งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดสมรรถนะ (COMPETENY)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดสมรรถนะ (COMPETENY)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดสมรรถนะ (COMPETENY)
โดย อาจารย์ อเนกลาภ สุทธินันท์

2 ความหมายของสมรรถนะ “คุณลักษณะของบุคคลที่ทำให้บุคคลแต่ละคนกระทำหรืปฏิบัติสิ่งใดๆ ที่บรรลุผลในระดับต่างๆ กัน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ - เป็นลักษณะของบุคคลที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานบรรลุผลเป็นเลิศ - เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่ผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมหรือการ กระทำใดที่แสดงออกบ่อยๆ เป็นประจำ ในหลายสถานการณ์ ใช้เป็นเครื่องเปรียบเทียบความเหมาะสมระหว่างคุณลักษณะของงาน กับคุณลักษณะของคน”

3 สมรรถนะ (Competency) รถยนต์กับองค์กร สิ่งที่มีอยู่ในตัวบุคคล
คนขับรถยนต์ = ผู้บริหาร เครื่องยนต์ = เทคโนโลยี ตัวถังรถยนต์ = โครงสร้างองค์กร สมรรถนะรถยนต์ = ระบบงาน น้ำมัน = เงิน ล้อ = บุคลากร ผู้โดยสาร = ลูกค้า/ ประชาชน สมรรถนะ (Competency) สิ่งที่มีอยู่ในตัวบุคคล เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ผลักดันให้งานบรรลุผลสำเร็จ ตอบสนองวิสัยทัศน์ ภารกิจที่นำไปสู่ผลสำฤทธิ์ขององค์กร สะท้อนออกจากพฤติกรรมการทำงาน/สัมพันธ์กับงาน/สังเกตได้ วัดได้/พัฒนาได้

4 องค์ประกอบที่สำคัญของสมรรถนะ ประโยชน์ของการกำหนดสรรถนะ
ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ทักษะหรือความชำนาญ ศักยภาพ คุณลักษณะของบุคคล มาตรฐานผลงานที่วัดได้ แรงจูงใจ ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ข้อมูลข่าวสารที่ต้องทราบ อำนาจการตัดสินใจ ประโยชน์ของการกำหนดสรรถนะ 1. ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ 2. ใช้เป็นกรอบในการสร้างวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร 3. เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ 3.1 ใช้ในการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร 3.2 ใช้เป็นแนวทางในการฝึกอบรม พัฒนา บุคลากร 3.3 ใช้เป็นแนวทางในการปรับระดับตำแหน่ง 3.4 ใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลงาน 3.5 ใช้เป็นแนวทางในการบริหารผลตอบแทน ของพนักงาน

5 ประโยชน์ของการนำ Competency มาใช้ในองค์กร
ประโยชน์สำหรับหน่วยงาน และองค์กร 1. ทราบถึงทักษะ คุณลักษณะ (Competencies) ที่ต้องการของบุคลากรในหน่วยงาน 2. เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 3. ใช้เป็นปัจจัยในการพิจารณา คัดเลือก สรรหาบุคลากรให้ตรงกับคุณสมบัติของตำแหน่งงานนั้นๆ 4. ช่วยให้องค์กรสามารถประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของศักยภาพของทรัพยากรในองค์กร เพื่อใช้ในการกำหนดแผนเชิงกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว และสามารถวัดผลได้ชัดเจน ประโยชน์สำหรับพนักงาน 1. ระบุจุดแข็ง จุดอ่อนของตน ตลอดจนแผนการฝึกอบรม และพัฒนาตนได้อย่างชัดเจน 2. ช่วยให้พนักงานเข้าใจถึงเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ และการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างชัดเจน 3. มีกรอบมาตรฐานในการวัดผลทักษะความสามารถได้อย่างชัดเจน


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดสมรรถนะ (COMPETENY)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google