งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ผู้วิจัย นางวรรธณี แช่มเชื้อ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ เลขที่ 2 ถนนมหาราช แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ผู้วิจัย นางวรรธณี แช่มเชื้อ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ เลขที่ 2 ถนนมหาราช แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ผู้วิจัย นางวรรธณี แช่มเชื้อ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ เลขที่ 2 ถนนมหาราช แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน และผู้ปกครอง ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีต่อการ บริหารจัดการ ของโรงเรียนตั้ง ตรงจิตรพณิชยการ - พณิชยการตั้งตรง จิตรตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมี คุณภาพ

2 ปัญหาการวิจัย เพื่อเป็นการสนองนโยบายดังกล่าวให้มี ประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนจึง มีการทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและ นักเรียนให้เข้าใจการบริหารจัดการของ โรงเรียน และสิทธิที่จะได้รับจากนโยบาย เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ และ ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย เพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนิน นโยบายให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดทราบ โรงเรียนจะได้นำข้อมูล ที่ได้มา พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ต่อไป โรงเรียน จึงทำการศึกษา ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มี ต่อการบริหารจัดการของโรงเรียนตั้งตรงจิตร พณิชยการ - พณิชยการ ตั้งตรง จิตรตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมี คุณภาพ ของรัฐบาล

3 วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มี ต่อการบริหารจัดการของโรงเรียนตั้งตรง จิตรพณิชยการ - พณิชยการตั้งตรงจิตร ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมี คุณภาพ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ ผู้ปกครองนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพที่มีต่อการบริหารจัดการของ โรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ - พณิชย การตั้งตรงจิตร ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

4 สรุปผลการวิจัย ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 จากตารางพบว่านักเรียนและผู้ปกครองมีความ พึงพอใจต่อการบริหารจัดการของโรงเรียนตั้งตรงจิตร พณิชยการ - พณิชยการตั้งตรงจิตร ตามนโยบายเรียน ฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

5 สรุปผลการวิจัย ( ต่อ ) นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึง พอใจต่อการบริหารจัดการของ โรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ - พณิชยการตั้งตรงจิตร ตามนโยบาย เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพอยู่ใน ระดับมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05

6 ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 1. ทำให้ ได้ทราบระดับความพึงพอใจ ของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อการ บริหารจัดการของโรงเรียนตั้งตรงจิตร พณิชยการ - พณิชยการตั้งตรงจิตร ตาม นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 2. ทำให้ได้ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทาง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ไปพิจารณา ปรับปรุงการบริหารงานและดำเนินงานตาม นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ที่จะ มีต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไป

7 7 กราบ ขอบพระคุณ ทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt 1 ผู้วิจัย นางวรรธณี แช่มเชื้อ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ เลขที่ 2 ถนนมหาราช แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google