งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีต่อการบริหารจัดการ ของโรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ-พณิชยการตั้งตรงจิตรตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ผู้วิจัย นางวรรธณี แช่มเชื้อ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ เลขที่ 2 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

2 ปัญหาการวิจัย เพื่อเป็นการสนองนโยบายดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนจึงมีการทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียนให้เข้าใจการบริหารจัดการของโรงเรียน และสิทธิที่จะได้รับจากนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ และดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย เพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินนโยบายให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดทราบ โรงเรียนจะได้นำข้อมูล ที่ได้มาพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อไป โรงเรียน จึงทำการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการของโรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ-พณิชยการ ตั้งตรงจิตรตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ของรัฐบาล

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีต่อการบริหารจัดการของโรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ-พณิชยการตั้งตรงจิตร ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีต่อการบริหารจัดการของโรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ-พณิชยการตั้งตรงจิตร ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

4 สรุปผลการวิจัย ความพึงพอใจ N S.D t นักเรียน 370 3.83 0.96 ผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง 4.00 0.85 t-test 0.49** **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากตารางพบว่านักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของโรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ-พณิชยการตั้งตรงจิตร ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5 สรุปผลการวิจัย (ต่อ) นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของโรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ-พณิชยการตั้งตรงจิตร ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6 ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
1. ทำให้ ได้ทราบระดับความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการของโรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ-พณิชยการตั้งตรงจิตร ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 2. ทำให้ได้ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ไปพิจารณาปรับปรุงการบริหารงานและดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ที่จะมีต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไป

7 กราบขอบพระคุณ ทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google