งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการจัดการสอบ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการจัดการสอบ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการจัดการสอบ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
Examination Managing System for Human Resource Management

2 เกี่ยวกับโครงการ หมายเลขโครงการ: COE ผู้จัดทำโครงการ 1. นายปรัชญา บั้งทอง รหัสนักศึกษา นายจารุพงศ์ จันทวัติ รหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 1. รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ 1. อ. จิระเดช พลสวัสดิ์ 2. ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล

3 Outline HRM คืออะไร? รูปแบบการสอบ ปัญหา? Specification ระบบที่พัฒนา
ประโยชน์ที่ได้รับ ข้อเสนอแนะ

4 HRM คืออะไร? Human Resource Management: HRM
การจัดหาบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาทำงาน การสร้างสภาพแวดล้อมให้มีความสุขในการทำงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพในการทำงานมากขึ้น การรักษาทรัพยากรมนุษย์ให้อยู่กับองค์กรนานๆ

5 กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 2. การสรรหาบุคลากร 3. การคัดเลือก 4. การฝึกอบรมและพัฒนา 5. ผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่น 6. ความปลอดภัยและสุขภาพ 7. พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ 8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

6 รูปแบบการสอบเดิม Examinee สมัคร, ลงชื่อเข้าสอบ Staff แจกกระดาษ
คำถาม-คำตอบ ทำข้อสอบ เก็บข้อสอบ ตรวจข้อสอบ

7 รูปแบบการสอบใหม่ Examinee ออกข้อสอบ, Staff สร้างตำแหน่งงาน Computer
สมัคร, Login ทำข้อสอบ Submit ตรวจข้อสอบ 7

8 ปัญหา? ใช้แรงคนในการควบคุมการสอบ อาจเกิดการทุจริต
เพิ่มปริมาณการใช้กระดาษ

9 ปัญหา? โปรแกรมไทย โปรแกรมต่างประเทศ เป็นเชิงพาณิชย์
เป็น Desktop Application ใช้งานยาก โปรแกรมต่างประเทศ ไม่รองรับภาษาไทย ไม่รองรับการทำข้อสอบแบบออนไลน์

10 Specification เป็น Web Application มีการสร้างการรับสมัคร
มีการกำหนดหมวดหมู่ต่าง ๆ ของข้อสอบ มีการกำหนดเกณฑ์การผ่านการสอบ รองรับการทำข้อสอบผ่านเครือข่าย ตรวจข้อสอบได้อัตโนมัติ สามารถทำรายงานผลการสอบ

11 สร้างแม่แบบตำแหน่งงาน
ระบบที่พัฒนา สร้างแม่แบบตำแหน่งงาน สร้างข้อสอบ, หมวดหมู่ แม่แบบตำแหน่งงาน คลังข้อสอบ สร้างการรับสมัคร การรับสมัคร ชุดข้อสอบ สร้างชุดข้อสอบ

12 เพิ่มรายชื่อผู้สมัครตามตำแหน่งงาน
ระบบที่พัฒนา(ต่อ) เพิ่มรายชื่อผู้สมัครตามตำแหน่งงาน ชุดข้อสอบ คลังข้อสอบ รายชื่อผู้สมัคร ดำเนินการสอบ ตรวจข้อสอบ ผู้สมัคร สมัครผ่านระบบ สร้างรายงาน ผลการสอบ

13 ประโยชน์ที่ได้รับ 1. มีระบบที่ช่วยการลดภาระในการออกข้อสอบ การดำเนินการ สอบ การตรวจข้อสอบ และการสรุปผลการสอบ พัฒนามาใช้งาน กับทุกระบบปฏิบัติการ 2. ลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรในการใช้โปรแกรมเชิงพาณิชย์

14 ข้อเสนอแนะ สามารถประยุกต์ใช้ระบบระบบการจัดการสอบเพื่อการบริหาร จัดการทรัพยากรมนุษย์กับการสอบอื่นๆ ได้ เช่น การสอบตาม สถาบันการศึกษาต่าง ๆ

15 Q & A


ดาวน์โหลด ppt ระบบการจัดการสอบ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google