งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการจัดการสอบ เพื่อการบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ Examination Managing System for Human Resource Management 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการจัดการสอบ เพื่อการบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ Examination Managing System for Human Resource Management 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการจัดการสอบ เพื่อการบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ Examination Managing System for Human Resource Management 1

2 เกี่ยวกับโครงการ หมายเลขโครงการ : COE2010-18 ผู้จัดทำโครงการ 1. นายปรัชญาบั้งทองรหัส นักศึกษา 503040240-2 2. นายจารุพงศ์จันทวัติรหัส นักศึกษา 503040761-4 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 1. รศ. วิโรจน์ทวีปวรเดช อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ 1. อ. จิระเดชพลสวัสดิ์ 2. ผศ. บุญฤทธิ์กู้เกียรติกูล 2

3 Outline  HRM คืออะไร ?  รูปแบบการสอบ  ปัญหา ?  Specification  ระบบที่พัฒนา  ประโยชน์ที่ได้รับ  ข้อเสนอแนะ 3

4 HRM คืออะไร ?  Human Resource Management: HRM ◦ การจัดหาบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาทำงาน ◦ การสร้างสภาพแวดล้อมให้มีความสุขในการ ทำงาน ◦ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพในการ ทำงานมากขึ้น ◦ การรักษาทรัพยากรมนุษย์ให้อยู่กับองค์กรนานๆ 4

5 กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 2. การสรรหาบุคลากร 3. การคัดเลือก 4. การฝึกอบรมและพัฒนา 5. ผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่น 6. ความปลอดภัยและสุขภาพ 7. พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ 8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 5

6 รูปแบบการสอบเดิม สมัคร, ลงชื่อ เข้าสอบ แจกกระดาษ คำถาม - คำตอบ แจกกระดาษ คำถาม - คำตอบ ทำข้อสอบ เก็บข้อสอบ ตรวจข้อสอบ Examinee Staff

7 รูปแบบการสอบใหม่ 7 สมัคร, Login ทำข้อสอบ Submit ตรวจข้อสอบ Examinee Staff Computer 7 ออกข้อสอบ, สร้างตำแหน่ง งาน

8 ปัญหา ?  ใช้แรงคนในการควบคุมการสอบ  อาจเกิดการทุจริต  เพิ่มปริมาณการใช้กระดาษ 8

9 ปัญหา ?  โปรแกรมไทย ◦ เป็นเชิงพาณิชย์ ◦ เป็น Desktop Application ◦ ใช้งานยาก  โปรแกรมต่างประเทศ ◦ เป็นเชิงพาณิชย์ ◦ ไม่รองรับภาษาไทย ◦ ไม่รองรับการทำข้อสอบแบบออนไลน์ 9

10 Specification  เป็น Web Application  มีการสร้างการรับสมัคร  มีการกำหนดหมวดหมู่ต่าง ๆ ของข้อสอบ  มีการกำหนดเกณฑ์การผ่านการสอบ  รองรับการทำข้อสอบผ่านเครือข่าย  ตรวจข้อสอบได้อัตโนมัติ  สามารถทำรายงานผลการสอบ 10

11 ระบบที่พัฒนา 11 สร้างแม่แบบ ตำแหน่งงาน สร้างการรับ สมัคร สร้างข้อสอบ, หมวดหมู่ แม่แบบตำแหน่ง งาน คลัง ข้อสอบ สร้างชุด ข้อสอบ การรับสมัคร ชุดข้อสอบ

12 ระบบที่พัฒนา ( ต่อ ) 12 เพิ่มรายชื่อ ผู้สมัครตาม ตำแหน่งงาน ผลการสอบ ดำเนินการ สอบ ตรวจข้อสอบ คลัง ข้อสอบ สร้างรายงาน รายชื่อ ผู้สมัคร ชุดข้อสอบ ผู้สมัคร สมัครผ่าน ระบบ ผู้สมัคร สมัครผ่าน ระบบ

13 ประโยชน์ที่ได้รับ 1. มีระบบที่ช่วยการลดภาระในการออก ข้อสอบ การดำเนินการสอบ การ ตรวจข้อสอบ และการสรุปผลการสอบ พัฒนามาใช้งานกับทุกระบบปฏิบัติการ 2. ลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรในการใช้ โปรแกรมเชิงพาณิชย์ 13

14 ข้อเสนอแนะ สามารถประยุกต์ใช้ระบบระบบการจัดการ สอบเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ กับการสอบอื่นๆ ได้ เช่น การสอบตาม สถาบันการศึกษาต่าง ๆ 14

15 15


ดาวน์โหลด ppt ระบบการจัดการสอบ เพื่อการบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ Examination Managing System for Human Resource Management 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google