขศึกษามวลชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการทางสุขศึกษา

2 หัวข้อ 1. แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการสุขศึกษา 2. การสุขศึกษารายบุคคล 3. การสุขศึกษารายกลุ่ม 4. การสุขศึกษามวลชน

3 วัตถุประสงค์ 1. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการสุขศึกษาได้อย่าง ถูกต้อง 2. ระบุข้อดีและข้อจำกัดของการสุขศึกษา รายบุคคล รายกลุ่ม และมวลชนได้ 3. วางแผนการใช้วิธีการสุขศึกษาได้อย่าง เหมาะสม

4 ความหมาย. วิธีการสุขศึกษา (Health education Method) เป็นกระบวนการที่วางแผนไว้อย่างมีระบบและมี จุดมุ่งหมายที่จะให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน คิดและหาเหตุผลด้วยตนเองที่จะเลือกและ ตัดสินใจที่จะปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง เพื่อให้มี สุขภาพดี –

5 ความสำคัญ. วิธีการสุขศึกษามีหลายแบบ เช่น - การสุขศึกษารายบุคคล - การสุขศึกษารายกลุ่ม - การสุขศึกษามวลชน ** ในการถ่ายทอดความรู้เรื่องสุขภาพไปสู่ ประชาชนบรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

6 ความสำคัญ. การสุขศึกษารายบุคคล 1. ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคคลได้อย่าง ละเอียด 2. ช่วยแก้ปัญหาส่วนตัว และให้คำปรึกษาเฉพาะ 3. มีโอกาสซักถามได้ตามความต้องการ 4. สามารถชักชวนให้ทำตามสิ่งที่ต้องการได้ 5. ช่วยสอนทักษะพิเศษในเรื่อหนึ่งเฉพาะราย

7 ความสำคัญ. 6. กระตุ้นให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม โดยการอธิบายเหตุผลและเสนอข้อมูลให้รู้ การสุขศึกษารายกลุ่ม 1. แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในกลุ่ม 2. กลุ่มสามารถกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 3. ทำให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหา

8 ความสำคัญ. 4. ทำให้เกิดทักษะในการใช้ความคิด การ อภิปราย 5. สร้างทัศนคติเกี่ยวกับการยอมรับความคิด ของผู้อื่น 6. สร้างบรรยากาศของการทำงานร่วมกันแบบ เป็นกลุ่ม

9 ความสำคัญ. การสุขศึกษามวลชน 1. นำข่าวสาร ความรู้ และข้อเท็จจริงไปถึง ประชาชนในระยะเวลาอันสั้น 2. ให้ข่าวสารเฉพาะเรื่องหรือแนวคิด ได้ตาม ต้องการและรวดเร็ว 3. กระตุ้นให้ประชาชนสนใจปัญหาสุขภาพและ คิดแก้ไขด้วยตนเอง

10 ความสำคัญ. การสุขศึกษามวลชน 4. ชุกชวนประชาชนให้สนับสนุนโครงการหรือ กิจกรรมที่ต้องการได้ 5. ทำให้ความรู้ ความเชื่อ ทัศนคติที่เกิดขึ้นนั้น คงทน 6. ใช้ร่วมกับวิธีการอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

11 เกณฑ์การเลือกวิธีการสุขศึกษา. 1. ผู้ให้สุขศึกษา 2. ผู้รับความรู้หรือกลุ่มเป้าหมาย 3. วัตถุประสงค์ของการถ่ายทอดความรู้ 4. เนื้อหาสาระ 5. เวลาและสิ่งอำนวยความสะดวก

12 การสุขศึกษารายบุคคล. ได้แก่  การสัมภาษณ์  การให้คำปรึกษา  การเยี่ยมบ้าน  การใช้บทเรียนสำเร็จรูป  ทางโทรศัพท์

13 การสุขศึกษารายกลุ่ม. ได้แก่  การบรรยาย  การสาธิต  การบรรยายหมู่  การอภิปรายหมู่  การฝึกอบรม

14 การสุขศึกษารายกลุ่ม. ได้แก่  การประชุมสัมมนา  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การจัดชุมชน

15 การสุขศึกษามวลชน. ได้แก่  ใช้สิ่งพิมพ์  ทางวิทยุกระจายเสียง  ทางวิทยุโทรทัศน์  ใช้ภาพยนต์  การจุดนิทรรศการ

16 คำถาม ?. 1. วิธีการสุขศึกษา หมายถึงอะไร 2. จงบอกความแตกต่างระหว่างการสุขศึกษา รายบุคคลและการสุขศึกษารายกลุ่ม 3. จงบอกเกณฑ์การเลือกวิธีการสุขศึกษา 4. จงยกตัวอย่างวิธีการสุขศึกษารายกลุ่ม มา 3 ต.ย


ดาวน์โหลด ppt วิธีการทางสุขศึกษา. หัวข้อ 1. แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการสุขศึกษา 2. การสุขศึกษารายบุคคล 3. การสุขศึกษารายกลุ่ม 4. การสุขศึกษามวลชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google